กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศาวดาร 14 / 2 Chronicles 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสิ้นพระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครอบครองแทน (1 พกษ 15:8-10)
14:1 แล้วอาบียาห์ได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายได้ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาสาโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของพระองค์แผ่นดินได้สงบอยู่เป็นเวลาสิบปี

The Death of Abijah; Asa Succeeds Him (1 Kin. 15:8-10)
14:1 So Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quiet ten years.

14:2 และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์

14:2 And Asa did that which was good and right in the eyes of the LORD his God:

14:3 เพราะว่าพระองค์ทรงกำจัดบรรดาแท่นบูชาสำหรับพระของคนต่างชาติ และสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และพังบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์ลง และได้โค่นเสารูปเคารพทั้งหลายเสีย

14:3 For he took away the altars of the strange gods, and the high places, and brake down the images, and cut down the groves:

14:4 และทรงบัญชายูดาห์ให้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน และให้กระทำตามพระราชบัญญัติและพระบัญญัติ

14:4 And commanded Judah to seek the LORD God of their fathers, and to do the law and the commandment.

14:5 พระองค์ทรงกำจัดบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกเสียจากนครทั้งสิ้นของยูดาห์ด้วย และราชอาณาจักรก็สงบอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

14:5 Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images: and the kingdom was quiet before him.

14:6 และพระองค์ทรงสร้างบรรดานครที่มีป้อมในยูดาห์ เพราะว่าแผ่นดินมีความสงบสุข และพระองค์ไม่มีสงครามในปีเหล่านั้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่พระองค์

14:6 And he built fenced cities in Judah: for the land had rest, and he had no war in those years; because the LORD had given him rest.

14:7 เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสกับยูดาห์ว่า “ให้เราทั้งหลายสร้างนครเหล่านี้ และล้อมนครเหล่านี้ไว้ด้วยกำแพง หอคอย ประตูเมือง และดาลประตู ขณะที่แผ่นดินยังอยู่ต่อหน้าพวกเรา เพราะเราทั้งหลายได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา เราทั้งหลายได้แสวงหาพระองค์ และพระองค์ได้ประทานการหยุดพักสงบทุกด้านแก่พวกเรา” แล้วเขาทั้งหลายจึงสร้างและจำเริญขึ้น

14:7 Therefore he said unto Judah, Let us build these cities, and make about them walls, and towers, gates, and bars, while the land is yet before us; because we have sought the LORD our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. So they built and prospered.

14:8 และอาสาทรงมีกองทัพที่ถือเหล่าโล่ใหญ่และหอกจากยูดาห์จำนวนสามแสนคน และจากเบนยามินซึ่งถือเหล่าโล่และโก่งธนูจำนวนสองแสนแปดหมื่นคน คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ

14:8 And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand: all these were mighty men of valour.

การชนะยิ่งใหญ่ของอาสาเหนือเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
14:9 และเศ-ราห์คนเอธิโอเปียได้ออกมาต่อสู้กับเขาทั้งหลายด้วยกองทัพหนึ่งล้านคน และรถม้าศึกสามร้อยคัน และมาถึงเมืองมาเรชาห์

Asa's Great Victory over Zerah (2 Chr. 16:8)
14:9 And there came out against them Zerah the Ethiopian with an host of a thousand thousand, and three hundred chariots; and came unto Mareshah.

14:10 และอาสาทรงยกออกไปต่อสู้กับท่าน และเขาทั้งหลายก็ตั้งแนวรบในหุบเขาแห่งเศฟาธาห์ที่เมืองมาเรชาห์

14:10 Then Asa went out against him, and they set the battle in array in the valley of Zephathah at Mareshah.

14:11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และกราบทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดช่วยได้เหมือนอย่างพระองค์ ไม่ว่ากับบรรดาคนที่มีกำลังหรือกับคนเหล่านั้นที่ไม่มีกำลัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์ และพวกข้าพระองค์มาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์”

14:11 And Asa cried unto the LORD his God, and said, LORD, it is nothing with thee to help, whether with many, or with them that have no power: help us, O LORD our God; for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O LORD, thou art our God; let not man prevail against thee.

14:12 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงฟาดฟันคนเอธิโอเปียให้พ่ายแพ้ต่อหน้าอาสาและต่อหน้ายูดาห์ และคนเอธิโอเปียก็หนีไป

14:12 So the LORD smote the Ethiopians before Asa, and before Judah; and the Ethiopians fled.

14:13 และอาสากับพลที่อยู่กับพระองค์ได้ไล่ตามเขาทั้งหลายไปถึงเมืองเกราร์ และคนเอธิโอเปียก็ล้มตายมากจนพวกเขาไม่สามารถตั้งตัวขึ้นได้อีก เพราะเขาทั้งหลายได้แตกพ่ายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และต่อหน้ากองทัพของพระองค์ และคนเหล่านั้นได้เก็บของที่ริบได้มากมายนัก

14:13 And Asa and the people that were with him pursued them unto Gerar: and the Ethiopians were overthrown, that they could not recover themselves; for they were destroyed before the LORD, and before his host; and they carried away very much spoil.

14:14 และเขาทั้งหลายได้โจมตีบรรดานครรอบเมืองเกราร์ เพราะว่าความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์นั้นมาอยู่เหนือพวกเขา และเขาทั้งหลายได้ปล้นนครทั้งสิ้น เพราะมีของที่ริบได้ในนครเหล่านั้นมากมายยิ่งนัก

14:14 And they smote all the cities round about Gerar; for the fear of the LORD came upon them: and they spoiled all the cities; for there was exceeding much spoil in them.

14:15 เขาทั้งหลายโจมตีเต็นท์ของผู้ที่มีฝูงวัว และเอาแกะและอูฐไปเป็นจำนวนมากด้วย และได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

14:15 They smote also the tents of cattle, and carried away sheep and camels in abundance, and returned to Jerusalem.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope