กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 4 / 2 Chronicles 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เครื่องติดตั้งสำหรับพระวิหาร (1 พกษ 7:1-50)
4:1 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาด้วยทองเหลือง ความยาวของแท่นนั้นยี่สิบศอก ความกว้างของแท่นนั้นยี่สิบศอก และความสูงของแท่นนั้นสิบศอก

Furnishings for the Temple (1 Kin. 7:1-50)
4:1 Moreover he made an altar of brass, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits the height thereof.

4:2 พระองค์ทรงหล่อขันสาครเป็นทรงกลมด้วย วัดจากขอบด้านหนึ่งไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งได้สิบศอก และสูงห้าศอก และวัดโดยรอบได้สามสิบศอก

4:2 Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and five cubits the height thereof; and a line of thirty cubits did compass it round about.

4:3 และมีรูปวัวใต้ขันสาครโดยรอบ ในระยะหนึ่งศอกมีรูปวัวสิบรูป อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้หล่อเป็นสองแถวพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร

4:3 And under it was the similitude of oxen, which did compass it round about: ten in a cubit, compassing the sea round about. Two rows of oxen were cast, when it was cast.

4:4 ขันสาครนั้นวางอยู่บนวัวสิบสองตัว หันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทางทิศใต้สามตัว และหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามตัว และขันสาครวางอยู่บนวัวเหล่านั้น และส่วนหลังทั้งหมดของวัวอยู่ด้านใน

4:4 It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.

4:5 และขันสาครนั้นหนาหนึ่งฝ่ามือ และที่ขอบขันสาครทำเหมือนอย่างขอบของถ้วย เป็นรูปดอกลิลลี่ และขันสาครนั้นบรรจุได้สามพันบัท

4:5 And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.

4:6 พระองค์ทรงทำอ่างสิบใบด้วย และวางอ่างห้าใบอยู่ด้านขวามือ และอ่างห้าใบอยู่ด้านซ้าย เพื่อใช้ล้างของในนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่เขาทั้งหลายถวายเป็นเครื่องเผาบูชา พวกเขาล้างในอ่างนั้น แต่ขันสาครนั้นสำหรับให้พวกปุโรหิตล้างตัวเองในนั้น

4:6 He made also ten lavers, and put five on the right hand, and five on the left, to wash in them: such things as they offered for the burnt offering they washed in them; but the sea was for the priests to wash in.

4:7 และพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามรูปแบบของคันประทีปนั้น และพระองค์ทรงตั้งคันประทีปเหล่านั้นไว้ในพระวิหาร ทางด้านขวามือห้าอัน และทางด้านซ้ายห้าอัน

4:7 And he made ten candlesticks of gold according to their form, and set them in the temple, five on the right hand, and five on the left.

4:8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วย และตั้งโต๊ะเหล่านั้นไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัว และด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์ทรงทำชามอ่างทองคำหนึ่งร้อยใบ

4:8 He made also ten tables, and placed them in the temple, five on the right side, and five on the left. And he made an hundred basons of gold.

4:9 นอกจากนี้ พระองค์ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตูสำหรับลาน และทรงบุประตูเหล่านั้นด้วยทองเหลือง

4:9 Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and doors for the court, and overlaid the doors of them with brass.

4:10 และพระองค์ทรงวางขันสาครไว้ที่ด้านขวาของพระนิเวศน์ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

4:10 And he set the sea on the right side of the east end, over against the south.

4:11 และหุรามได้สร้างหม้อ พลั่ว และชามอ่าง และหุรามได้ทำงานซึ่งท่านกระทำถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าสำเร็จ

4:11 And Huram made the pots, and the shovels, and the basons. And Huram finished the work that he was to make for king Solomon for the house of God;

4:12 คือ เสาหานสองต้น คิ้ว และบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหานทั้งสอง และตาข่ายสองผืนเพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาหาน

4:12 To wit, the two pillars, and the pommels, and the chapiters which were on the top of the two pillars, and the two wreaths to cover the two pommels of the chapiters which were on the top of the pillars;

4:13 และลูกทับทิมสี่ร้อยลูกสำหรับตาข่ายทั้งสองผืน ตาข่ายผืนหนึ่งมีลูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสาหาน

4:13 And four hundred pomegranates on the two wreaths; two rows of pomegranates on each wreath, to cover the two pommels of the chapiters which were upon the pillars.

4:14 ท่านทำแท่นรองรับด้วย และท่านทำอ่างต่าง ๆ ไว้ซึ่งอยู่บนแท่นรองรับเหล่านั้น

4:14 He made also bases, and lavers made he upon the bases;

4:15 ขันสาครหนึ่งใบ และวัวสิบสองตัวที่อยู่ใต้ขันสาครนั้น

4:15 One sea, and twelve oxen under it.

4:16 หม้อ พลั่ว กับตะขอเกี่ยวเนื้อ และภาชนะทั้งสิ้นเหล่านี้ด้วย หุรามที่ปรึกษาอาวุโสได้ทำขึ้นด้วยทองเหลืองขัดเงาถวายกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

4:16 The pots also, and the shovels, and the fleshhooks, and all their instruments, did Huram his father make to king Solomon for the house of the LORD of bright brass.

4:17 กษัตริย์ทรงหล่อสิ่งเหล่านี้ในดินเหนียว ณ ที่ราบลุ่มของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเศเรดาห์

4:17 In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.

4:18 ดังนั้น ซาโลมอนทรงทำภาชนะทั้งหมดเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ด้วยว่าไม่ทราบน้ำหนักของทองเหลือง

4:18 Thus Solomon made all these vessels in great abundance: for the weight of the brass could not be found out.

4:19 และซาโลมอนได้ทรงกระทำภาชนะทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ และโต๊ะเหล่านั้นซึ่งมีขนมปังหน้าพระพักตร์วางอยู่ข้างบน

4:19 And Solomon made all the vessels that were for the house of God, the golden altar also, and the tables whereon the shewbread was set;

4:20 ยิ่งกว่านั้น คันประทีปพร้อมกับตะเกียงของคันประทีปนั้น ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อใช้จุดตามลักษณะหน้าห้องหลังสุด

4:20 Moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn after the manner before the oracle, of pure gold;

4:21 และดอกไม้ ตะเกียง และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง พระองค์ทรงทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด

4:21 And the flowers, and the lamps, and the tongs, made he of gold, and that perfect gold;

4:22 และกรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง ช้อน และกระถางไฟ ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทางเข้าของพระนิเวศน์คือ ประตูชั้นในของที่บริสุทธิ์ที่สุด และประตูสำหรับห้องโถงของพระวิหารทำด้วยทองคำ

4:22 And the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers, of pure gold: and the entry of the house, the inner doors thereof for the most holy place, and the doors of the house of the temple, were of gold.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope