กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศ์กษัตริย์ 9 / 1 Kings 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
9:1 และต่อมา เมื่อซาโลมอนได้สร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์ และบรรดาสิ่งที่ซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างนั้นสำเร็จแล้ว

God's Covenant with Solomon (2 Chr. 7:12-22)
9:1 And it came to pass, when Solomon had finished the building of the house of the LORD, and the king's house, and all Solomon's desire which he was pleased to do,

9:2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็นครั้งที่สอง เหมือนอย่างที่ได้ทรงปรากฏแก่พระองค์ที่กิเบโอน

9:2 That the LORD appeared to Solomon the second time, as he had appeared unto him at Gibeon.

9:3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาโลมอนว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและคำวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำต่อหน้าเรานั้นแล้ว เราได้รับนิเวศน์นี้ซึ่งเจ้าได้สร้างไว้ให้เป็นสถานบริสุทธิ์ เพื่อประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่นเป็นนิตย์ และตาของเรากับใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป

9:3 And the LORD said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication, that thou hast made before me: I have hallowed this house, which thou hast built, to put my name there for ever; and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

9:4 และถ้าเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม เพื่อกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเราและคำตัดสินทั้งหลายของเรา

9:4 And if thou wilt walk before me, as David thy father walked, in integrity of heart, and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my statutes and my judgments:

9:5 เราก็จะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเจ้าเหนืออิสราเอลเป็นนิตย์ เหมือนอย่างที่เราได้สัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล’

9:5 Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel for ever, as I promised to David thy father, saying, There shall not fail thee a man upon the throne of Israel.

9:6 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายจะหันไปจากการติดตามเรา ทั้งพวกเจ้าเองหรือลูกหลานของพวกเจ้า และไม่รักษาบรรดาบัญญัติของเราและกฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา ซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าเจ้าทั้งหลาย แต่ไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น

9:6 But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods, and worship them:

9:7 เราก็จะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ประทานแก่เขาทั้งหลาย และนิเวศน์นี้ซึ่งเราได้กระทำให้เป็นสถานบริสุทธิ์เพื่อนามของเรา เราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเรา และอิสราเอลจะเป็นคำภาษิตและคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวง

9:7 Then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for my name, will I cast out of my sight; and Israel shall be a proverb and a byword among all people:

9:8 และนิเวศน์นี้ซึ่งสูงส่ง ทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ และจะแสดงอาการเย้ยหยันและเขาทั้งหลายจะกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิเวศน์นี้’

9:8 And at this house, which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and to this house?

9:9 และเขาทั้งหลายจะตอบว่า ‘เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขา ผู้ได้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และได้ยึดถือเอาพระอื่น ๆ นมัสการและปรนนิบัติพระเหล่านั้น เหตุฉะนั้นพระเยโฮวาห์จึงได้ทรงนำเหตุร้ายทั้งสิ้นนี้มาเหนือเขาทั้งหลาย’”

9:9 And they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them: therefore hath the LORD brought upon them all this evil.

กิตติศัพท์ของซาโลมอนเลื่องลือไปทั่ว (2 พศด 8:1-18)
9:10 และต่อมา เมื่อสิ้นยี่สิบปี ซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของกษัตริย์

Enlargement and Fame of Solomon (2 Chr. 8:1-18)
9:10 And it came to pass at the end of twenty years, when Solomon had built the two houses, the house of the LORD, and the king's house,

9:11 (บัดนี้ ฮีรามกษัตริย์แห่งไทระได้ส่งไม้สนซีดาร์ ไม้สนสามใบและทองคำให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์) กษัตริย์ซาโลมอนจึงประทานนครต่าง ๆ ในแผ่นดินแห่งกาลิลีให้แก่ฮีรามยี่สิบนคร

9:11 (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire,) that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.

9:12 และฮีรามเสด็จจากไทระเพื่อทอดพระเนตรนครต่าง ๆ ซึ่งซาโลมอนมอบให้แก่ท่าน และนครเหล่านั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของท่าน

9:12 And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him; and they pleased him not.

9:13 และท่านตรัสว่า “น้องของข้าพเจ้าเอ๋ย นครซึ่งท่านมอบให้แก่ข้าพเจ้านั้นเป็นนครอะไรอย่างนี้” และท่านจึงเรียกนครเหล่านั้นว่าแผ่นดินแห่งคาบูลจนถึงทุกวันนี้

9:13 And he said, What cities are these which thou hast given me, my brother? And he called them the land of Cabul unto this day.

9:14 และฮีรามได้ส่งทองคำหนึ่งร้อยยี่สิบตะลันต์ให้แก่กษัตริย์

9:14 And Hiram sent to the king sixscore talents of gold.

9:15 และนี่เป็นเหตุผลที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานโยธา คือเพื่อสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวังของพระองค์ และป้อมมิลโล และกำแพงแห่งกรุงเยรูซาเล็ม และเมืองฮาโซร์ และเมกิดโด และเมืองเกเซอร์

9:15 And this is the reason of the levy which king Solomon raised; for to build the house of the LORD, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.

9:16 ด้วยว่าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ได้ยกทัพขึ้นมาและยึดเกเซอร์และเอาไฟเผานครนั้นเสีย และได้ฆ่าคนคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในนครนั้น และได้ยกนครนั้นให้เป็นของขวัญแก่ราชธิดาของท่าน คือมเหสีของซาโลมอน

9:16 For Pharaoh king of Egypt had gone up, and taken Gezer, and burnt it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a present unto his daughter, Solomon's wife.

9:17 และซาโลมอนได้ทรงสร้างเมืองเกเซอร์ขึ้นใหม่ และเมืองเบธโฮโรนล่าง

9:17 And Solomon built Gezer, and Bethhoron the nether,

9:18 ทั้งเมืองบาอาลัทและเมืองทัดโมร์ในถิ่นทุรกันดารในแผ่นดินนั้น

9:18 And Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,

9:19 และนครต่าง ๆ ที่ซาโลมอนใช้เป็นคลังเสบียง และนครทั้งหลายสำหรับรถม้าศึกของพระองค์ และบรรดานครสำหรับทหารม้าของพระองค์ และสิ่งใด ๆ ซึ่งซาโลมอนมีพระประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอน และทั่วแผ่นดินซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรของพระองค์

9:19 And all the cities of store that Solomon had, and cities for his chariots, and cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion.

9:20 และประชาชนทั้งปวงซึ่งเหลืออยู่จากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ผู้ซึ่งไม่ใช่ชนชาติอิสราเอล

9:20 And all the people that were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel,

9:21 ลูกหลานของเขาทั้งหลายที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน ซึ่งชนชาติอิสราเอลไม่สามารถจะทำลายให้สูญสิ้นได้ คนเหล่านี้ซาโลมอนทรงเกณฑ์ให้เป็นทาสอยู่จนทุกวันนี้

9:21 Their children that were left after them in the land, whom the children of Israel also were not able utterly to destroy, upon those did Solomon levy a tribute of bondservice unto this day.

9:22 แต่ชนชาติอิสราเอลนั้น ซาโลมอนไม่ได้ทรงกระทำให้เป็นทาส แต่เขาทั้งหลายเป็นพวกทหาร เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นพวกเจ้านายของพระองค์ เป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผู้บังคับการรถม้าศึกของพระองค์และเป็นทหารม้าของพระองค์

9:22 But of the children of Israel did Solomon make no bondmen: but they were men of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his chariots, and his horsemen.

9:23 คนเหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือพระราชกิจของซาโลมอน จำนวนห้าร้อยห้าสิบคน เป็นผู้บังคับบัญชาประชาชนที่ทำงาน

9:23 These were the chief of the officers that were over Solomon's work, five hundred and fifty, which bare rule over the people that wrought in the work.

9:24 แต่ราชธิดาของฟาโรห์ได้ขึ้นไปจากนครของดาวิด ถึงพระตำหนักของพระนางเองซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างไว้ให้พระนาง แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างป้อมมิลโล

9:24 But Pharaoh's daughter came up out of the city of David unto her house which Solomon had built for her: then did he build Millo.

9:25 และซาโลมอนได้ทรงถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชา ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ปีละสามครั้ง ดังนั้นพระองค์ได้ทรงสร้างพระนิเวศน์จนสำเร็จ

9:25 And three times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace offerings upon the altar which he built unto the LORD, and he burnt incense upon the altar that was before the LORD. So he finished the house.

9:26 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือกำปั่นที่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่งอยู่ใกล้เอโลท บนฝั่งทะเลแดงในแผ่นดินแห่งเอโดม

9:26 And king Solomon made a navy of ships in Eziongeber, which is beside Eloth, on the shore of the Red sea, in the land of Edom.

9:27 และในกองเรือกำปั่นฮีรามได้ส่งเหล่าข้าราชการของท่าน คือลูกเรือผู้ซึ่งมีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทะเลไปพร้อมกับเหล่าข้าราชการของซาโลมอน

9:27 And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.

9:28 และเขาทั้งหลายไปถึงเมืองโอฟีร์ และนำทองคำมาจากที่นั่น จำนวนสี่ร้อยยี่สิบตะลันต์และนำมาถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน

9:28 And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought it to king Solomon.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope