กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 14 / 2 Kings 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

กษัตริย์อามาซิยาห์ครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พศด 25:1)
14:1 ในปีที่สองแห่งรัชกาลของโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล อามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเริ่มครอบครอง

King Amaziah Reigns over Judah (2 Chr. 25:1)
14:1 In the second year of Joash son of Jehoahaz king of Israel reigned Amaziah the son of Joash king of Judah.

14:2 พระองค์ทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และทรงครอบครองเป็นเวลายี่สิบเก้าปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยโฮอัดดาน ชาวกรุงเยรูซาเล็ม

14:2 He was twenty and five years old when he began to reign, and reigned twenty and nine years in Jerusalem. And his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem.

14:3 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งที่โยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ

14:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not like David his father: he did according to all things as Joash his father did.

14:4 อย่างไรก็ตาม บรรดาสถานบูชาบนที่สูงนั้นไม่ได้ถูกรื้อออกไป ประชากรยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น

14:4 Howbeit the high places were not taken away: as yet the people did sacrifice and burnt incense on the high places.

14:5 และต่อมา ทันทีที่ราชอาณาจักรมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว พระองค์ก็ทรงประหารชีวิตพวกผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่ได้ฆ่ากษัตริย์คือพระราชบิดาของพระองค์เสีย

14:5 And it came to pass, as soon as the kingdom was confirmed in his hand, that he slew his servants which had slain the king his father.

14:6 แต่พระองค์ไม่ได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของฆาตกรเหล่านั้น ตามซึ่งได้บันทึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า “อย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตร ทั้งอย่าให้บุตรทั้งหลายต้องรับโทษถึงตายแทนบิดา แต่จงให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่องด้วยบาปของคนนั้นเอง”

14:6 But the children of the murderers he slew not: according unto that which is written in the book of the law of Moses, wherein the LORD commanded, saying, The fathers shall not be put to death for the children, nor the children be put to death for the fathers; but every man shall be put to death for his own sin.

14:7 พระองค์ทรงฆ่าคนเอโดมหนึ่งหมื่นคนในหุบเขาแห่งเกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วยการศึกสงคราม และเรียกชื่อของเมืองนั้นว่า โยกเธเอล จนถึงทุกวันนี้

14:7 He slew of Edom in the valley of salt ten thousand, and took Selah by war, and called the name of it Joktheel unto this day.

สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)
14:8 แล้วอามาซิยาห์ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮูกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทั้งสองมาเผชิญหน้ากัน”

War Between Israel and Judah (2 Chr. 25:17-24)
14:8 Then Amaziah sent messengers to Jehoash, the son of Jehoahaz son of Jehu, king of Israel, saying, Come, let us look one another in the face.

14:9 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งไปยังอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามแห่งเลบานอนส่งไปยังต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอน กล่าวว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา’ และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมา และย่ำต้นผักหนามนั้นลงเสีย

14:9 And Jehoash the king of Israel sent to Amaziah king of Judah, saying, The thistle that was in Lebanon sent to the cedar that was in Lebanon, saying, Give thy daughter to my son to wife: and there passed by a wild beast that was in Lebanon, and trode down the thistle.

14:10 แน่ทีเดียว ท่านได้โจมตีเอโดม และจิตใจของท่านก็ทำให้ท่านผยองขึ้น จงโอ้อวดเรื่องนี้ และอยู่กับบ้านเถิด เพราะเหตุไฉนท่านควรหาเรื่องเจ็บตัว จนท่านจะล้มลง ทั้งตัวท่านและยูดาห์พร้อมกับท่านเล่า”

14:10 Thou hast indeed smitten Edom, and thine heart hath lifted thee up: glory of this, and tarry at home: for why shouldest thou meddle to thy hurt, that thou shouldest fall, even thou, and Judah with thee?

14:11 แต่อามาซิยาห์ไม่ทรงยอมฟัง ฉะนั้นเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลจึงยกขึ้นไป และพระองค์กับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผชิญหน้ากันที่เบธเชเมชซึ่งเป็นของยูดาห์

14:11 But Amaziah would not hear. Therefore Jehoash king of Israel went up; and he and Amaziah king of Judah looked one another in the face at Bethshemesh, which belongeth to Judah.

14:12 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอล และเขาทั้งหลายหนีกลับไปยังเต็นท์ของตนทุกคน

14:12 And Judah was put to the worse before Israel; and they fled every man to their tents.

14:13 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัสยาห์ที่เมืองเบธเชเมช และเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็ม และทลายกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็มลงเสียสี่ร้อยศอก ตั้งแต่ประตูเอฟราอิมจนถึงประตูมุม

14:13 And Jehoash king of Israel took Amaziah king of Judah, the son of Jehoash the son of Ahaziah, at Bethshemesh, and came to Jerusalem, and brake down the wall of Jerusalem from the gate of Ephraim unto the corner gate, four hundred cubits.

14:14 และพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมด และภาชนะทั้งหมดที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ พร้อมกับเหล่าตัวประกัน และเสด็จกลับไปยังกรุงสะมาเรีย

14:14 And he took all the gold and silver, and all the vessels that were found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house, and hostages, and returned to Samaria.

14:15 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโฮอาช ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ทั้งยุทธพลังของพระองค์ และการที่พระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์อย่างไรนั้น ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

14:15 Now the rest of the acts of Jehoash which he did, and his might, and how he fought with Amaziah king of Judah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

14:16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้ในกรุงสะมาเรียกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

14:16 And Jehoash slept with his fathers, and was buried in Samaria with the kings of Israel; and Jeroboam his son reigned in his stead.

อามาซิยาห์สิ้นพระชนม์ (2 พศด 25:26-28)
14:17 และอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยู่อีกสิบห้าปี หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษัตริย์แห่งอิสราเอล

Death of Amaziah (2 Chr. 25:26-28)
14:17 And Amaziah the son of Joash king of Judah lived after the death of Jehoash son of Jehoahaz king of Israel fifteen years.

14:18 และพระราชกิจนอกนั้นของอามาซิยาห์ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

14:18 And the rest of the acts of Amaziah, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

14:19 บัดนี้ เขาทั้งหลายได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ทรงหนีไปยังลาคีช แต่พวกเขาส่งคนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารพระองค์เสียที่นั่น

14:19 Now they made a conspiracy against him in Jerusalem: and he fled to Lachish; but they sent after him to Lachish, and slew him there.

14:20 และเขาทั้งหลายนำพระศพของพระองค์บรรทุกขึ้นพวกม้ากลับมา และพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในกรุงเยรูซาเล็มอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด

14:20 And they brought him on horses: and he was buried at Jerusalem with his fathers in the city of David.

14:21 และประชากรทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ก็เอาอาซาริยาห์ ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์

14:21 And all the people of Judah took Azariah, which was sixteen years old, and made him king instead of his father Amaziah.

14:22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัทและคืนเมืองนั้นให้แก่ยูดาห์ หลังจากที่กษัตริย์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

14:22 He built Elath, and restored it to Judah, after that the king slept with his fathers.

เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนืออิสราเอล
14:23 ในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของอามาซิยาห์โอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ เยโรโบอัมโอรสของโยอาชกษัตริย์แห่งอิสราเอลได้เริ่มครอบครองในกรุงสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่เป็นเวลาสี่สิบเอ็ดปี

Jeroboam II Reigns over Israel
14:23 In the fifteenth year of Amaziah the son of Joash king of Judah Jeroboam the son of Joash king of Israel began to reign in Samaria, and reigned forty and one years.

14:24 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ไม่ได้ทรงหันเสียจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท ผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

14:24 And he did that which was evil in the sight of the LORD: he departed not from all the sins of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin.

14:25 พระองค์ทรงโจมตีเอาดินแดนของอิสราเอลคืนมาตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทไกลไปจนถึงทะเลแห่งที่ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามิททัย คือผู้พยากรณ์นั้นซึ่งมาจากกัธเฮเฟอร์

14:25 He restored the coast of Israel from the entering of Hamath unto the sea of the plain, according to the word of the LORD God of Israel, which he spake by the hand of his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, which was of Gathhepher.

14:26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ใจของอิสราเอลนั้นว่าขมขื่นนัก ด้วยว่าไม่มีใครถูกกักตัวไว้และไม่มีใครเหลืออยู่ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใดเลยสำหรับอิสราเอล

14:26 For the LORD saw the affliction of Israel, that it was very bitter: for there was not any shut up, nor any left, nor any helper for Israel.

14:27 และพระเยโฮวาห์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะทรงลบนามของคนอิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้นโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช

14:27 And the LORD said not that he would blot out the name of Israel from under heaven: but he saved them by the hand of Jeroboam the son of Joash.

เยโรโบอัมที่สองสิ้นพระชนม์ เศคาริยาห์ขึ้นครอบครองแทน
14:28 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัม และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และยุทธพลังของพระองค์ พระองค์ทรงสู้รบอย่างไร และเรื่องที่พระองค์ทรงโจมตีเอาเมืองดามัสกัสและฮามัทซึ่งเคยเป็นของยูดาห์คืนให้แก่อิสราเอล ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

Death of Jeroboam II; Zachariah Succeeds Him
14:28 Now the rest of the acts of Jeroboam, and all that he did, and his might, how he warred, and how he recovered Damascus, and Hamath, which belonged to Judah, for Israel, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

14:29 และเยโรโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือกับบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และเศคาริยาห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

14:29 And Jeroboam slept with his fathers, even with the kings of Israel; and Zachariah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope