กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 22 / 2 Chronicles 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาหัสยาห์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พกษ 8:24-27)
22:1 และชาวกรุงเยรูซาเล็มได้สถาปนาอาหัสยาห์โอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนพระองค์ เพราะคนหมู่นั้นที่มายังค่ายพร้อมกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผู้พี่เสียทั้งหมด ดังนั้นอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์จึงขึ้นครอบครอง

Ahaziah Becomes King in Judah (2 Kin. 8:24-27)
22:1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned.

22:2 อาหัสยาห์มีพระชนมายุสี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาหนึ่งปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า อาธาลิยาห์ ธิดาของอมรี

22:2 Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.

22:3 พระองค์ดำเนินในทางทั้งหลายแห่งราชวงศ์ของอาหับด้วย เพราะว่าพระราชมารดาของพระองค์เป็นที่ปรึกษาของพระองค์ในการกระทำความชั่ว

22:3 He also walked in the ways of the house of Ahab: for his mother was his counsellor to do wickedly.

22:4 ดังนั้น พระองค์จึงทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างราชวงศ์ของอาหับได้กระทำ เพราะว่าหลังจากราชบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาทั้งหลายเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ซึ่งนำไปสู่ความพินาศของพระองค์

22:4 Wherefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab: for they were his counsellors after the death of his father to his destruction.

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28-29)
22:5 พระองค์ดำเนินตามคำปรึกษาของเขาทั้งหลายด้วย และเสด็จพร้อมกับเยโฮรัมโอรสของอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลไปทำสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่เมืองราโมทกิเลอาด และคนซีเรียได้กระทำให้โยรัมบาดเจ็บ

Ahaziah Assists Jehoram in Battle of Ramoth-gilead (2 Kin. 8:28-29)
22:5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead: and the Syrians smote Joram.

22:6 และพระองค์ทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเรเอลเพราะเหตุบาดแผลเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้รับที่เมืองรามาห์ เมื่อพระองค์ทรงต่อสู้กับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และอาซาริยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาเยโฮรัมโอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ประชวร

22:6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick.

22:7 และการทำลายอาหัสยาห์เป็นมาจากพระเจ้าโดยที่พระองค์เสด็จลงไปเยี่ยมโยรัม เพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่นั่น พระองค์เสด็จออกไปพร้อมกับเยโฮรัมเพื่อต่อสู้กับเยฮูบุตรชายของนิมซี ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งไว้ให้ตัดราชวงศ์ของอาหับออกเสีย

22:7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the LORD had anointed to cut off the house of Ahab.

22:8 และต่อมา เมื่อเยฮูกำลังกระทำการลงโทษต่อราชวงศ์ของอาหับ และได้พบเจ้านายทั้งหลายของยูดาห์ และบรรดาโอรสของพี่น้องของอาหัสยาห์ ผู้มาปรนนิบัติอาหัสยาห์ ท่านก็ประหารเขาทั้งหลายเสีย

22:8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them.

22:9 และท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และเขาทั้งหลายจับพระองค์ (ด้วยว่าพระองค์ซ่อนตัวอยู่ในสะมาเรีย) และพาพระองค์มาหาเยฮู และเมื่อพวกเขาได้ประหารชีวิตพระองค์เสียแล้ว เขาทั้งหลายก็ฝังพระองค์ไว้ เขาทั้งหลายกล่าวว่า “เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นโอรสของเยโฮชาฟัท ผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดพระทัยของพระองค์” ดังนั้นราชวงศ์ของอาหัสยาห์จึงไม่มีอำนาจที่รักษาราชอาณาจักรไว้ได้

22:9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.

เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้นเว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
22:10 แต่เมื่ออาธาลิยาห์พระราชมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้ว พระนางก็ลุกขึ้นและทรงทำลายเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์แห่งยูดาห์เสียสิ้น

The Royal Seed of Judah Slain, Except Joash (2 Kin. 11:1-3)
22:10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah.

22:11 แต่เยโฮชาเบอาทธิดาของกษัตริย์ได้นำโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิต และเก็บเธอและพี่เลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทม ดังนั้นเยโฮชาเบอาทธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม ภรรยาของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นน้องสาวของอาหัสยาห์) จึงซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ เพื่อมิให้พระนางประหารชีวิตเธอได้

22:11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not.

22:12 และเธอได้อยู่กับพวกเขาซ่อนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นเวลาหกปี และอาธาลิยาห์ได้ครอบครองเหนือแผ่นดิน

22:12 And he was with them hid in the house of God six years: and Athaliah reigned over the land.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope