กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 11 / 2 Kings 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทำลายเสียสิ้น เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)
11:1 และเมื่ออาธาลิยาห์พระราชมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิ้นพระชนม์แล้ว พระนางก็ลุกขึ้นและทรงทำลายเชื้อพระวงศ์เสียสิ้น

Royal Seed of Judah Destroyed, Except for Joash (2 Chr. 32:10-12)
11:1 And when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal.

11:2 แต่เยโฮเชบาธิดาของกษัตริย์โยรัม พระน้องนางของอาหัสยาห์ ได้นำโยอาชโอรสของอาหัสยาห์และลอบลักเธอไปจากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษัตริย์ผู้ซึ่งถูกประหารชีวิต และพวกเขาจึงซ่อนเธอไว้ คือเธอและพี่เลี้ยงของเธอ ในห้องบรรทมเพื่อซ่อนเธอเสียจากอาธาลิยาห์ ดังนั้นเธอจึงไม่ได้ถูกประหารชีวิต

11:2 But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons which were slain; and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain.

11:3 และเธอได้อยู่กับนางซ่อนอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เป็นเวลาหกปี และอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองเหนือแผ่นดิน

11:3 And he was with her hid in the house of the LORD six years. And Athaliah did reign over the land.

โยอาชรับตำแหน่งเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
11:4 และในปีที่เจ็ด เยโฮยาดาส่งไปและเรียกบรรดาผู้ปกครองคนร้อยคน พร้อมกับพวกนายทหารและพวกทหารรักษาพระองค์ และให้เขาทั้งหลายมาหาท่านในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และท่านทำพันธสัญญาไว้กับเขาทั้งหลาย และให้พวกเขาปฏิญาณในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และนำโอรสของกษัตริย์มาให้เขาทั้งหลายเห็น

Joash Becomes King over Judah (2 Chr. 23:1-11)
11:4 And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, with the captains and the guard, and brought them to him into the house of the LORD, and made a covenant with them, and took an oath of them in the house of the LORD, and shewed them the king's son.

11:5 และท่านบัญชาเขาทั้งหลายว่า “นี่เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำ คือหนึ่งในสามของพวกท่าน ผู้เข้าเวรวันสะบาโต จงให้เป็นผู้เฝ้าพระราชวังของกษัตริย์

11:5 And he commanded them, saying, This is the thing that ye shall do; A third part of you that enter in on the sabbath shall even be keepers of the watch of the king's house;

11:6 และอีกหนึ่งในสามจงประจำอยู่ที่ประตูสูร และอีกหนึ่งในสามประจำอยู่ที่ประตูข้างหลังพวกทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าพระราชวัง เพื่อไม่ให้พระราชวังนั้นถูกทำลายลง

11:6 And a third part shall be at the gate of Sur; and a third part at the gate behind the guard: so shall ye keep the watch of the house, that it be not broken down.

11:7 และท่านทั้งหลายอีกสองพวก คือผู้ที่ออกเวรวันสะบาโต จงให้พวกเขาเฝ้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์รอบกษัตริย์

11:7 And two parts of all you that go forth on the sabbath, even they shall keep the watch of the house of the LORD about the king.

11:8 และท่านทั้งหลายจงล้อมกษัตริย์ไว้รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน และผู้ที่เข้ามาใกล้แถวก็ให้เขาถูกประหารชีวิตเสีย และท่านทั้งหลายจงอยู่กับกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จออกไปและเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามา”

11:8 And ye shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand: and he that cometh within the ranges, let him be slain: and be ye with the king as he goeth out and as he cometh in.

11:9 และบรรดานายร้อยก็กระทำตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตสั่งทุกประการ และพวกเขานำคนของตนทุกคนที่จะเข้าเวรวันสะบาโต พร้อมกับคนที่จะออกเวรวันสะบาโตนั้น และมาหาเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิต

11:9 And the captains over the hundreds did according to all things that Jehoiada the priest commanded: and they took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that should go out on the sabbath, and came to Jehoiada the priest.

11:10 และปุโรหิตได้มอบบรรดาหอกและโล่ซึ่งอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ อันเป็นของกษัตริย์ดาวิดให้แก่บรรดานายร้อย

11:10 And to the captains over hundreds did the priest give king David's spears and shields, that were in the temple of the LORD.

11:11 และพวกทหารรักษาพระองค์ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ในมือของตน ยืนประจำอยู่รอบกษัตริย์ ตั้งแต่หัวมุมด้านขวาของพระวิหารไปถึงหัวมุมด้านซ้ายของพระวิหาร ตลอดแนวแท่นบูชาและพระวิหาร

11:11 And the guard stood, every man with his weapons in his hand, round about the king, from the right corner of the temple to the left corner of the temple, along by the altar and the temple.

11:12 และท่านก็นำโอรสของกษัตริย์ออกมาและสวมมงกุฎไว้บนท่าน และมอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และเขาทั้งหลายตั้งท่านไว้เป็นกษัตริย์ และเจิมท่าน และเขาทั้งหลายก็ตบมือของตนและพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”

11:12 And he brought forth the king's son, and put the crown upon him, and gave him the testimony; and they made him king, and anointed him; and they clapped their hands, and said, God save the king.

อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวิต (2 พศด 23:12-15)
11:13 และเมื่ออาธาลิยาห์ทรงสดับเสียงของพวกทหารรักษาพระองค์และของประชากร พระนางก็เสด็จเข้ามาหาประชากรในพระวิหารของพระเยโฮวาห์

Athaliah is Executed (2 Chr. 23:12-15)
11:13 And when Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she came to the people into the temple of the LORD.

11:14 และเมื่อพระนางทอดพระเนตร ดูเถิด กษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่ข้างเสาตามธรรมเนียมประเพณี และมีบรรดาเจ้านายและพลแตรอยู่ข้างกษัตริย์ และประชากรแห่งแผ่นดินทั้งสิ้นก็ปีติยินดี และเป่าแตร และพระนางอาธาลิยาห์ก็ฉีกฉลองพระองค์ของพระองค์และทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ”

11:14 And when she looked, behold, the king stood by a pillar, as the manner was, and the princes and the trumpeters by the king, and all the people of the land rejoiced, and blew with trumpets: and Athaliah rent her clothes, and cried, Treason, Treason.

11:15 แต่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตก็บัญชานายร้อยทั้งปวง คือนายทหารแห่งพลโยธา และกล่าวแก่พวกเขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร และผู้ใดที่ติดตามพระนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบ” เพราะปุโรหิตได้กล่าวว่า “อย่าให้พระนางถูกประหารในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”

11:15 But Jehoiada the priest commanded the captains of the hundreds, the officers of the host, and said unto them, Have her forth without the ranges: and him that followeth her kill with the sword. For the priest had said, Let her not be slain in the house of the LORD.

11:16 และเขาทั้งหลายลงมือจับพระนาง และพระนางก็ไปตามทางที่พวกม้าเข้ามาในพระราชวังของกษัตริย์ และพระนางถูกประหารเสียที่นั่น

11:16 And they laid hands on her; and she went by the way by the which the horses came into the king's house: and there was she slain.

การฟื้นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)
11:17 และเยโฮยาดาได้กระทำพันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์และกษัตริย์และประชากรว่า เขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของพระเยโฮวาห์ ระหว่างกษัตริย์กับประชากรด้วย

Revival Through Jehoiada (2 Chr. 23:16-21)
11:17 And Jehoiada made a covenant between the LORD and the king and the people, that they should be the LORD'S people; between the king also and the people.

11:18 และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินเข้าไปในนิเวศน์ของพระบาอัล และพังนิเวศน์เสีย พวกเขาทำลายบรรดาแท่นบูชาและรูปเคารพของพระบาอัลเสียเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และประหารชีวิตมัททานผู้เป็นปุโรหิตของพระบาอัลเสียตรงหน้าแท่นบูชาเหล่านั้น และปุโรหิตก็ตั้งพวกเจ้าหน้าที่ไว้ให้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

11:18 And all the people of the land went into the house of Baal, and brake it down; his altars and his images brake they in pieces thoroughly, and slew Mattan the priest of Baal before the altars. And the priest appointed officers over the house of the LORD.

11:19 และท่านได้นำผู้ปกครองคนร้อยคน พวกนายทหาร พวกทหารรักษาพระองค์ และประชากรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดิน และเขาทั้งหลายนำกษัตริย์ลงมาจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และมาตามทางประตูทหารรักษาพระองค์จนถึงพระราชวังของกษัตริย์ และพระองค์เสด็จประทับบนบัลลังก์ของเหล่ากษัตริย์

11:19 And he took the rulers over hundreds, and the captains, and the guard, and all the people of the land; and they brought down the king from the house of the LORD, and came by the way of the gate of the guard to the king's house. And he sat on the throne of the kings.

11:20 และประชากรทุกคนแห่งแผ่นดินก็ปีติยินดี และนครก็สงบเงียบ และเขาทั้งหลายได้ประหารอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบข้างพระราชวังของกษัตริย์

11:20 And all the people of the land rejoiced, and the city was in quiet: and they slew Athaliah with the sword beside the king's house.

11:21 เยโฮอาชทรงมีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองนั้น

11:21 Seven years old was Jehoash when he began to reign.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope