กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 9 / 2 Chronicles 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
9:1 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอน พระนางก็เสด็จมา เพื่อพิสูจน์พระองค์ด้วยคำถามยาก ๆ ที่กรุงเยรูซาเล็ม พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย กับฝูงอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยของพระนางต่อพระองค์ทุกประการ

Queen of Sheba Comes to Solomon (1 Kin. 10:1-13)
9:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem, with a very great company, and camels that bare spices, and gold in abundance, and precious stones: and when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart.

9:2 และซาโลมอนตรัสแก้ปัญหาของพระนางทั้งสิ้น และไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่พ้นซาโลมอนซึ่งพระองค์ไม่ได้ทรงอธิบายแก่พระนาง

9:2 And Solomon told her all her questions: and there was nothing hid from Solomon which he told her not.

9:3 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาได้ทรงเห็นพระสติปัญญาของซาโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ได้ทรงสร้าง

9:3 And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, and the house that he had built,

9:4 และอาหารที่โต๊ะเสวยของพระองค์ กับการเข้าเฝ้าของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ และการปรนนิบัติรับใช้ของเหล่ามหาดเล็กของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และเหล่าพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระองค์ ทั้งเครื่องแต่งกายของพวกเขา และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ พระนางก็ใจหายเลยทีเดียว

9:4 And the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel; his cupbearers also, and their apparel; and his ascent by which he went up into the house of the LORD; there was no more spirit in her.

9:5 และพระนางทูลกษัตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน ถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของพระองค์เป็นความจริง

9:5 And she said to the king, It was a true report which I heard in mine own land of thine acts, and of thy wisdom:

9:6 อย่างไรก็ตาม หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำเหล่านั้น จนกระทั่งหม่อมฉันได้มาเฝ้า และตาของหม่อมฉันได้เห็นเอง และดูเถิด ที่เขาได้บอกหม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแห่งพระสติปัญญาใหญ่ยิ่งของพระองค์ ด้วยว่าพระองค์เลิศล้ำยิ่งไปกว่ากิตติศัพท์ที่หม่อมฉันได้ยิน

9:6 Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told me: for thou exceedest the fame that I heard.

9:7 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข และบรรดาผู้รับใช้เหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์ และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข

9:7 Happy are thy men, and happy are these thy servants, which stand continually before thee, and hear thy wisdom.

9:8 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้พอพระทัยในพระองค์ เพื่อที่จะแต่งตั้งพระองค์ไว้บนบัลลังก์ของพระองค์ เป็นกษัตริย์เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เพราะพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงรักอิสราเอลเพื่อสถาปนาเขาทั้งหลายไว้เป็นนิตย์ ฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งให้พระองค์เป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา เพื่อจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม”

9:8 Blessed be the LORD thy God, which delighted in thee to set thee on his throne, to be king for the LORD thy God: because thy God loved Israel, to establish them for ever, therefore made he thee king over them, to do judgment and justice.

9:9 และพระนางได้ถวายทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์แด่กษัตริย์ ทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมาก และเพชรพลอยต่าง ๆ ทั้งไม่มีเครื่องเทศใด ๆ เหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน

9:9 And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices great abundance, and precious stones: neither was there any such spice as the queen of Sheba gave king Solomon.

9:10 และข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลมอน ที่นำทองคำมาจากโอฟีร์ ได้นำไม้จันทน์แดงและเพชรพลอยต่าง ๆ มาด้วย

9:10 And the servants also of Huram, and the servants of Solomon, which brought gold from Ophir, brought algum trees and precious stones.

9:11 และกษัตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์แดงทำขั้นบันไดสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และสำหรับพระราชวังของกษัตริย์ และทำพิณเขาคู่และพิณใหญ่สำหรับพวกนักร้อง และไม่เคยเห็นอย่างนี้แต่ก่อนในแผ่นดินแห่งยูดาห์

9:11 And the king made of the algum trees terraces to the house of the LORD, and to the king's palace, and harps and psalteries for singers: and there were none such seen before in the land of Judah.

9:12 และกษัตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตามที่พระนางมีพระประสงค์ สิ่งใด ๆ ที่พระนางทูลขอ นอกเหนือไปจากสิ่งที่พระนางได้นำมาถวายกษัตริย์ ดังนั้นพระนางจึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง คือพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนาง

9:12 And king Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which she had brought unto the king. So she turned, and went away to her own land, she and her servants.

ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
9:13 เวลานั้น ทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในแต่ละปีเป็นทองคำหนักหกร้อยหกสิบหกตะลันต์

Riches and Splendor of Solomon (1 Kin. 10:14-29)
9:13 Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred and threescore and six talents of gold;

9:14 นอกจากทองคำซึ่งพวกนักการค้าและพวกพ่อค้าได้นำมา และกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินได้นำทองคำและเงินมายังซาโลมอน

9:14 Beside that which chapmen and merchants brought. And all the kings of Arabia and governors of the country brought gold and silver to Solomon.

9:15 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่สองร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำทุบหนักหกร้อยเชเขล

9:15 And king Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of beaten gold went to one target.

9:16 และพระองค์ทรงสร้างโล่สามร้อยอันด้วยทองคำทุบ โล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักสามร้อยเชเขล และกษัตริย์ทรงเก็บโล่เหล่านั้นไว้ในพระตำหนักแห่งพนาเลบานอน

9:16 And three hundred shields made he of beaten gold: three hundred shekels of gold went to one shield. And the king put them in the house of the forest of Lebanon.

9:17 ยิ่งกว่านั้น กษัตริย์ทรงทำบัลลังก์ขนาดใหญ่ด้วยงาช้าง และทรงบุบัลลังก์นั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์

9:17 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with pure gold.

9:18 บัลลังก์นั้นมีบันไดหกขั้น กับที่รองพระบาททำด้วยทองคำ ซึ่งติดอยู่กับบัลลังก์นั้น และสองข้างของบัลลังก์มีที่วางพระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยู่ข้าง ๆ ที่วางพระหัตถ์

9:18 And there were six steps to the throne, with a footstool of gold, which were fastened to the throne, and stays on each side of the sitting place, and two lions standing by the stays:

9:19 และมีสิงโตสิบสองตัวยืนอยู่ที่นั่นบนบันไดหกขั้นทั้งสองข้าง ไม่เคยทำในราชอาณาจักรใด ๆ เหมือนอย่างนี้เลย

9:19 And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six steps. There was not the like made in any kingdom.

9:20 และภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของกษัตริย์ซาโลมอนทำด้วยทองคำ และภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักแห่งพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ไม่มีภาชนะใด ๆ ที่ทำด้วยเงินเลย เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน

9:20 And all the drinking vessels of king Solomon were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold: none were of silver; it was not any thing accounted of in the days of Solomon.

9:21 ด้วยว่ากองเรือของกษัตริย์แล่นไปยังเมืองทารชิชพร้อมกับข้าราชการของหุราม กองเรือที่เมืองทารชิชนำทองคำ เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปีต่อครั้ง

9:21 For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram: every three years once came the ships of Tarshish bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.

9:22 และกษัตริย์ซาโลมอนยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องทรัพย์สมบัติและสติปัญญา

9:22 And king Solomon passed all the kings of the earth in riches and wisdom.

9:23 และกษัตริย์ทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาของพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้พระราชทานไว้ในพระทัยของพระองค์

9:23 And all the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, that God had put in his heart.

9:24 และทุกคนได้นำเครื่องบรรณาการของตนมา เป็นเครื่องภาชนะเงิน เครื่องภาชนะทองคำ เครื่องแต่งกาย เครื่องอาวุธ เครื่องเทศ ม้า และล่อ ตามจำนวนกำหนดทุก ๆ ปี

9:24 And they brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and raiment, harness, and spices, horses, and mules, a rate year by year.

9:25 และซาโลมอนทรงมีโรงช่องม้าสี่พันช่องสำหรับม้าและรถม้าศึก และมีทหารม้าหนึ่งหมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ในนครรถม้าศึกและอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม

9:25 And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen; whom he bestowed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.

9:26 และพระองค์ทรงครอบครองเหนือกษัตริย์ทั้งปวงตั้งแต่แม่น้ำจนถึงแผ่นดินแห่งคนฟีลิสเตีย และจนถึงพรมแดนของอียิปต์

9:26 And he reigned over all the kings from the river even unto the land of the Philistines, and to the border of Egypt.

9:27 และกษัตริย์ทรงกระทำให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหิน และพระองค์ทรงกระทำให้มีไม้สนซีดาร์มากมายเหมือนอย่างไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา

9:27 And the king made silver in Jerusalem as stones, and cedar trees made he as the sycomore trees that are in the low plains in abundance.

9:28 และเขาทั้งหลายนำม้าเข้ามาถวายซาโลมอนจากอียิปต์ และจากแผ่นดินทั้งปวง

9:28 And they brought unto Solomon horses out of Egypt, and out of all lands.

การสิ้นพระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
9:29 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอน ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือของนาธันผู้พยากรณ์ และในคำพยากรณ์ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิมิตเหล่านั้นของอิดโดผู้ทำนายที่กล่าวโทษเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัทหรือ

The Death of Solomon (1 Kin. 11:41-43)
9:29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not written in the book of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of Iddo the seer against Jeroboam the son of Nebat?

9:30 และซาโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นเป็นเวลาสี่สิบปี

9:30 And Solomon reigned in Jerusalem over all Israel forty years.

9:31 และซาโลมอนได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเรโหโบอัมโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

9:31 And Solomon slept with his fathers, and he was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope