กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 พงศ์กษัตริย์ 12 / 2 Kings 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
12:1 ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของเยฮู เยโฮอาชได้เริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสี่สิบปีในกรุงเยรูซาเล็ม และพระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า ศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา

Reign of Jehoash (2 Chr. 24:2)
12:1 In the seventh year of Jehu Jehoash began to reign; and forty years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Zibiah of Beersheba.

12:2 และเยโฮอาชทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ตามที่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตได้สั่งสอนพระองค์

12:2 And Jehoash did that which was right in the sight of the LORD all his days wherein Jehoiada the priest instructed him.

12:3 แต่ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น ประชากรยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมในสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น

12:3 But the high places were not taken away: the people still sacrificed and burnt incense in the high places.

พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซื่อ (2 พศด 24:4-5)
12:4 และเยโฮอาชตรัสกับพวกปุโรหิตว่า “เงินทั้งสิ้นอันเป็นของมอบถวายอันบริสุทธิ์ซึ่งนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือเงินที่เรียกจากรายบุคคลทุกคน เงินที่กำหนดให้เสียตามรายบุคคลทุกคน และเงินทั้งสิ้นซึ่งผู้ใดก็ตามถวายด้วยความสมัครใจที่จะนำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

Unfaithful Priests (2 Chr. 24:4-5)
12:4 And Jehoash said to the priests, All the money of the dedicated things that is brought into the house of the LORD, even the money of every one that passeth the account, the money that every man is set at, and all the money that cometh into any man's heart to bring into the house of the LORD,

12:5 จงให้พวกปุโรหิตรับเงินนั้น คือปุโรหิตทุกคนจากคนที่พวกเขารู้จัก และจงให้พวกเขาทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ คือที่ไหนก็ตามที่พวกเขาเจอช่องโหว่นั้น”

12:5 Let the priests take it to them, every man of his acquaintance: and let them repair the breaches of the house, wheresoever any breach shall be found.

12:6 แต่เมื่อถึงปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลของกษัตริย์เยโฮอาชปรากฏว่า พวกปุโรหิตไม่ได้ทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์

12:6 But it was so, that in the three and twentieth year of king Jehoash the priests had not repaired the breaches of the house.

12:7 ดังนั้น กษัตริย์เยโฮอาชจึงตรัสเรียกเยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตและพวกปุโรหิตคนอื่น ๆ และตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ เพราะฉะนั้นบัดนี้อย่ารับเงินจากคนที่พวกท่านรู้จักอีกต่อไปเลย แต่จงมอบเงินนั้นไว้เพื่อการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์”

12:7 Then king Jehoash called for Jehoiada the priest, and the other priests, and said unto them, Why repair ye not the breaches of the house? now therefore receive no more money of your acquaintance, but deliver it for the breaches of the house.

12:8 และพวกปุโรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รับเงินจากประชากรอีก และจะไม่ทำการซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ ของพระนิเวศน์ด้วย

12:8 And the priests consented to receive no more money of the people, neither to repair the breaches of the house.

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
12:9 แต่เยโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตนำหีบมาใบหนึ่ง และเจาะรู ๆ หนึ่งที่ฝาหีบนั้น และตั้งหีบนั้นไว้ที่ข้าง ๆ แท่นบูชาด้านขวาเมื่อคนเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผู้เฝ้าประตูก็นำเงินทั้งหมดซึ่งได้นำเข้ามาในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ใส่ไว้ในหีบนั้น

Repairing the Temple (2 Chr. 24:8-14)
12:9 But Jehoiada the priest took a chest, and bored a hole in the lid of it, and set it beside the altar, on the right side as one cometh into the house of the LORD: and the priests that kept the door put therein all the money that was brought into the house of the LORD.

12:10 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่ามีเงินในหีบมากแล้ว ราชเลขาของกษัตริย์และมหาปุโรหิตก็ขึ้นมา และท่านทั้งสองเอาเงินใส่ถุงต่าง ๆ และรายงานถึงจำนวนเงินที่พบในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

12:10 And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest came up, and they put up in bags, and told the money that was found in the house of the LORD.

12:11 และท่านทั้งสองมอบเงินตามที่ชั่งออกแล้วนั้นใส่ในมือของเขาทั้งหลายที่ทำงานนั้น ผู้ดูแลพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพวกเขาจ่ายต่อให้แก่พวกช่างไม้และช่างก่อสร้าง ผู้ซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

12:11 And they gave the money, being told, into the hands of them that did the work, that had the oversight of the house of the LORD: and they laid it out to the carpenters and builders, that wrought upon the house of the LORD,

12:12 และให้แก่พวกช่างก่อ และช่างสกัดหิน และเพื่อซื้อไม้ และหินสกัด เพื่อซ่อมแซมช่องโหว่ต่าง ๆ แห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และเพื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานซ่อมแซมพระนิเวศน์นั้น

12:12 And to masons, and hewers of stone, and to buy timber and hewed stone to repair the breaches of the house of the LORD, and for all that was laid out for the house to repair it.

12:13 แต่ว่าเงินที่นำมาถวายในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์นั้นมิได้นำไปใช้ในการทำชามเงิน กรรไกรตัดไส้ตะเกียง ชามอ่าง แตร หรือภาชนะทองคำใด ๆ หรือภาชนะเงินใด ๆ สำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

12:13 Howbeit there were not made for the house of the LORD bowls of silver, snuffers, basons, trumpets, any vessels of gold, or vessels of silver, of the money that was brought into the house of the LORD:

12:14 แต่พวกเขามอบเงินนั้นให้แก่พวกคนงาน และใช้เงินนั้นทำการซ่อมแซมพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

12:14 But they gave that to the workmen, and repaired therewith the house of the LORD.

12:15 ยิ่งกว่านั้น พวกเขาไม่ได้ขอบัญชีจากคนเหล่านั้นที่พวกเขามอบเงินใส่ในมือให้เอาไปจ่ายแก่พวกคนงาน เพราะว่าพวกเขาปฏิบัติงานอย่างสัตย์ซื่อ

12:15 Moreover they reckoned not with the men, into whose hand they delivered the money to be bestowed on workmen: for they dealt faithfully.

12:16 เงินที่ได้จากการไถ่การละเมิด และเงินที่ได้จากการไถ่บาป ไม่ได้นำเข้ามาไว้ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เงินนั้นเป็นของพวกปุโรหิต

12:16 The trespass money and sin money was not brought into the house of the LORD: it was the priests'.

ทหารซีเรียได้ยึดเมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มไว้
12:17 แล้วฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียได้ยกขึ้นไปและสู้รบกับเมืองกัทและยึดเมืองนั้นได้ และฮาซาเอลมุ่งพระพักตร์จะขึ้นไปตีกรุงเยรูซาเล็ม

Syrians Take Gath; Jehoash Ransoms Jerusalem
12:17 Then Hazael king of Syria went up, and fought against Gath, and took it: and Hazael set his face to go up to Jerusalem.

12:18 และเยโฮอาชกษัตริย์แห่งยูดาห์ทรงนำเอาส่วนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัสยาห์บรรพบุรุษของพระองค์ คือเหล่ากษัตริย์แห่งยูดาห์ได้มอบถวายไว้นั้น และส่วนศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอง และทองคำทั้งหมดที่พบในคลังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวังของกษัตริย์ และส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย และฮาซาเอลก็ถอยทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม

12:18 And Jehoash king of Judah took all the hallowed things that Jehoshaphat, and Jehoram, and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his own hallowed things, and all the gold that was found in the treasures of the house of the LORD, and in the king's house, and sent it to Hazael king of Syria: and he went away from Jerusalem.

โยอาชสิ้นพระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
12:19 และพระราชกิจนอกนั้นของโยอาช และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ

Death of Joash; Amaziah Succeeds Him (2 Chr. 24:25-27)
12:19 And the rest of the acts of Joash, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

12:20 และพวกผู้รับใช้ของพระองค์ลุกขึ้นและร่วมก่อการกบฏและประหารโยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที่ลงไปยังสิลลา

12:20 And his servants arose, and made a conspiracy, and slew Joash in the house of Millo, which goeth down to Silla.

12:21 เพราะโยซาคาร์บุตรชายของชิเมอัท และเยโฮซาบาดบุตรชายของโชเมอร์ พวกผู้รับใช้ของพระองค์ได้ประหารพระองค์ และพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

12:21 For Jozachar the son of Shimeath, and Jehozabad the son of Shomer, his servants, smote him, and he died; and they buried him with his fathers in the city of David: and Amaziah his son reigned in his stead.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope