กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 28 / 2 Chronicles 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 16:1-4)
28:1 อาหัสมีพระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม แต่พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์

Ahaz Reigns over Judah (2 Kin. 16:1-4)
28:1 Ahaz was twenty years old when he began to reign, and he reigned sixteen years in Jerusalem: but he did not that which was right in the sight of the LORD, like David his father:

28:2 ด้วยว่า พระองค์ดำเนินในทางทั้งหลายของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และทรงสร้างบรรดารูปเคารพหล่อสำหรับพระบาอัลด้วย

28:2 For he walked in the ways of the kings of Israel, and made also molten images for Baalim.

28:3 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงเผาเครื่องหอมในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม และทรงเผาโอรสทั้งหลายของพระองค์ในไฟ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

28:3 Moreover he burnt incense in the valley of the son of Hinnom, and burnt his children in the fire, after the abominations of the heathen whom the LORD had cast out before the children of Israel.

28:4 พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาด้วย และทรงเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูง และบนเนินเขาสูงเหล่านั้น และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น

28:4 He sacrificed also and burnt incense in the high places, and on the hills, and under every green tree.

อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
28:5 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์แห่งซีเรีย และเขาทั้งหลายชนะพระองค์ และจับประชากรจำนวนมากไปเป็นเชลย และนำพวกเขามายังเมืองดามัสกัส และพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์แห่งอิสราเอลด้วย ผู้ทรงชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวง

Ahaz and Pekah at War (2 Kin. 16:5-6)
28:5 Wherefore the LORD his God delivered him into the hand of the king of Syria; and they smote him, and carried away a great multitude of them captives, and brought them to Damascus. And he was also delivered into the hand of the king of Israel, who smote him with a great slaughter.

28:6 เพราะว่าเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ได้ฆ่าเสียหนึ่งแสนสองหมื่นคนในยูดาห์ในวันเดียว ซึ่งเป็นทหารกล้าหาญทั้งสิ้น เพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย

28:6 For Pekah the son of Remaliah slew in Judah an hundred and twenty thousand in one day, which were all valiant men; because they had forsaken the LORD God of their fathers.

28:7 และศิครีชายฉกรรจ์ของเอฟราอิมได้สังหารมาอาเสอาห์โอรสของกษัตริย์ ทั้งอัสรีคัมอธิบดีกรมพระราชวังและเอลคานาห์ที่มีตำแหน่งรองกษัตริย์

28:7 And Zichri, a mighty man of Ephraim, slew Maaseiah the king's son, and Azrikam the governor of the house, and Elkanah that was next to the king.

28:8 และชนชาติอิสราเอลได้จับญาติพี่น้องของตนเป็นเชลยสองแสนคน มีพวกผู้หญิง บุตรชายและบุตรสาว และได้ริบของเป็นอันมากมาจากพวกเขานำมายังกรุงสะมาเรีย

28:8 And the children of Israel carried away captive of their brethren two hundred thousand, women, sons, and daughters, and took also away much spoil from them, and brought the spoil to Samaria.

28:9 แต่ผู้พยากรณ์คนหนึ่งของพระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น ผู้ซึ่งชื่อว่าโอเดด และท่านออกไปพบกองทัพซึ่งมายังกรุงสะมาเรีย และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายกริ้วต่อยูดาห์ พระองค์จึงได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกท่าน และท่านทั้งหลายได้สังหารพวกเขาเสียด้วยความเกรี้ยวกราดซึ่งขึ้นไปถึงสวรรค์

28:9 But a prophet of the LORD was there, whose name was Oded: and he went out before the host that came to Samaria, and said unto them, Behold, because the LORD God of your fathers was wroth with Judah, he hath delivered them into your hand, and ye have slain them in a rage that reacheth up unto heaven.

28:10 และบัดนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจจะให้ประชากรแห่งยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มเป็นทาสชายและทาสหญิงของพวกท่าน แต่มีคนในพวกท่าน คือในพวกท่านเอง ที่ทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายมิใช่หรือ

28:10 And now ye purpose to keep under the children of Judah and Jerusalem for bondmen and bondwomen unto you: but are there not with you, even with you, sins against the LORD your God?

28:11 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และขอปล่อยพวกเชลยซึ่งท่านทั้งหลายได้จับมาจากญาติพี่น้องของพวกท่านให้กลับไปอีก เพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือท่านทั้งหลาย”

28:11 Now hear me therefore, and deliver the captives again, which ye have taken captive of your brethren: for the fierce wrath of the LORD is upon you.

28:12 แล้วบางคนที่เป็นหัวหน้าของคนเอฟราอิมคือ อาซาริยาห์บุตรชายของโยฮานัน เบเรคิยาห์บุตรชายของเมซิลเลโมท เยฮิสคียาห์บุตรชายของชัลลูมและอามาสาบุตรชายของหัดลัย ได้ยืนขึ้นขัดขวางบรรดาผู้ที่กลับมาจากสงคราม

28:12 Then certain of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Johanan, Berechiah the son of Meshillemoth, and Jehizkiah the son of Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against them that came from the war,

28:13 และพูดกับเขาทั้งหลายว่า “เจ้าทั้งหลายอย่านำพวกเชลยเข้ามาที่นี่ ด้วยว่าขณะที่พวกเราได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์แล้ว เจ้าทั้งหลายก็ตั้งใจจะเพิ่มเข้ากับบรรดาบาปและการละเมิดของพวกเรา เพราะว่าการละเมิดของพวกเราก็ใหญ่โตอยู่ และมีพระพิโรธอันแรงกล้าต่ออิสราเอลอยู่แล้ว”

28:13 And said unto them, Ye shall not bring in the captives hither: for whereas we have offended against the LORD already, ye intend to add more to our sins and to our trespass: for our trespass is great, and there is fierce wrath against Israel.

28:14 ดังนั้น บรรดาคนที่ถืออาวุธจึงทิ้งพวกเชลยและของที่ริบไว้ต่อหน้าพวกเจ้านายและชุมนุมชนทั้งสิ้น

28:14 So the armed men left the captives and the spoil before the princes and all the congregation.

28:15 และผู้ชายซึ่งถูกระบุชื่อนั้นได้ลุกขึ้น และเอาพวกเชลย และเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่ริบมาให้แก่คนที่เปลือยกายอยู่ในท่ามกลางพวกเขา และนุ่งห่มเขาทั้งหลายไว้ และให้รองเท้าแก่พวกเขา และจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้เขาทั้งหลาย และชโลมพวกเขา และนำคนในพวกเขาที่อ่อนเปลี้ยขึ้นขี่ลา และนำเขาทั้งหลายมายังเมืองเยรีโค คือนครแห่งต้นอินทผลัม มายังญาติพี่น้องของพวกเขา แล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปยังกรุงสะมาเรีย

28:15 And the men which were expressed by name rose up, and took the captives, and with the spoil clothed all that were naked among them, and arrayed them, and shod them, and gave them to eat and to drink, and anointed them, and carried all the feeble of them upon asses, and brought them to Jericho, the city of palm trees, to their brethren: then they returned to Samaria.

คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุกยูดาห์ (2 พกษ 16:7-18)
28:16 ในเวลานั้น กษัตริย์อาหัสทรงส่งไปยังเหล่ากษัตริย์แห่งอัสซีเรียให้มาช่วยเหลือพระองค์

Judah Invaded by Edomites and Philistines (2 Kin. 16:7-18)
28:16 At that time did king Ahaz send unto the kings of Assyria to help him.

28:17 เพราะคนเอโดมได้มาและโจมตียูดาห์อีก และจับไปเป็นเชลยบ้าง

28:17 For again the Edomites had come and smitten Judah, and carried away captives.

28:18 และคนฟีลิสเตียได้เข้ามาบุกรุกนครต่าง ๆ ในหุบเขาด้วย และที่ภาคใต้ของยูดาห์ และได้ยึดเมืองเบธเชเมช อัยยาโลน เกเดโรท และโสโคกับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น ทิมนาห์กับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้น และกิมโซกับบรรดาหมู่บ้านของเมืองนั้นด้วย และเขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ที่นั่น

28:18 The Philistines also had invaded the cities of the low country, and of the south of Judah, and had taken Bethshemesh, and Ajalon, and Gederoth, and Shocho with the villages thereof, and Timnah with the villages thereof, Gimzo also and the villages thereof: and they dwelt there.

28:19 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ยูดาห์ต้อยต่ำลงด้วยเหตุอาหัสกษัตริย์แห่งอิสราเอล เพราะพระองค์ทรงทำให้ยูดาห์เปลือยเปล่า และละเมิดต่อพระเยโฮวาห์อย่างร้ายแรง

28:19 For the LORD brought Judah low because of Ahaz king of Israel; for he made Judah naked, and transgressed sore against the LORD.

28:20 และทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียยกขึ้นมาต่อสู้กับพระองค์ และทำให้พระองค์ทุกข์พระทัย แต่ไม่ได้ทำให้พระองค์เข้มแข็งขึ้น

28:20 And Tilgathpilneser king of Assyria came unto him, and distressed him, but strengthened him not.

28:21 เพราะอาหัสทรงเอาของส่วนหนึ่งออกไปจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และจากพระราชวังของกษัตริย์ และจากพวกเจ้านาย และถวายเป็นบรรณาการแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย แต่ทิกลัทปิเลเสอร์ไม่ได้ช่วยพระองค์

28:21 For Ahaz took away a portion out of the house of the LORD, and out of the house of the king, and of the princes, and gave it unto the king of Assyria: but he helped him not.

28:22 และในคราวทุกข์ยากของพระองค์นั้น พระองค์ยิ่งละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ คือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี้แหละ

28:22 And in the time of his distress did he trespass yet more against the LORD: this is that king Ahaz.

28:23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่พระทั้งหลายของเมืองดามัสกัส ซึ่งได้โจมตีพระองค์ และพระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบรรดาพระของกษัตริย์แห่งซีเรียได้ช่วยเขาทั้งหลาย ฉะนั้นเราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อพระเหล่านั้นจะช่วยเรา” แต่พระเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระองค์และอิสราเอลทั้งสิ้นไปสู่ความพินาศ

28:23 For he sacrificed unto the gods of Damascus, which smote him: and he said, Because the gods of the kings of Syria help them, therefore will I sacrifice to them, that they may help me. But they were the ruin of him, and of all Israel.

28:24 และอาหัสทรงรวบรวมภาชนะต่าง ๆ แห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และตัดบรรดาภาชนะแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นชิ้น ๆ และทรงปิดประตูแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสร้างบรรดาแท่นบูชาสำหรับพระองค์ในทุกมุมของกรุงเยรูซาเล็ม

28:24 And Ahaz gathered together the vessels of the house of God, and cut in pieces the vessels of the house of God, and shut up the doors of the house of the LORD, and he made him altars in every corner of Jerusalem.

28:25 และในนครทั้งสิ้นของยูดาห์ พระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงเพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระอื่น และยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ให้พระพิโรธ

28:25 And in every several city of Judah he made high places to burn incense unto other gods, and provoked to anger the LORD God of his fathers.

การสิ้นพระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
28:26 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของพระองค์ และบรรดาวิธีการของพระองค์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล

Death of Ahaz; Hezekiah Becomes King (2 Kin. 16:19-20)
28:26 Now the rest of his acts and of all his ways, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Judah and Israel.

28:27 และอาหัสก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนคร คือในกรุงเยรูซาเล็ม แต่พวกเขาไม่ได้นำพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

28:27 And Ahaz slept with his fathers, and they buried him in the city, even in Jerusalem: but they brought him not into the sepulchres of the kings of Israel: and Hezekiah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope