กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 11 / 2 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบเผ่า (1 พกษ 12:21-24)
11:1 และเมื่อเรโหโบอัมมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ทรงรวบรวมวงศ์วานของยูดาห์และเบนยามิน เป็นนักรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัม

Rehoboam Commanded Not to Fight for the Ten Tribes (1 Kin. 12:21-24)
11:1 And when Rehoboam was come to Jerusalem, he gathered of the house of Judah and Benjamin an hundred and fourscore thousand chosen men, which were warriors, to fight against Israel, that he might bring the kingdom again to Rehoboam.

11:2 แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า

11:2 But the word of the LORD came to Shemaiah the man of God, saying,

11:3 “จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่อิสราเอลทั้งปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า

11:3 Speak unto Rehoboam the son of Solomon, king of Judah, and to all Israel in Judah and Benjamin, saying,

11:4 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายอย่าขึ้นไป หรือสู้รบกับพี่น้องของพวกเจ้า จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเรา’” และเขาทั้งหลายก็เชื่อฟังพระวจนะเหล่านั้นของพระเยโฮวาห์ และกลับไปเสียจากการสู้รบกับเยโรโบอัม

11:4 Thus saith the LORD, Ye shall not go up, nor fight against your brethren: return every man to his house: for this thing is done of me. And they obeyed the words of the LORD, and returned from going against Jeroboam.

การสร้างนครต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
11:5 และเรโหโบอัมประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และทรงสร้างนครต่าง ๆ เพื่อป้องกันในยูดาห์

Cities Built for Defense
11:5 And Rehoboam dwelt in Jerusalem, and built cities for defence in Judah.

11:6 พระองค์ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา

11:6 He built even Bethlehem, and Etam, and Tekoa,

11:7 เบธซูร์ โสโค อดุลลัม

11:7 And Bethzur, and Shoco, and Adullam,

11:8 กัท มาเรชาห์ ศิฟ

11:8 And Gath, and Mareshah, and Ziph,

11:9 อาโดราอิม ลาคีช อาเซคาห์

11:9 And Adoraim, and Lachish, and Azekah,

11:10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน นครต่าง ๆ ที่มีป้อมซึ่งอยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน

11:10 And Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin fenced cities.

11:11 และพระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง และตั้งผู้บังคับบัญชาไปประจำการในป้อมเหล่านั้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร น้ำมัน และน้ำองุ่น

11:11 And he fortified the strong holds, and put captains in them, and store of victual, and of oil and wine.

11:12 และในนครทั้งปวงพระองค์ทรงเก็บบรรดาโล่และหอกไว้และทำให้นครเหล่านั้นแข็งแรงมาก โดยมียูดาห์และเบนยามินอยู่ฝ่ายพระองค์

11:12 And in every several city he put shields and spears, and made them exceeding strong, having Judah and Benjamin on his side.

11:13 และพวกปุโรหิตกับคนเลวีซึ่งอยู่ในอิสราเอลทั้งสิ้นได้เข้ามาหาพระองค์จากบรรดาเขตแดนซึ่งเขาทั้งหลายอาศัยอยู่

11:13 And the priests and the Levites that were in all Israel resorted to him out of all their coasts.

เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออกเสีย
11:14 ด้วยว่าคนเลวีได้ละทิ้งชานเมืองทั้งหลายของพวกเขาและกรรมสิทธิ์ของพวกเขาและมายังยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเยโรโบอัมและโอรสทั้งหลายของพระองค์ได้ขับไล่เขาทั้งหลายออกจากตำแหน่งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์

Jeroboam Casts Out Levites and Priests
11:14 For the Levites left their suburbs and their possession, and came to Judah and Jerusalem: for Jeroboam and his sons had cast them off from executing the priest's office unto the LORD:

11:15 และพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตของพระองค์ขึ้นสำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และสำหรับพวกผีปีศาจ และสำหรับรูปลูกวัวเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น

11:15 And he ordained him priests for the high places, and for the devils, and for the calves which he had made.

11:16 และบรรดาผู้ที่ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ติดตามเขาทั้งหลายมาจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอลยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย

11:16 And after them out of all the tribes of Israel such as set their hearts to seek the LORD God of Israel came to Jerusalem, to sacrifice unto the LORD God of their fathers.

11:17 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงเสริมกำลังให้ราชอาณาจักรของยูดาห์ และได้กระทำให้เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนเข้มแข็งอยู่เป็นเวลาสามปี เพราะเขาทั้งหลายดำเนินอยู่ในมรรคาของดาวิดและซาโลมอนเป็นเวลาสามปี

11:17 So they strengthened the kingdom of Judah, and made Rehoboam the son of Solomon strong, three years: for three years they walked in the way of David and Solomon.

ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
11:18 และเรโหโบอัมทรงรับมาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิดเป็นมเหสี และอาบีฮาอิลบุตรสาวของเอลีอับบุตรชายของเจสซี

Family of Rehoboam
11:18 And Rehoboam took him Mahalath the daughter of Jerimoth the son of David to wife, and Abihail the daughter of Eliab the son of Jesse;

11:19 ผู้ซึ่งประสูติโอรสให้พระองค์คือ เยอูช เชมาริยาห์ และศาฮัม

11:19 Which bare him children; Jeush, and Shamariah, and Zaham.

11:20 และภายหลังพระนาง พระองค์ก็ทรงรับมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม ผู้ซึ่งประสูติ อาบียาห์ อัททัย ซีซา และเชโลมิทให้พระองค์

11:20 And after her he took Maachah the daughter of Absalom; which bare him Abijah, and Attai, and Ziza, and Shelomith.

11:21 และเรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลมมากกว่าบรรดามเหสีและนางสนมทั้งสิ้นของพระองค์ (ด้วยว่าพระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์และนางสนมหกสิบคน และให้กำเนิดโอรสยี่สิบแปดองค์และธิดาหกสิบองค์)

11:21 And Rehoboam loved Maachah the daughter of Absalom above all his wives and his concubines: (for he took eighteen wives, and threescore concubines; and begat twenty and eight sons, and threescore daughters.)

11:22 และเรโหโบอัมทรงแต่งตั้งอาบียาห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็นผู้ปกครองท่ามกลางพี่น้องของตน เพราะพระองค์ทรงตั้งพระทัยจะให้ท่านเป็นกษัตริย์

11:22 And Rehoboam made Abijah the son of Maachah the chief, to be ruler among his brethren: for he thought to make him king.

11:23 และพระองค์ทรงจัดการอย่างฉลาด และส่งบรรดาโอรสของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินทั้งสิ้นของยูดาห์และของเบนยามิน ในนครที่มีป้อมทั้งสิ้น และพระองค์ประทานเสบียงอาหารให้ท่านเหล่านั้นอย่างอุดมสมบูรณ์ และพระองค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

11:23 And he dealt wisely, and dispersed of all his children throughout all the countries of Judah and Benjamin, unto every fenced city: and he gave them victual in abundance. And he desired many wives.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope