กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 16 / 2 Kings 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

อาหัสครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 28:1)
16:1 ในปีที่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลของเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์ อาหัสโอรสของโยธามกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เริ่มครอบครอง

Ahaz Reigns over Judah (2 Chr. 28:1)
16:1 In the seventeenth year of Pekah the son of Remaliah Ahaz the son of Jotham king of Judah began to reign.

16:2 อาหัสมีพระชนมายุยี่สิบพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม และไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์

16:2 Twenty years old was Ahaz when he began to reign, and reigned sixteen years in Jerusalem, and did not that which was right in the sight of the LORD his God, like David his father.

16:3 แต่พระองค์ดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล ใช่แล้ว และทรงให้โอรสของพระองค์ลุยไฟ ตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของพวกต่างชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ออกไปเสียต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

16:3 But he walked in the way of the kings of Israel, yea, and made his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen, whom the LORD cast out from before the children of Israel.

16:4 และพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูง และบนเนินสูงเหล่านั้น และใต้ต้นไม้สีเขียวทุกต้น

16:4 And he sacrificed and burnt incense in the high places, and on the hills, and under every green tree.

ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุกยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
16:5 แล้วเรซีนกษัตริย์แห่งซีเรียและเปคาห์บุตรชายของเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงยกขึ้นมาทำสงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม และกษัตริย์ทั้งสองได้ล้อมอาหัสไว้ แต่ไม่สามารถพิชิตพระองค์ได้

Invasion of Judah by Syria and Israel (2 Chr. 28:5-8)
16:5 Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war: and they besieged Ahaz, but could not overcome him.

16:6 ในเวลานั้น เรซีนกษัตริย์แห่งซีเรียทรงตีเมืองเอลัทคืนมาให้ซีเรีย และทรงขับไล่พวกยิวเสียจากเอลัท และคนซีเรียมายังเอลัท และอาศัยอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้

16:6 At that time Rezin king of Syria recovered Elath to Syria, and drave the Jews from Elath: and the Syrians came to Elath, and dwelt there unto this day.

16:7 ดังนั้น อาหัสจึงทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรียว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรชายของท่าน ขอเชิญขึ้นมาและช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษัตริย์แห่งซีเรีย และจากมือของกษัตริย์แห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้า”

16:7 So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me.

16:8 และอาหัสทรงนำเอาเงินและทองคำซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ และส่งเป็นของกำนัลถวายแด่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย

16:8 And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house, and sent it for a present to the king of Assyria.

16:9 และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงฟังพระองค์ เพราะกษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงยกทัพขึ้นไปต่อสู้เมืองดามัสกัสและยึดเมืองนั้นได้ และจับชาวเมืองนั้นไปเป็นเชลยยังเมืองคีร์ และทรงประหารเรซีนเสีย

16:9 And the king of Assyria hearkened unto him: for the king of Assyria went up against Damascus, and took it, and carried the people of it captive to Kir, and slew Rezin.

16:10 และกษัตริย์อาหัสเสด็จไปยังเมืองดามัสกัสเพื่อจะพบกับทิกลัทปิเลเสอร์กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และทรงเห็นแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่เมืองดามัสกัส และกษัตริย์อาหัสทรงส่งแบบจำลองแท่นบูชาไปยังอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตพร้อมทั้งแบบแปลนตามลักษณะการสร้างแท่นบูชานั้น

16:10 And king Ahaz went to Damascus to meet Tiglathpileser king of Assyria, and saw an altar that was at Damascus: and king Ahaz sent to Urijah the priest the fashion of the altar, and the pattern of it, according to all the workmanship thereof.

16:11 และอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตได้สร้างแท่นบูชานั้นตามแบบทุกประการซึ่งกษัตริย์อาหัสได้ส่งมาจากเมืองดามัสกัส ดังนั้นอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตจึงสร้างแท่นบูชานั้นก่อนที่กษัตริย์อาหัสเสด็จมาจากเมืองดามัสกัส

16:11 And Urijah the priest built an altar according to all that king Ahaz had sent from Damascus: so Urijah the priest made it against king Ahaz came from Damascus.

16:12 และเมื่อกษัตริย์เสด็จมาจากเมืองดามัสกัสแล้ว กษัตริย์ก็ทรงเห็นแท่นบูชานั้น และกษัตริย์ทรงเข้ามาใกล้แท่นบูชาและถวายบนแท่นบูชานั้น

16:12 And when the king was come from Damascus, the king saw the altar: and the king approached to the altar, and offered thereon.

16:13 และพระองค์ทรงเผาเครื่องเผาบูชาของพระองค์ และเครื่องธัญญบูชาของพระองค์ และทรงเทเครื่องดื่มบูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดแห่งเครื่องสันติบูชาของพระองค์ลงบนแท่นบูชานั้น

16:13 And he burnt his burnt offering and his meat offering, and poured his drink offering, and sprinkled the blood of his peace offerings, upon the altar.

16:14 และพระองค์ทรงย้ายแท่นบูชาทองเหลือง ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ออกเสียจากด้านหน้าของพระนิเวศน์ จากสถานที่ระหว่างแท่นบูชานั้นและพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และตั้งแท่นบูชาทองเหลืองนั้นไว้ทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชานั้น

16:14 And he brought also the brasen altar, which was before the LORD, from the forefront of the house, from between the altar and the house of the LORD, and put it on the north side of the altar.

16:15 และกษัตริย์อาหัสทรงบัญชาอุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตว่า “บนแท่นบูชาใหญ่นี้จงเผาเครื่องเผาบูชาตอนเช้าและเครื่องธัญญบูชาตอนเย็น และเครื่องเผาบูชาของกษัตริย์ และเครื่องธัญญบูชาของพระองค์ พร้อมกับเครื่องเผาบูชาของบรรดาประชากรแห่งแผ่นดิน และเครื่องธัญญบูชาของเขาทั้งหลาย และเครื่องดื่มบูชาของเขาทั้งหลาย และจงพรมเลือดทั้งหมดของเครื่องเผาบูชาและเลือดทั้งหมดของเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชานั้น ส่วนแท่นบูชาทองเหลืองจะเป็นที่ที่เราจะทูลถามพระเจ้า”

16:15 And king Ahaz commanded Urijah the priest, saying, Upon the great altar burn the morning burnt offering, and the evening meat offering, and the king's burnt sacrifice, and his meat offering, with the burnt offering of all the people of the land, and their meat offering, and their drink offerings; and sprinkle upon it all the blood of the burnt offering, and all the blood of the sacrifice: and the brasen altar shall be for me to enquire by.

16:16 ดังนั้น อุรียาห์ผู้เป็นปุโรหิตจึงกระทำการเหล่านี้ทั้งสิ้นตามที่กษัตริย์อาหัสทรงบัญชา

16:16 Thus did Urijah the priest, according to all that king Ahaz commanded.

16:17 และกษัตริย์อาหัสทรงตัดแผงของแท่นรองรับเหล่านั้นออก และทรงยกอ่างออกไปจากแท่นรองรับเหล่านั้น และทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากวัวทองเหลืองเหล่านั้นที่รองอยู่ และทรงวางขันสาครนั้นไว้บนพื้นก้อนหิน

16:17 And king Ahaz cut off the borders of the bases, and removed the laver from off them; and took down the sea from off the brasen oxen that were under it, and put it upon a pavement of stones.

16:18 และศาลาสำหรับวันสะบาโตซึ่งเขาทั้งหลายได้สร้างไว้ในพระนิเวศน์ และทางเข้าชั้นนอกสำหรับกษัตริย์นั้น พระองค์ทรงย้ายเสียจากพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพราะเห็นแก่กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย

16:18 And the covert for the sabbath that they had built in the house, and the king's entry without, turned he from the house of the LORD for the king of Assyria.

อาหัสสิ้นพระชนม์ กษัตริย์เฮเซคียาห์ขึ้นครอบครองแทน (2 พศด 28:26-27)
16:19 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของอาหัส ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

Death of Ahaz; King Hezekiah Follows (2 Chr. 28:26-27)
16:19 Now the rest of the acts of Ahaz which he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

16:20 และอาหัสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

16:20 And Ahaz slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David: and Hezekiah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope