กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 35 / 2 Chronicles 35

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
35:1 ยิ่งกว่านั้น โยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาทั้งหลายฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น

The Passover Kept (2 Kin. 23:21-23)
35:1 Moreover Josiah kept a passover unto the LORD in Jerusalem: and they killed the passover on the fourteenth day of the first month.

35:2 และพระองค์ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตให้ประจำหน้าที่ของพวกเขา และทรงหนุนใจเขาทั้งหลายในการปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

35:2 And he set the priests in their charges, and encouraged them to the service of the house of the LORD,

35:3 และตรัสกับคนเลวี ผู้สอนอิสราเอลทั้งปวง ผู้บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “จงวางหีบบริสุทธิ์ไว้ในพระนิเวศน์ ซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ หีบนั้นจะไม่เป็นภาระบนบ่าของเจ้าทั้งหลาย บัดนี้จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า และอิสราเอลประชากรของพระองค์

35:3 And said unto the Levites that taught all Israel, which were holy unto the LORD, Put the holy ark in the house which Solomon the son of David king of Israel did build; it shall not be a burden upon your shoulders: serve now the LORD your God, and his people Israel,

35:4 และจงเตรียมตัวของเจ้าทั้งหลายตามครัวเรือนของบรรพบุรุษของเจ้า ตามเวรของพวกเจ้า ตามการบันทึกของดาวิดกษัตริย์แห่งอิสราเอล และตามการบันทึกของซาโลมอนโอรสของพระองค์

35:4 And prepare yourselves by the houses of your fathers, after your courses, according to the writing of David king of Israel, and according to the writing of Solomon his son.

35:5 และยืนประจำอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์ ตามการแบ่งสรรครอบครัวของบรรพบุรุษของพี่น้องของพวกเจ้า ผู้เป็นประชากร และตามการแบ่งสรรครอบครัวของคนเลวี

35:5 And stand in the holy place according to the divisions of the families of the fathers of your brethren the people, and after the division of the families of the Levites.

35:6 ดังนั้น จงฆ่าแกะปัสกาและชำระตนให้บริสุทธิ์ และเตรียมพี่น้องของเจ้าทั้งหลายไว้ เพื่อพวกเขาจะกระทำตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสสนั้น”

35:6 So kill the passover, and sanctify yourselves, and prepare your brethren, that they may do according to the word of the LORD by the hand of Moses.

35:7 และโยสิยาห์ทรงบริจาคแก่ประชากรจากฝูงแพะแกะ คือลูกแกะและลูกแพะ เป็นเครื่องปัสกาบูชาสำหรับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น เป็นจำนวนสามหมื่นตัว และวัวหนุ่มสามพันตัว สัตว์เหล่านี้มาจากทรัพย์สินของกษัตริย์

35:7 And Josiah gave to the people, of the flock, lambs and kids, all for the passover offerings, for all that were present, to the number of thirty thousand, and three thousand bullocks: these were of the king's substance.

35:8 และพวกเจ้านายของพระองค์บริจาคด้วยความเต็มใจแก่ประชากร แก่พวกปุโรหิตและคนเลวี คือ ฮิลคียาห์ เศคาริยาห์และเยฮีเอล พวกหัวหน้าแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ได้ให้แก่พวกปุโรหิตเป็นเครื่องปัสกาบูชา ลูกแกะและลูกแพะสองพันหกร้อยตัวกับวัวตัวผู้สามร้อยตัว

35:8 And his princes gave willingly unto the people, to the priests, and to the Levites: Hilkiah and Zechariah and Jehiel, rulers of the house of God, gave unto the priests for the passover offerings two thousand and six hundred small cattle, and three hundred oxen.

35:9 โคนานิยาห์ เชไมอาห์ เนธันเอล และพวกน้องชายของเขา และฮาชาบิยาห์ เยอีเอล โยซาบาด พวกหัวหน้าของคนเลวีด้วย ได้ให้แก่คนเลวีเป็นเครื่องปัสกาบูชา ลูกแกะและลูกแพะห้าพันตัวกับวัวตัวผู้ห้าร้อยตัว

35:9 Conaniah also, and Shemaiah and Nethaneel, his brethren, and Hashabiah and Jeiel and Jozabad, chief of the Levites, gave unto the Levites for passover offerings five thousand small cattle, and five hundred oxen.

35:10 ดังนั้น งานปรนนิบัติได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว และพวกปุโรหิตก็ยืนประจำที่ของตน และคนเลวีก็อยู่ตามกองเวรของตน ตามพระบัญชาของกษัตริย์

35:10 So the service was prepared, and the priests stood in their place, and the Levites in their courses, according to the king's commandment.

35:11 และเขาทั้งหลายฆ่าแกะปัสกา และพวกปุโรหิตประพรมเลือดจากมือของตน และคนเลวีถลกหนังสัตว์เหล่านั้น

35:11 And they killed the passover, and the priests sprinkled the blood from their hands, and the Levites flayed them.

35:12 และเขาทั้งหลายแยกส่วนที่เป็นเครื่องเผาบูชาไว้ต่างหาก เพื่อพวกเขาจะแจกจ่ายตามการแบ่งสรรครอบครัวต่าง ๆ ของประชากร เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสส และเขาทั้งหลายกระทำกับวัวตัวผู้ในทำนองเดียวกัน

35:12 And they removed the burnt offerings, that they might give according to the divisions of the families of the people, to offer unto the LORD, as it is written in the book of Moses. And so did they with the oxen.

35:13 และเขาทั้งหลายปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ แต่เครื่องบูชาบริสุทธิ์อื่น ๆ พวกเขาต้มในหม้อ ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระทะเหล็ก และแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นท่ามกลางประชากรทั้งปวงโดยเร็ว

35:13 And they roasted the passover with fire according to the ordinance: but the other holy offerings sod they in pots, and in caldrons, and in pans, and divided them speedily among all the people.

35:14 และภายหลัง เขาทั้งหลายจึงเตรียมไว้สำหรับตนเองและสำหรับพวกปุโรหิต เพราะว่าพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของอาโรนติดธุระในการถวายเครื่องเผาบูชาและส่วนไขมันจนกลางคืน ฉะนั้นคนเลวีจึงเตรียมไว้สำหรับตนเองและสำหรับพวกปุโรหิตผู้เป็นลูกหลานของอาโรน

35:14 And afterward they made ready for themselves, and for the priests: because the priests the sons of Aaron were busied in offering of burnt offerings and the fat until night; therefore the Levites prepared for themselves, and for the priests the sons of Aaron.

35:15 และบรรดานักร้องซึ่งเป็นลูกหลานของอาสาฟอยู่ประจำที่ของตน ตามคำบัญชาของดาวิด อาสาฟ เฮมาน และเยดูธูนผู้ทำนายของกษัตริย์ และพวกคนเฝ้าประตูอยู่ประจำทุกประตู เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ไม่ละจากงานหน้าที่ของพวกเขา เพราะคนเลวีพี่น้องของพวกเขาเตรียมไว้สำหรับพวกเขา

35:15 And the singers the sons of Asaph were in their place, according to the commandment of David, and Asaph, and Heman, and Jeduthun the king's seer; and the porters waited at every gate; they might not depart from their service; for their brethren the Levites prepared for them.

35:16 ดังนั้น งานปรนนิบัติทั้งสิ้นแด่พระเยโฮวาห์จึงถูกเตรียมไว้ในวันนั้นเอง เพื่อถือเทศกาลปัสกา และเพื่อถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาห์

35:16 So all the service of the LORD was prepared the same day, to keep the passover, and to offer burnt offerings upon the altar of the LORD, according to the commandment of king Josiah.

35:17 และชนชาติอิสราเอลผู้อยู่ที่นั่นถือเทศกาลปัสกาในเวลานั้น และเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน

35:17 And the children of Israel that were present kept the passover at that time, and the feast of unleavened bread seven days.

35:18 และไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างที่ได้ถือในอิสราเอลตั้งแต่สมัยของซามูเอลผู้พยากรณ์ ทั้งไม่มีกษัตริย์แห่งอิสราเอลองค์ใดที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ และพวกปุโรหิต คนเลวี และยูดาห์กับอิสราเอลทั้งปวงซึ่งอยู่ที่นั่น ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็ม

35:18 And there was no passover like to that kept in Israel from the days of Samuel the prophet; neither did all the kings of Israel keep such a passover as Josiah kept, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel that were present, and the inhabitants of Jerusalem.

35:19 ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของโยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้

35:19 In the eighteenth year of the reign of Josiah was this passover kept.

การสิ้นพระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)
35:20 หลังจากสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ เมื่อโยสิยาห์ได้เตรียมพระวิหารไว้แล้ว เนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้เสด็จขึ้นไปสู้รบกับคารเคมิชข้างแม่น้ำยูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์

The Death of Josiah (2 Kin. 23:28-30)
35:20 After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.

35:21 แต่พระองค์ส่งพวกทูตไปทูลโยสิยาห์ว่า “ท่าน กษัตริย์แห่งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน วันนี้เราไม่ได้มาต่อสู้กับท่าน แต่ต่อสู้กับวงศ์วานซึ่งเราทำสงครามนั้นด้วย เพราะพระเจ้าได้ทรงบัญชาเราให้เร่งรีบ ขอท่านยับยั้งการขัดขวางพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเรา เพื่อพระองค์จะไม่ทรงทำลายท่านเสีย”

35:21 But he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with thee, thou king of Judah? I come not against thee this day, but against the house wherewith I have war: for God commanded me to make haste: forbear thee from meddling with God, who is with me, that he destroy thee not.

35:22 อย่างไรก็ตาม โยสิยาห์ไม่ยอมหันพระพักตร์ไปจากพระองค์ แต่ทรงปลอมพระองค์ เพื่อโยสิยาห์จะสู้รบกับพระองค์ และไม่ได้ฟังพระดำรัสของเนโคที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า และเข้ามาต่อสู้ในหุบเขาแห่งเมกิดโด

35:22 Nevertheless Josiah would not turn his face from him, but disguised himself, that he might fight with him, and hearkened not unto the words of Necho from the mouth of God, and came to fight in the valley of Megiddo.

35:23 และพวกนักธนูยิงใส่กษัตริย์โยสิยาห์ และกษัตริย์ตรัสกับพวกข้าราชการทหารของพระองค์ว่า “จงพาเราออกไป เพราะเราได้รับบาดแผลสาหัสแล้ว”

35:23 And the archers shot at king Josiah; and the king said to his servants, Have me away; for I am sore wounded.

35:24 ฉะนั้น พวกข้าราชการทหารของพระองค์จึงนำพระองค์ออกจากรถม้าศึกนั้น และให้พระองค์ประทับในรถม้าศึกคันที่สองของพระองค์ และพวกเขานำพระองค์มายังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์แห่งหนึ่งของบรรพบุรุษของพระองค์ และยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้นได้ไว้ทุกข์ให้โยสิยาห์

35:24 His servants therefore took him out of that chariot, and put him in the second chariot that he had; and they brought him to Jerusalem, and he died, and was buried in one of the sepulchres of his fathers. And all Judah and Jerusalem mourned for Josiah.

35:25 และเยเรมีย์กล่าวคำคร่ำครวญถวายโยสิยาห์ และบรรดานักร้องชายและนักร้องหญิงทั้งปวงกล่าวถึงโยสิยาห์ในคำคร่ำครวญของพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ และกระทำให้คำคร่ำครวญนี้เป็นกฎในอิสราเอล และดูเถิด คำคร่ำครวญนี้บันทึกไว้ในหนังสือคร่ำครวญ

35:25 And Jeremiah lamented for Josiah: and all the singing men and the singing women spake of Josiah in their lamentations to this day, and made them an ordinance in Israel: and, behold, they are written in the lamentations.

35:26 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยสิยาห์ และความดีของพระองค์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์

35:26 Now the rest of the acts of Josiah, and his goodness, according to that which was written in the law of the LORD,

35:27 และพระราชกิจของพระองค์ ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์

35:27 And his deeds, first and last, behold, they are written in the book of the kings of Israel and Judah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope