กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 15 / 1 Kings 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

อาบียัมครอบครองเหนือประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)
15:1 บัดนี้ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลของกษัตริย์เยโรโบอัมบุตรชายของเนบัท อาบียัมได้ขึ้นครอบครองเหนือประเทศยูดาห์

Abijam Reigns in Judah (2 Chr. 13:1-2)
15:1 Now in the eighteenth year of king Jeroboam the son of Nebat reigned Abijam over Judah.

15:2 พระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามปี และพระนามของพระราชมารดาของพระองค์คือมาอาคาห์ธิดาของอาบีชาโลม

15:2 Three years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.

15:3 และพระองค์ดำเนินตามบาปทั้งหลายแห่งราชบิดาของพระองค์ ซึ่งราชบิดาได้กระทำต่อพระพักตร์พระองค์ และพระทัยของพระองค์ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ เหมือนอย่างพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์

15:3 And he walked in all the sins of his father, which he had done before him: and his heart was not perfect with the LORD his God, as the heart of David his father.

15:4 อย่างไรก็ตาม เพราะเห็นแก่ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ประทานประทีปแก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม คือทรงตั้งราชโอรสของพระองค์ต่อจากพระองค์ และเพื่อทรงสถาปนากรุงเยรูซาเล็มไว้

15:4 Nevertheless for David's sake did the LORD his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem:

15:5 เพราะว่าดาวิดทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้ทรงหันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่พระองค์ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ยกเว้นในเรื่องอุรีอาห์คนฮิตไทต์เท่านั้น

15:5 Because David did that which was right in the eyes of the LORD, and turned not aside from any thing that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite.

15:6 และมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

15:6 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life.

15:7 แล้วราชกิจนอกนั้นของอาบียัมและสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ และมีสงครามระหว่างอาบียัมและเยโรโบอัม

15:7 Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam.

อาบียัมสิ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอบครอง (2 พศด 14:1)
15:8 และอาบียัมได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายได้ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาสาราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

Death of Abijam; Asa Reigns (2 Chr. 14:1)
15:8 And Abijam slept with his fathers; and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead.

15:9 และในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลของเยโรโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอล อาสาได้ขึ้นครอบครองเหนือประเทศยูดาห์

15:9 And in the twentieth year of Jeroboam king of Israel reigned Asa over Judah.

15:10 และพระองค์ทรงครอบครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสี่สิบเอ็ดปี และพระนามของพระราชมารดาของพระองค์คือมาอาคาห์ธิดาของอาบีชาโลม

15:10 And forty and one years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Maachah, the daughter of Abishalom.

15:11 และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ เหมือนอย่างดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำนั้น

15:11 And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his father.

15:12 และพระองค์ทรงกวาดล้างพวกรักร่วมเพศเสียจากแผ่นดิน และรื้อถอนรูปเคารพทั้งสิ้น ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทำไว้นั้นเสีย

15:12 And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.

15:13 และมาอาคาห์พระราชมารดาของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงถอดพระนางเสียจากตำแหน่งพระราชชนนี เพราะพระนางได้สร้างรูปเคารพไว้ในเสารูปเคารพ และอาสาทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผารูปเคารพนั้นเสียที่ลำธารขิดโรน

15:13 And also Maachah his mother, even her he removed from being queen, because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol, and burnt it by the brook Kidron.

15:14 แต่ไม่ได้ทรงรื้อสถานบูชาบนที่สูงเหล่านั้น ถึงกระนั้นพระทัยของอาสาก็บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์

15:14 But the high places were not removed: nevertheless Asa's heart was perfect with the LORD all his days.

15:15 และพระองค์ทรงนำสิ่งเหล่านั้นซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้ รวมทั้งสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระองค์เองได้ทรงมอบถวายไว้ เข้ามายังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คือเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ

15:15 And he brought in the things which his father had dedicated, and the things which himself had dedicated, into the house of the LORD, silver, and gold, and vessels.

สงครามระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)
15:16 และมีสงครามระหว่างอาสาและบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอล ตลอดวันเวลาของพระองค์ทั้งสอง

War Between Asa and Baasha (2 Chr. 16:1-6)
15:16 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.

15:17 และบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงยกไปต่อสู้กับยูดาห์ และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื่อพระองค์จะไม่ให้ผู้ใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์

15:17 And Baasha king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah.

15:18 แล้วอาสาทรงนำบรรดาเงินและทองคำ ซึ่งเหลืออยู่ในคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และในคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์ และมอบสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ และกษัตริย์อาสาทรงส่งพวกเขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับริมโมน ผู้เป็นโอรสของเฮซีโอนกษัตริย์แห่งซีเรีย ผู้ประทับอยู่ที่เมืองดามัสกัส โดยตรัสว่า

15:18 Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house, and delivered them into the hand of his servants: and king Asa sent them to Benhadad, the son of Tabrimon, the son of Hezion, king of Syria, that dwelt at Damascus, saying,

15:19 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพเจ้าและท่าน และระหว่างบิดาของข้าพเจ้าและบิดาของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งบรรณาการเป็นเงินและทองคำมายังท่าน ขอโปรดมา และเลิกพันธมิตรซึ่งท่านมีไว้กับบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพเจ้า”

15:19 There is a league between me and thee, and between my father and thy father: behold, I have sent unto thee a present of silver and gold; come and break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me.

15:20 ดังนั้น เบนฮาดัดได้ทรงฟังกษัตริย์อาสา และส่งพวกผู้บังคับบัญชาทหารของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงให้ไปรบกับนครต่าง ๆ ของอิสราเอล และได้โจมตีเมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดทั้งท้องถิ่นคินเนเรท และหมดทั้งดินแดนแห่งนัฟทาลี

15:20 So Benhadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of the hosts which he had against the cities of Israel, and smote Ijon, and Dan, and Abelbethmaachah, and all Cinneroth, with all the land of Naphtali.

15:21 และต่อมา เมื่อบาอาชาทรงได้ยินเรื่องนั้นแล้ว พระองค์ได้ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และอาศัยอยู่ที่เมืองทีรซาห์

15:21 And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building of Ramah, and dwelt in Tirzah.

15:22 แล้วกษัตริย์อาสาทรงประกาศไปทั่วยูดาห์ไม่เว้นผู้ใดเลย และเขาทั้งหลายได้มารื้อเอาหินของเมืองรามาห์และไม้ของเมืองนั้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ และกษัตริย์อาสาได้ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาแห่งเบนยามินและเมืองมิสปาห์

15:22 Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah.

อาสาสิ้นพระชนม์ เยโฮชาฟัทขึ้นครอบครองแทน
15:23 บรรดาพระราชกิจนอกนั้นของอาสา ทั้งยุทธพลังทั้งสิ้นของพระองค์ และบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำ และนครเหล่านั้นซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ แม้กระนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระชราแล้วก็เกิดพระโรคขึ้นที่พระบาทของพระองค์

Death of Asa; Jehoshaphat Succeeds Him
15:23 The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did, and the cities which he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet.

15:24 และอาสาได้ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัทราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

15:24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoshaphat his son reigned in his stead.

นาดับครอบครองเหนืออิสราเอล
15:25 และนาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในปีที่สองแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นเวลาสองปี

Nadab Reigns over Israel
15:25 And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second year of Asa king of Judah, and reigned over Israel two years.

15:26 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในทางแห่งราชบิดาของพระองค์ และในบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

15:26 And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin.

บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรแห่งอิสราเอล
15:27 และบาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์แห่งวงศ์วานของอิสสาคาร์ คิดกบฏต่อพระองค์ และบาอาชาทรงประหารพระองค์เสียที่เมืองกิบเบโธน ซึ่งเป็นเมืองของคนฟีลิสเตีย เพราะนาดับและคนอิสราเอลทั้งสิ้นกำลังล้อมเมืองกิบเบโธนอยู่

Baasha Rebels; Seizes Kingdom of Israel
15:27 And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon.

15:28 ดังนั้น ในปีที่สามแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาได้ประหารพระองค์เสียและขึ้นครอบครองแทนพระองค์

15:28 Even in the third year of Asa king of Judah did Baasha slay him, and reigned in his stead.

15:29 และต่อมา เมื่อพระองค์ทรงครอบครองแล้ว พระองค์ทรงประหารราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียสิ้น พระองค์ไม่เหลือผู้ใดที่หายใจไว้แก่เยโรโบอัมเลย จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงทำลายผู้นั้นเสียสิ้น ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รับใช้ของพระองค์

15:29 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house of Jeroboam; he left not to Jeroboam any that breathed, until he had destroyed him, according unto the saying of the LORD, which he spake by his servant Ahijah the Shilonite:

15:30 เพราะเหตุบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป โดยการยั่วยุของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงยั่วยุพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลให้พระพิโรธ

15:30 Because of the sins of Jeroboam which he sinned, and which he made Israel sin, by his provocation wherewith he provoked the LORD God of Israel to anger.

15:31 บัดนี้ บรรดาพระราชกิจนอกนั้นของนาดับ และสิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอลหรือ

15:31 Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?

สงครามระหว่างอาสาและบาอาชา
15:32 และมีสงครามระหว่างอาสาและบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลตลอดวันเวลาของพระองค์ทั้งสอง

Asa and Baasha at War
15:32 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.

15:33 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายของอาหิยาห์ได้ทรงเริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองทีรซาห์เป็นเวลายี่สิบสี่ปี

15:33 In the third year of Asa king of Judah began Baasha the son of Ahijah to reign over all Israel in Tirzah, twenty and four years.

15:34 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดำเนินในทางของเยโรโบอัม และในบาปของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป

15:34 And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of Jeroboam, and in his sin wherewith he made Israel to sin.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope