กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 26 / 2 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อุสซียาห์เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21-22)
26:1 แล้วประชากรทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็เอาอุสซียาห์ ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์

Uzziah Succeeds Amaziah (2 Kin. 14:21-22)
26:1 Then all the people of Judah took Uzziah, who was sixteen years old, and made him king in the room of his father Amaziah.

26:2 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอโลทและคืนเมืองนั้นให้แก่ยูดาห์ หลังจากที่กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

26:2 He built Eloth, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

26:3 อุสซียาห์ทรงมีพระชนมายุสิบหกพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม

26:3 Sixteen years old was Uzziah when he began to reign, and he reigned fifty and two years in Jerusalem. His mother's name also was Jecoliah of Jerusalem.

26:4 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ

26:4 And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that his father Amaziah did.

26:5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าในสมัยของเศคาริยาห์ ผู้มีความเข้าใจในนิมิตต่าง ๆ จากพระเจ้า และตราบใดที่พระองค์ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงกระทำให้พระองค์เจริญ

26:5 And he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God: and as long as he sought the LORD, God made him to prosper.

อุสซียาห์รับพระพรทั้งด้านสงครามและพระราชกิจ
26:6 และพระองค์เสด็จออกไปและทำสงครามต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และทลายกำแพงแห่งเมืองกัทลง ทั้งกำแพงแห่งเมืองยับเนห์และกำแพงแห่งเมืองอัชโดด และพระองค์ทรงสร้างนครต่าง ๆ ทั่วเขตแดนอัชโดด และท่ามกลางคนฟีลิสเตีย

Uzziah Greatly Blessed in War and Works
26:6 And he went forth and warred against the Philistines, and brake down the wall of Gath, and the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and built cities about Ashdod, and among the Philistines.

26:7 และพระเจ้าทรงช่วยพระองค์ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และต่อสู้กับคนอาระเบียซึ่งอาศัยอยู่ในกูร์บาอัล และต่อสู้กับคนเมอูนิม

26:7 And God helped him against the Philistines, and against the Arabians that dwelt in Gurbaal, and the Mehunims.

26:8 และคนอัมโมนได้ถวายบรรณาการแก่อุสซียาห์ และพระนามของพระองค์ก็แผ่แพร่ออกไปจนถึงทางเข้าประเทศอียิปต์ เพราะพระองค์ทรงทำให้ตัวเองเข้มแข็งยิ่งนัก

26:8 And the Ammonites gave gifts to Uzziah: and his name spread abroad even to the entering in of Egypt; for he strengthened himself exceedingly.

26:9 ยิ่งกว่านั้น อุสซียาห์ทรงสร้างบรรดาป้อมในกรุงเยรูซาเล็มที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยวของกำแพง และเสริมป้อมเหล่านั้นให้แข็งแกร่ง

26:9 Moreover Uzziah built towers in Jerusalem at the corner gate, and at the valley gate, and at the turning of the wall, and fortified them.

26:10 และพระองค์ทรงสร้างบรรดาป้อมในถิ่นทุรกันดารด้วย และทรงขุดบ่อน้ำหลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว์จำนวนมาก ทั้งในหุบเขาและในที่ราบ ทรงมีชาวนาด้วย และคนแต่งต้นองุ่นในภูเขาทั้งหลาย และในคารเมล เพราะพระองค์ทรงรักเกษตรกรรม

26:10 Also he built towers in the desert, and digged many wells: for he had much cattle, both in the low country, and in the plains: husbandmen also, and vine dressers in the mountains, and in Carmel: for he loved husbandry.

26:11 ยิ่งกว่านั้น อุสซียาห์ทรงมีกองทหาร ที่ออกไปทำสงครามเป็นกอง ๆ ตามจำนวนที่ได้รวบรวมไว้ด้วยกันโดยมือของเยอีเอลราชเลขากับมาอาเสอาห์เจ้าหน้าที่ ภายใต้การควบคุมของฮานันยาห์ ผู้บังคับกองพลคนหนึ่งของกษัตริย์

26:11 Moreover Uzziah had an host of fighting men, that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Jeiel the scribe and Maaseiah the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains.

26:12 จำนวนหัวหน้าของบรรพบุรุษทั้งหมดแห่งบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญคือ สองพันหกร้อยคน

26:12 The whole number of the chief of the fathers of the mighty men of valour were two thousand and six hundred.

26:13 และใต้บังคับบัญชาของคนเหล่านี้ มีกองทัพพลจำนวนสามแสนเจ็ดพันห้าร้อยคน ผู้ทำสงครามได้ด้วยกำลังมาก เพื่อช่วยกษัตริย์ต่อสู้กับศัตรู

26:13 And under their hand was an army, three hundred thousand and seven thousand and five hundred, that made war with mighty power, to help the king against the enemy.

26:14 และอุสซียาห์ทรงเตรียมบรรดาโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อเกราะ ธนู และสลิงเพื่อโยนก้อนหินไว้สำหรับพวกเขา

26:14 And Uzziah prepared for them throughout all the host shields, and spears, and helmets, and habergeons, and bows, and slings to cast stones.

26:15 และในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงทำเครื่องกลไกซึ่งถูกประดิษฐ์โดยพวกผู้ชำนาญ เพื่อไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อใช้ยิงลูกธนูและโยนก้อนหินใหญ่ ๆ และพระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็ง

26:15 And he made in Jerusalem engines, invented by cunning men, to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal. And his name spread far abroad; for he was marvellously helped, till he was strong.

อุสซียาห์ทรงกระทำหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ
26:16 แต่เมื่อพระองค์ทรงเข้มแข็งแล้ว พระทัยของพระองค์ก็ผยองขึ้นจนนำไปสู่ความพินาศของพระองค์ เพราะพระองค์ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์เพื่อเผาเครื่องหอมบนแท่นเครื่องหอม

Uzziah Does Priest's Work; Is Punished
26:16 But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction: for he transgressed against the LORD his God, and went into the temple of the LORD to burn incense upon the altar of incense.

26:17 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตตามพระองค์เข้าไป และพร้อมกับตัวท่านมีปุโรหิตของพระเยโฮวาห์แปดสิบคนผู้เป็นชายกล้าหาญ

26:17 And Azariah the priest went in after him, and with him fourscore priests of the LORD, that were valiant men:

26:18 และเขาทั้งหลายได้ขัดขวางกษัตริย์อุสซียาห์และทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อุสซียาห์ มิใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่เป็นหน้าที่ของพวกปุโรหิตลูกหลานของอาโรน ผู้ซึ่งได้รับการถวายตัวไว้เพื่อเผาเครื่องหอม ขอเชิญเสด็จออกไปจากสถานบริสุทธิ์นี้ เพราะพระองค์ได้ทรงละเมิดแล้ว และพระองค์จะไม่ได้รับเกียรติอันใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าเลยด้วย”

26:18 And they withstood Uzziah the king, and said unto him, It appertaineth not unto thee, Uzziah, to burn incense unto the LORD, but to the priests the sons of Aaron, that are consecrated to burn incense: go out of the sanctuary; for thou hast trespassed; neither shall it be for thine honour from the LORD God.

26:19 แล้วอุสซียาห์กริ้ว และมีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อจะทรงเผาเครื่องหอม และขณะเมื่อพระองค์กริ้วต่อพวกปุโรหิต โรคเรื้อนก็เกิดขึ้นมาที่หน้าผากของพระองค์ต่อหน้าพวกปุโรหิตในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ จากข้างแท่นเผาเครื่องหอม

26:19 Then Uzziah was wroth, and had a censer in his hand to burn incense: and while he was wroth with the priests, the leprosy even rose up in his forehead before the priests in the house of the LORD, from beside the incense altar.

26:20 และอาซาริยาห์ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ และพวกปุโรหิตทั้งสิ้นมองดูพระองค์ และดูเถิด พระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่หน้าผากของพระองค์ และเขาทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปจากที่นั่น ใช่แล้ว พระองค์เองก็ทรงรีบเสด็จออกไปด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงลงทัณฑ์พระองค์แล้ว

26:20 And Azariah the chief priest, and all the priests, looked upon him, and, behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out from thence; yea, himself hasted also to go out, because the LORD had smitten him.

26:21 และกษัตริย์อุสซียาห์ก็ทรงเป็นคนโรคเรื้อนจนถึงวันที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และประทับในวังต่างหากเพราะเป็นคนโรคเรื้อน เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์ทรงอยู่เหนือพระราชวังของกษัตริย์ ทรงวินิจฉัยประชากรแห่งแผ่นดินนั้น

26:21 And Uzziah the king was a leper unto the day of his death, and dwelt in a several house, being a leper; for he was cut off from the house of the LORD: and Jotham his son was over the king's house, judging the people of the land.

การสิ้นพระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:6-7)
26:22 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอุสซียาห์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย อิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชายของอามอสได้บันทึกไว้

Uzziah Dies; Jotham Succeeds Him (2 Kin. 15:6-7)
26:22 Now the rest of the acts of Uzziah, first and last, did Isaiah the prophet, the son of Amoz, write.

26:23 ดังนั้น อุสซียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนาที่ฝังศพอันเป็นของบรรดากษัตริย์ เพราะเขาทั้งหลายว่า “พระองค์ทรงเป็นคนโรคเรื้อน” และโยธามโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

26:23 So Uzziah slept with his fathers, and they buried him with his fathers in the field of the burial which belonged to the kings; for they said, He is a leper: and Jotham his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope