กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 8 / 2 Chronicles 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์เกี่ยวกับซาโลมอนเลื่องลือไปทั่ว (1 พกษ 9:10-28)
8:1 และต่อมา เมื่อสิ้นยี่สิบปี ที่ซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์เอง

Vigorous Expansion and Fame of Solomon (1 Kin. 9:10-28)
8:1 And it came to pass at the end of twenty years, wherein Solomon had built the house of the LORD, and his own house,

8:2 นครต่าง ๆ ซึ่งหุรามได้ถวายคืนแด่ซาโลมอน ซาโลมอนได้ทรงเสริมสร้างนครเหล่านั้น และให้ชนชาติอิสราเอลอาศัยอยู่ที่นั่น

8:2 That the cities which Huram had restored to Solomon, Solomon built them, and caused the children of Israel to dwell there.

8:3 และซาโลมอนได้เสด็จไปยังฮามัทโศบาห์ และชนะเมืองนั้นได้

8:3 And Solomon went to Hamathzobah, and prevailed against it.

8:4 และพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองทัดโมร์ไว้ในถิ่นทุรกันดาร และบรรดานครที่ใช้เป็นคลังเสบียงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ในฮามัท

8:4 And he built Tadmor in the wilderness, and all the store cities, which he built in Hamath.

8:5 และพระองค์ได้ทรงสร้างเมืองเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนล่างด้วย เป็นนครที่มีป้อม มีกำแพง ประตูเมือง และดาลประตู

8:5 Also he built Bethhoron the upper, and Bethhoron the nether, fenced cities, with walls, gates, and bars;

8:6 และทรงสร้างเมืองบาอาลัทและบรรดานครที่ซาโลมอนใช้เป็นคลังเสบียง และนครทั้งปวงสำหรับรถม้าศึก และบรรดานครสำหรับทหารม้าของพระองค์ และสิ่งใด ๆ ซึ่งพระองค์มีพระประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และในแผ่นดินทั้งหมดซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์

8:6 And Baalath, and all the store cities that Solomon had, and all the chariot cities, and the cities of the horsemen, and all that Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and throughout all the land of his dominion.

8:7 ส่วนประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่จากคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ผู้ซึ่งไม่ใช่ของคนอิสราเอล

8:7 As for all the people that were left of the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, which were not of Israel,

8:8 แต่ลูกหลานของเขาทั้งหลายที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน ผู้ซึ่งชนชาติอิสราเอลไม่ได้ทำลายเสีย คนเหล่านี้ซาโลมอนทรงกระทำให้เป็นทาสแรงงานจนถึงทุกวันนี้

8:8 But of their children, who were left after them in the land, whom the children of Israel consumed not, them did Solomon make to pay tribute until this day.

8:9 แต่ชนชาติอิสราเอลนั้น ซาโลมอนไม่ได้ทรงกระทำให้เป็นทาสแรงงานของพระองค์ แต่เขาทั้งหลายเป็นพวกทหาร และเป็นนายทหารของพระองค์ และเป็นผู้บังคับบัญชารถม้าศึกและทหารม้าของพระองค์

8:9 But of the children of Israel did Solomon make no servants for his work; but they were men of war, and chief of his captains, and captains of his chariots and horsemen.

8:10 และคนเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของกษัตริย์ซาโลมอน จำนวนสองร้อยห้าสิบคน เป็นผู้บังคับบัญชาประชาชน

8:10 And these were the chief of king Solomon's officers, even two hundred and fifty, that bare rule over the people.

8:11 และซาโลมอนทรงนำราชธิดาของฟาโรห์ขึ้นมาจากนครของดาวิดยังพระราชวังซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้พระนาง เพราะพระองค์ตรัสว่า “มเหสีของเราจะไม่อาศัยอยู่ในวังของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นที่บริสุทธิ์ ซึ่งหีบของพระเยโฮวาห์ได้มาอยู่ที่นั่นแล้ว”

8:11 And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of David unto the house that he had built for her: for he said, My wife shall not dwell in the house of David king of Israel, because the places are holy, whereunto the ark of the LORD hath come.

8:12 แล้วซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้หน้ามุข

8:12 Then Solomon offered burnt offerings unto the LORD on the altar of the LORD, which he had built before the porch,

8:13 ตามหน้าที่ประจำวันที่ต้องทำเป็นการถวายเครื่องบูชาตามพระบัญญัติของโมเสส ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่งค่ำ และในวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนด ปีละสามครั้ง คือในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ในเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์ และในเทศกาลเลี้ยงการอยู่เพิง

8:13 Even after a certain rate every day, offering according to the commandment of Moses, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts, three times in the year, even in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles.

8:14 และตามพระบัญชาของดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงจัดการแบ่งเวรของพวกปุโรหิตสำหรับการปรนนิบัติของพวกเขา และแบ่งคนเลวีให้ประจำหน้าที่ของพวกเขา เพื่อให้สรรเสริญและปรนนิบัติต่อหน้าพวกปุโรหิต ตามหน้าที่ประจำวันที่ต้องทำ และทรงจัดการแบ่งเวรของบรรดาคนเฝ้าประตูที่ประตูทุกบานด้วย เพราะว่าดาวิดบุรุษของพระเจ้าทรงบัญชาไว้เช่นนั้น

8:14 And he appointed, according to the order of David his father, the courses of the priests to their service, and the Levites to their charges, to praise and minister before the priests, as the duty of every day required: the porters also by their courses at every gate: for so had David the man of God commanded.

8:15 และเขาทั้งหลายไม่ได้หันไปเสียจากพระบัญชาของกษัตริย์ต่อพวกปุโรหิตและคนเลวีในเรื่องใด ๆ เลยหรือในเรื่องคลัง

8:15 And they departed not from the commandment of the king unto the priests and Levites concerning any matter, or concerning the treasures.

8:16 บัดนี้ บรรดาพระราชกิจของซาโลมอนก็จัดเตรียมไว้แล้วสำหรับวันที่วางรากแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และจนถึงงานนั้นสำเร็จ ดังนั้นพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็สำเร็จครบถ้วน

8:16 Now all the work of Solomon was prepared unto the day of the foundation of the house of the LORD, and until it was finished. So the house of the LORD was perfected.

8:17 แล้วซาโลมอนเสด็จไปยังเอซีโอนเกเบอร์และเมืองเอโลทที่ชายทะเลในแผ่นดินแห่งเอโดม

8:17 Then went Solomon to Eziongeber, and to Eloth, at the sea side in the land of Edom.

8:18 และหุรามส่งเรือหลายลำมาถวายพระองค์โดยมือของเหล่าข้าราชการของท่าน และเหล่าข้าราชการที่มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเล และเขาทั้งหลายไปพร้อมกับเหล่าข้าราชการของซาโลมอนไปยังเมืองโอฟีร์และนำเอาทองคำจากที่นั่นหนักสี่ร้อยห้าสิบตะลันต์ และนำมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

8:18 And Huram sent him by the hands of his servants ships, and servants that had knowledge of the sea; and they went with the servants of Solomon to Ophir, and took thence four hundred and fifty talents of gold, and brought them to king Solomon.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope