กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 24 / 2 Chronicles 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยอาช (เยโฮอาช) ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)
24:1 โยอาชมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ได้เริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสี่สิบปีในกรุงเยรูซาเล็ม พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์แห่งเมืองเบเออร์เชบา

Joash (Jehoash) Reigns over Judah (2 Kin. 12:1-3)
24:1 Joash was seven years old when he began to reign, and he reigned forty years in Jerusalem. His mother's name also was Zibiah of Beersheba.

24:2 และโยอาชทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดวันเวลาของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต

24:2 And Joash did that which was right in the sight of the LORD all the days of Jehoiada the priest.

24:3 และเยโฮยาดาหามเหสีให้พระองค์สององค์ และพระองค์ให้กำเนิดโอรสและธิดาหลายองค์

24:3 And Jehoiada took for him two wives; and he begat sons and daughters.

พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
24:4 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ โยอาชทรงตั้งพระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Inefficient, Careless Priests (2 Kin. 12:4-8)
24:4 And it came to pass after this, that Joash was minded to repair the house of the LORD.

24:5 และพระองค์ทรงรวบรวมพวกปุโรหิตและคนเลวี และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงออกไปตามบรรดานครแห่งยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอลทั้งปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายเป็นปี ๆ ไป และพวกเจ้าจงรีบทำการนั้น” แต่คนเลวีไม่เร่งรีบทำการนั้น

24:5 And he gathered together the priests and the Levites, and said to them, Go out unto the cities of Judah, and gather of all Israel money to repair the house of your God from year to year, and see that ye hasten the matter. Howbeit the Levites hastened it not.

24:6 และกษัตริย์ทรงเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นหัวหน้า และตรัสกับท่านว่า “ไฉนท่านไม่เรียกร้องให้คนเลวีนำเงินถวายเข้ามาจากยูดาห์และจากกรุงเยรูซาเล็ม ตามคำบัญชาของโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และจากชุมนุมชนอิสราเอล เพื่อพลับพลาแห่งพระโอวาท”

24:6 And the king called for Jehoiada the chief, and said unto him, Why hast thou not required of the Levites to bring in out of Judah and out of Jerusalem the collection, according to the commandment of Moses the servant of the LORD, and of the congregation of Israel, for the tabernacle of witness?

24:7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิยาห์หญิงชั่วคนนั้นได้ทำลายพระนิเวศน์ของพระเจ้า และของมอบถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้น พวกเขาได้มอบให้แก่พระบาอัลด้วย

24:7 For the sons of Athaliah, that wicked woman, had broken up the house of God; and also all the dedicated things of the house of the LORD did they bestow upon Baalim.

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)
24:8 และตามคำบัญชาของกษัตริย์ เขาทั้งหลายได้ทำหีบใบหนึ่ง และวางหีบนั้นไว้ข้างนอกประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Temple Repaired (2 Kin. 12:9-16)
24:8 And at the king's commandment they made a chest, and set it without at the gate of the house of the LORD.

24:9 และเขาทั้งหลายได้ประกาศไปทั่วยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มให้นำเงินถวาย ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร เข้ามาถวายแด่พระเยโฮวาห์

24:9 And they made a proclamation through Judah and Jerusalem, to bring in to the LORD the collection that Moses the servant of God laid upon Israel in the wilderness.

24:10 และบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นและประชากรทั้งปวงก็ปีติยินดี และนำเงินถวายมา และหย่อนลงในหีบ จนกว่าเขาทั้งหลายถวายครบถ้วน

24:10 And all the princes and all the people rejoiced, and brought in, and cast into the chest, until they had made an end.

24:11 บัดนี้ต่อมา เวลาใดที่หีบถูกนำเข้ามายังเจ้าพนักงานของกษัตริย์โดยมือของคนเลวี และเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินมาก ราชเลขาของกษัตริย์และเจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิตก็เข้ามาและเทหีบออก และนำหีบกลับไปยังสถานที่เดิมของหีบนั้น เขาทั้งหลายทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่า และเก็บเงินได้เป็นอันมาก

24:11 Now it came to pass, that at what time the chest was brought unto the king's office by the hand of the Levites, and when they saw that there was much money, the king's scribe and the high priest's officer came and emptied the chest, and took it, and carried it to his place again. Thus they did day by day, and gathered money in abundance.

24:12 และกษัตริย์และเยโฮยาดาก็ให้เงินนั้นแก่บรรดาผู้ดูแลกิจการแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และจ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทั้งคนงานช่างเหล็กและช่างทองเหลืองด้วย ให้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

24:12 And the king and Jehoiada gave it to such as did the work of the service of the house of the LORD, and hired masons and carpenters to repair the house of the LORD, and also such as wrought iron and brass to mend the house of the LORD.

24:13 ดังนั้น บรรดาคนที่รับจ้างทำงานจึงทำงาน และงานซ่อมแซมก็ดำเนินก้าวหน้าโดยพวกเขา และเขาทั้งหลายได้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้พระนิเวศน์นั้นแข็งแรงขึ้น

24:13 So the workmen wrought, and the work was perfected by them, and they set the house of God in his state, and strengthened it.

24:14 และเมื่อเขาทั้งหลายได้กระทำงานนั้นเสร็จแล้ว พวกเขาก็นำเงินที่เหลืออยู่มาหน้าพระพักตร์กษัตริย์และเยโฮยาดา ซึ่งได้ใช้เงินนั้นเพื่อทำภาชนะต่าง ๆ สำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือภาชนะสำหรับการปรนนิบัติ ทั้งสำหรับการถวายเครื่องบูชาและช้อน และภาชนะทองคำและเงิน และเขาทั้งหลายถวายเครื่องเผาบูชาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เสมอตลอดชั่วอายุของเยโฮยาดา

24:14 And when they had finished it, they brought the rest of the money before the king and Jehoiada, whereof were made vessels for the house of the LORD, even vessels to minister, and to offer withal, and spoons, and vessels of gold and silver. And they offered burnt offerings in the house of the LORD continually all the days of Jehoiada.

เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวิต
24:15 แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและหง่อมมากเมื่อท่านสิ้นชีวิต ท่านมีอายุหนึ่งร้อยสามสิบปีเมื่อท่านสิ้นชีวิตนั้น

Good Priest Jehoiada Dies
24:15 But Jehoiada waxed old, and was full of days when he died; an hundred and thirty years old was he when he died.

24:16 และเขาทั้งหลายฝังท่านไว้ในนครของดาวิดท่ามกลางบรรดากษัตริย์ เพราะท่านได้กระทำการดีในอิสราเอล ทั้งต่อพระเจ้าและต่อพระนิเวศน์ของพระองค์

24:16 And they buried him in the city of David among the kings, because he had done good in Israel, both toward God, and toward his house.

24:17 บัดนี้ หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิตแล้ว บรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้เข้ามา และถวายบังคมต่อกษัตริย์ แล้วกษัตริย์ทรงสดับฟังพวกเขา

24:17 Now after the death of Jehoiada came the princes of Judah, and made obeisance to the king. Then the king hearkened unto them.

24:18 และเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา และปรนนิบัติบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพทั้งหลาย และพระพิโรธได้ลงมาเหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มเพราะเหตุการละเมิดนี้ของพวกเขา

24:18 And they left the house of the LORD God of their fathers, and served groves and idols: and wrath came upon Judah and Jerusalem for this their trespass.

24:19 แต่พระองค์ยังทรงส่งพวกผู้พยากรณ์มายังเขาทั้งหลาย เพื่อนำพวกเขาให้กลับมายังพระเยโฮวาห์อีก และคนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลาย แต่พวกเขาไม่ยอมเงี่ยหูฟัง

24:19 Yet he sent prophets to them, to bring them again unto the LORD; and they testified against them: but they would not give ear.

ประชากรเอาหินขว้างเศคาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตที่ดี
24:20 และพระวิญญาณของพระเจ้าได้สวมทับเศคาริยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต ผู้ซึ่งยืนอยู่เหนือประชากร และกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ‘ทำไมท่านทั้งหลายจึงละเมิดพระบัญญัติทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ อันเป็นเหตุให้พวกท่านเจริญขึ้นไม่ได้’ เพราะท่านทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงทอดทิ้งพวกท่านเสียแล้วด้วย”

Good Priest Zechariah Stoned
24:20 And the Spirit of God came upon Zechariah the son of Jehoiada the priest, which stood above the people, and said unto them, Thus saith God, Why transgress ye the commandments of the LORD, that ye cannot prosper? because ye have forsaken the LORD, he hath also forsaken you.

24:21 แต่เขาทั้งหลายสมคบคิดกันต่อต้านเขา และตามพระบัญชาของกษัตริย์ได้เอาหินขว้างเขาเสียในลานแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

24:21 And they conspired against him, and stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of the LORD.

24:22 ดังนั้น กษัตริย์โยอาชจึงไม่ได้ทรงระลึกถึงความเมตตาซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเขาได้สำแดงต่อพระองค์ แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย และเมื่อเขากำลังจะตาย เขากล่าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเรื่องนี้และแก้แค้นเรื่องนี้เถิด”

24:22 Thus Joash the king remembered not the kindness which Jehoiada his father had done to him, but slew his son. And when he died, he said, The LORD look upon it, and require it.

24:23 และต่อมาพอปลายปี กองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับพระองค์ และเขาทั้งหลายมายังยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม และได้ทำลายบรรดาเจ้านายของประชากรจากท่ามกลางประชากร และส่งของที่ริบได้ทั้งสิ้นที่ได้จากพวกเขาไปยังกษัตริย์แห่งดามัสกัส

24:23 And it came to pass at the end of the year, that the host of Syria came up against him: and they came to Judah and Jerusalem, and destroyed all the princes of the people from among the people, and sent all the spoil of them unto the king of Damascus.

24:24 ด้วยว่ากองทัพของคนซีเรียมาแต่น้อยคน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของพวกเขา เพราะคนเหล่านั้นได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน ดังนั้นคนซีเรียจึงทำการพิพากษาลงโทษต่อโยอาช

24:24 For the army of the Syrians came with a small company of men, and the LORD delivered a very great host into their hand, because they had forsaken the LORD God of their fathers. So they executed judgment against Joash.

โยอาชสิ้นพระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
24:25 และเมื่อเขาทั้งหลายจากพระองค์ไปแล้ว (เพราะเขาทั้งหลายละพระองค์ไว้พร้อมด้วยโรครุนแรงต่าง ๆ) พวกผู้รับใช้ของพระองค์ก็ร่วมก่อการกบฏต่อพระองค์ เพราะเหตุโลหิตของบุตรชายทั้งหลายของเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต และได้ประหารพระองค์เสียบนแท่นบรรทมของพระองค์ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด แต่เขาทั้งหลายไม่ได้ฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษัตริย์

Death of Joash (2 Kin. 12:19-21)
24:25 And when they were departed from him, (for they left him in great diseases,) his own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest, and slew him on his bed, and he died: and they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings.

24:26 และคนเหล่านี้คือผู้ที่ร่วมก่อการกบฏต่อพระองค์ คือศาบาดบุตรชายของนางชิเมอัทคนอัมโมน และเยโฮซาบาดบุตรชายของนางชิมริทคนโมอับ

24:26 And these are they that conspired against him; Zabad the son of Shimeath an Ammonitess, and Jehozabad the son of Shimrith a Moabitess.

24:27 บัดนี้ เกี่ยวกับบรรดาโอรสของพระองค์ และภาระหนักมากมายที่ตกอยู่แก่พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเจ้า ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องราวของบรรดากษัตริย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์

24:27 Now concerning his sons, and the greatness of the burdens laid upon him, and the repairing of the house of God, behold, they are written in the story of the book of the kings. And Amaziah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope