กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 21 / 2 Kings 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

มนัสเสห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
21:1 มนัสเสห์มีพระชนมายุสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาห้าสิบห้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เฮฟซีบาห์

Manasseh Reigns over Judah (2 Chr. 33:1-9)
21:1 Manasseh was twelve years old when he began to reign, and reigned fifty and five years in Jerusalem. And his mother's name was Hephzibah.

21:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

21:2 And he did that which was evil in the sight of the LORD, after the abominations of the heathen, whom the LORD cast out before the children of Israel.

21:3 เพราะพระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงทำลายเสียนั้น และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายสำหรับพระบาอัล และทรงสร้างเสารูปเคารพ เหมือนอย่างที่อาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงกระทำ และทรงนมัสการบริวารทั้งสิ้นแห่งฟ้าสวรรค์ และปรนนิบัติพระเหล่านั้น

21:3 For he built up again the high places which Hezekiah his father had destroyed; and he reared up altars for Baal, and made a grove, as did Ahab king of Israel; and worshipped all the host of heaven, and served them.

21:4 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทั้งหลายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “เราจะบรรจุนามของเราไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม”

21:4 And he built altars in the house of the LORD, of which the LORD said, In Jerusalem will I put my name.

21:5 และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาต่าง ๆ สำหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทั้งสองแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

21:5 And he built altars for all the host of heaven in the two courts of the house of the LORD.

21:6 และพระองค์ทรงให้เหล่าโอรสของพระองค์ลุยไฟ และทรงถือฤกษ์ยาม ทรงใช้เวทมนตร์ ทรงติดต่อกับพวกคนทรงและพ่อมดแม่มด พระองค์ทรงกระทำความชั่วเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เพื่อจะยั่วยุพระองค์ให้พระพิโรธ

21:6 And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards: he wrought much wickedness in the sight of the LORD, to provoke him to anger.

21:7 และพระองค์ทรงตั้งรูปเคารพแกะสลักอันหนึ่งของเสารูปเคารพนั้นที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในพระนิเวศน์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับดาวิดและกับซาโลมอนโอรสของพระองค์เกี่ยวกับพระนิเวศน์นั้นว่า “ในนิเวศน์นี้และในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเราได้เลือกออกจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอล เราจะบรรจุนามของเราไว้เป็นนิตย์

21:7 And he set a graven image of the grove that he had made in the house, of which the LORD said to David, and to Solomon his son, In this house, and in Jerusalem, which I have chosen out of all tribes of Israel, will I put my name for ever:

21:8 ทั้งเราจะไม่ทำให้บรรดาเท้าของคนอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายอีก ถ้าพวกเขาเพียงแต่ระวังที่จะกระทำตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขาทั้งหลายไว้ และตามราชบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาพวกเขา”

21:8 Neither will I make the feet of Israel move any more out of the land which I gave their fathers; only if they will observe to do according to all that I have commanded them, and according to all the law that my servant Moses commanded them.

21:9 แต่เขาทั้งหลายไม่ตั้งใจฟัง และมนัสเสห์ชักจูงพวกเขาให้กระทำชั่วร้ายมากยิ่งกว่าบรรดาประชาชาติกระทำเสียอีก ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงทำลายเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

21:9 But they hearkened not: and Manasseh seduced them to do more evil than did the nations whom the LORD destroyed before the children of Israel.

พระเจ้าทรงเตือนเรื่องความชั่วช้าของมนัสเสห์
21:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์ว่า

God's Warning concerning Manasseh's Wickedness
21:10 And the LORD spake by his servants the prophets, saying,

21:11 “เพราะว่ามนัสเสห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้กระทำการอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และได้ประพฤติชั่วยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงที่คนอาโมไรต์ได้กระทำ ซึ่งอยู่มาก่อนพระองค์ และได้ทรงกระทำให้ยูดาห์ทำบาปด้วยรูปเคารพทั้งหลายของพระองค์ด้วย

21:11 Because Manasseh king of Judah hath done these abominations, and hath done wickedly above all that the Amorites did, which were before him, and hath made Judah also to sin with his idols:

21:12 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘ดูเถิด เรากำลังนำเหตุร้ายยิ่งนักมาถึงกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จนผู้ใดก็ตามซึ่งได้ยินแล้วหูทั้งสองของเขาจะซ่าไป

21:12 Therefore thus saith the LORD God of Israel, Behold, I am bringing such evil upon Jerusalem and Judah, that whosoever heareth of it, both his ears shall tingle.

21:13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่วัดกรุงสะมาเรียขึงเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และใช้ลูกดิ่งอย่างที่วัดราชวงศ์ของอาหับ และเราจะเช็ดกรุงเยรูซาเล็มอย่างคนเช็ดชาม คือเช็ดชามและคว่ำมันเสีย

21:13 And I will stretch over Jerusalem the line of Samaria, and the plummet of the house of Ahab: and I will wipe Jerusalem as a man wipeth a dish, wiping it, and turning it upside down.

21:14 และเราจะทอดทิ้งมรดกส่วนที่เหลือของเรา และมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของเหล่าศัตรูของพวกเขา และเขาทั้งหลายจะเป็นเหยื่อ และเป็นของริบของศัตรูทั้งสิ้นของพวกเขา

21:14 And I will forsake the remnant of mine inheritance, and deliver them into the hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their enemies;

21:15 เพราะว่าเขาทั้งหลายได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายตาของเรา และได้ยั่วยุเราให้โกรธ ตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายได้ออกมาจากอียิปต์ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้’”

21:15 Because they have done that which was evil in my sight, and have provoked me to anger, since the day their fathers came forth out of Egypt, even unto this day.

มนัสเสห์ ผู้กระทำให้โลหิตตก สิ้นพระชนม์ (2 พศด 33:18-20)
21:16 ยิ่งกว่านั้น มนัสเสห์ทรงกระทำให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกเป็นอันมาก จนพระองค์ได้ทรงให้กรุงเยรูซาเล็มเต็มไปด้วยโลหิตนั้น จากสุดปลายข้างหนึ่งจนถึงอีกข้างหนึ่ง นอกเหนือจากบาปที่พระองค์ทรงกระทำในการให้ยูดาห์ทำบาป โดยประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

Bloody Manasseh Dies (2 Chr. 33:18-20)
21:16 Moreover Manasseh shed innocent blood very much, till he had filled Jerusalem from one end to another; beside his sin wherewith he made Judah to sin, in doing that which was evil in the sight of the LORD.

21:17 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของมนัสเสห์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

21:17 Now the rest of the acts of Manasseh, and all that he did, and his sin that he sinned, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

21:18 และมนัสเสห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในพระอุทยานริมพระราชวังของพระองค์เองในสวนของอุสซาห์ และอาโมนโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

21:18 And Manasseh slept with his fathers, and was buried in the garden of his own house, in the garden of Uzza: and Amon his son reigned in his stead.

อาโมนครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
21:19 อาโมนมีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสองปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเมชุลเลเมทบุตรสาวของฮารูสชาวโยทบาห์

Amon Reigns over Judah (2 Chr. 33:20-23)
21:19 Amon was twenty and two years old when he began to reign, and he reigned two years in Jerusalem. And his mother's name was Meshullemeth, the daughter of Haruz of Jotbah.

21:20 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างมนัสเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ

21:20 And he did that which was evil in the sight of the LORD, as his father Manasseh did.

21:21 และพระองค์ดำเนินในทางทั้งสิ้นซึ่งบิดาของพระองค์ดำเนิน และปรนนิบัติรูปเคารพเหล่านั้นซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิบัติ และนมัสการรูปเหล่านั้น

21:21 And he walked in all the way that his father walked in, and served the idols that his father served, and worshipped them:

21:22 และพระองค์ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ และไม่ได้ดำเนินในมรรคาของพระเยโฮวาห์

21:22 And he forsook the LORD God of his fathers, and walked not in the way of the LORD.

อาโมนสิ้นพระชนม์ โยสิยาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
21:23 และพวกผู้รับใช้ของอาโมนร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และประหารกษัตริย์ในพระราชวังของพระองค์เอง

Death of Amon; Josiah Succeeds Him (2 Chr. 33:24-25)
21:23 And the servants of Amon conspired against him, and slew the king in his own house.

21:24 และประชากรแห่งแผ่นดินนั้นประหารทุกคนที่ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน และประชากรแห่งแผ่นดินตั้งโยสิยาห์โอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์

21:24 And the people of the land slew all them that had conspired against king Amon; and the people of the land made Josiah his son king in his stead.

21:25 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาโมนซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

21:25 Now the rest of the acts of Amon which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

21:26 และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ในสวนของอุสซาห์ และโยสิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

21:26 And he was buried in his sepulchre in the garden of Uzza: and Josiah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope