กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 40 / Exodus 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การตั้งพลับพลา
40:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Tabernacle Set Up
40:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

40:2 “ในวันที่หนึ่งของเดือนแรก เจ้าจงตั้งพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน

40:2 On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.

40:3 และเจ้าจงตั้งหีบพระโอวาทไว้ในพลับพลาและกั้นหีบนั้นด้วยม่าน

40:3 And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.

40:4 และเจ้าจงยกโต๊ะเข้ามาตั้งไว้ และภาชนะต่าง ๆ จงจัดเตรียมไว้บนโต๊ะ และเจ้าจงนำคันประทีปนั้นเข้ามาและจุดไฟที่ตะเกียงนั้น

40:4 And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof.

40:5 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชาทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท และแขวนม่านของประตูพลับพลาไว้

40:5 And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle.

40:6 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาไว้ตรงหน้าประตูพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน

40:6 And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation.

40:7 และเจ้าจงตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมชนกับแท่นบูชา และจงใส่น้ำไว้ในอ่างนั้น

40:7 And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein.

40:8 และเจ้าจงสร้างลานไว้รอบพลับพลา และแขวนม่านไว้ที่ประตูลานนั้น

40:8 And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.

40:9 และเจ้าจงเอาน้ำมันเจิม เจิมพลับพลากับสิ่งสารพัดซึ่งอยู่ในพลับพลานั้น และถวายพลับพลากับภาชนะทั้งหมดของพลับพลาไว้ และพลับพลานั้นจะบริสุทธิ์

40:9 And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof: and it shall be holy.

40:10 และเจ้าจงเจิมแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชา และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชานั้น และชำระแท่นบูชานั้นให้บริสุทธิ์ และแท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุด

40:10 And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar: and it shall be an altar most holy.

40:11 และเจ้าจงเจิมอ่างทั้งพานรองอ่าง และชำระอ่างทั้งพานรองอ่างนั้นให้บริสุทธิ์

40:11 And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.

40:12 และเจ้าจงนำอาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา มาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และล้างชำระตัวพวกเขาด้วยน้ำ

40:12 And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water.

40:13 และเจ้าจงนำเครื่องยศบริสุทธิ์สวมให้อาโรน และเจิมเขาและชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

40:13 And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him; that he may minister unto me in the priest's office.

40:14 และเจ้าจงนำบุตรชายทั้งหลายของเขามา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา

40:14 And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats:

40:15 และเจ้าจงเจิมพวกเขาเช่นเดียวกับที่เจ้าได้เจิมบิดาของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต แน่ทีเดียวด้วยว่าการเจิมพวกเขานั้นจะเป็นการแต่งตั้งไว้ให้เป็นปุโรหิตเป็นนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเขา”

40:15 And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest's office: for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations.

40:16 ดังนั้นโมเสสจึงกระทำ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่านให้กระทำสิ่งใด ท่านก็กระทำสิ่งนั้นทุกประการ

40:16 Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.

40:17 และต่อมาในเดือนที่หนึ่งของปีที่สอง ในวันที่หนึ่งของเดือนนั้น ได้ตั้งพลับพลาขึ้น

40:17 And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.

40:18 และโมเสสได้ตั้งพลับพลาขึ้น คือวางฐานและตั้งไม้กระดานขึ้นไว้ สอดไม้ดาลและตั้งเสาขึ้น

40:18 And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars.

40:19 และท่านกางเต็นท์คลุมพลับพลา และวางที่คลุมเต็นท์ไว้ข้างบนนั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:19 And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.

40:20 และท่านเก็บพระโอวาทไว้ในหีบนั้น และสอดไม้คานไว้ในหีบ และตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบนั้น

40:20 And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark:

40:21 และท่านนำหีบเข้าไปไว้ในพลับพลา และแขวนม่านกั้นไว้ และกั้นหีบพระโอวาทนั้นไว้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:21 And he brought the ark into the tabernacle, and set up the vail of the covering, and covered the ark of the testimony; as the LORD commanded Moses.

40:22 และท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ทางทิศเหนือของพลับพลา นอกม่านนั้น

40:22 And he put the table in the tent of the congregation, upon the side of the tabernacle northward, without the vail.

40:23 และท่านจัดขนมปังไว้เป็นระเบียบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

40:23 And he set the bread in order upon it before the LORD; as the LORD had commanded Moses.

40:24 และท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ทางทิศใต้ของพลับพลา ตรงหน้าโต๊ะนั้น

40:24 And he put the candlestick in the tent of the congregation, over against the table, on the side of the tabernacle southward.

40:25 และท่านจุดไฟตะเกียงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:25 And he lighted the lamps before the LORD; as the LORD commanded Moses.

40:26 และท่านตั้งแท่นบูชาทองคำไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมชน ตรงหน้าม่าน

40:26 And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:

40:27 และท่านเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:27 And he burnt sweet incense thereon; as the LORD commanded Moses.

40:28 และท่านแขวนม่านไว้ที่ประตูพลับพลา

40:28 And he set up the hanging at the door of the tabernacle.

40:29 และท่านตั้งแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาไว้ข้างประตูพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชน และถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องธัญญบูชาบนแท่นบูชานั้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:29 And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering; as the LORD commanded Moses.

40:30 และท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมชนกับแท่นบูชา และใส่น้ำไว้ในอ่างสำหรับการล้างชำระ

40:30 And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.

40:31 และโมเสสกับอาโรน และบุตรชายทั้งหลายของเขา ล้างมือและเท้าของพวกเขาที่อ่างนั้น

40:31 And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:

40:32 เมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมชน และเมื่อเขาทั้งหลายเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้น พวกเขาก็ชำระล้างเสียก่อน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

40:32 When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.

40:33 และท่านสร้างลานรอบพลับพลาและแท่นบูชานั้น และแขวนม่านไว้ที่ประตูลาน ดังนั้น โมเสสได้กระทำการนั้นให้เสร็จสิ้นทุกประการ

40:33 And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.

พระเจ้าสำแดงการยอมรับโดยเมฆปกคลุม
40:34 ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์แห่งชุมนุมชนไว้ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น

God's Cloud Shows Acceptance
40:34 Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the LORD filled the tabernacle.

40:35 และโมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมชนได้เพราะเมฆปกคลุมเต็นท์นั้นอยู่ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น

40:35 And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.

40:36 และตลอดการเดินทางของพวกเขา เมฆนั้นลอยขึ้นไปจากพลับพลาเมื่อใด ชนชาติอิสราเอลก็ยกเดินต่อไปเมื่อนั้น

40:36 And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys:

40:37 แต่ถ้าเมฆนั้นไม่ได้ลอยขึ้นไป พวกเขาก็ไม่ออกเดินทางเลย จนกว่าจะถึงวันที่เมฆนั้นลอยขึ้นไป

40:37 But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.

40:38 เพราะตลอดทางที่พวกเขายกเดินไปนั้น ในตอนกลางวันเมฆของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่เหนือพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟสถิตอยู่เหนือพลับพลานั้นประจักษ์แก่สายตาของวงศ์วานแห่งอิสราเอลทั้งปวง

40:38 For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope