กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 39 / Exodus 39

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน
39:1 และด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มนั้น เขาใช้ทำเสื้อยศสำหรับการปรนนิบัติ เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ และได้ทำเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

Holy Garments for Aaron
39:1 And of the blue, and purple, and scarlet, they made cloths of service, to do service in the holy place, and made the holy garments for Aaron; as the LORD commanded Moses.

39:2 และเขาทำเอโฟดด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด

39:2 And he made the ephod of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.

39:3 และพวกเขาใช้ค้อนเคาะทองคำแผ่ออกเป็นแผ่นบาง ๆ และตัดเป็นเส้น ๆ เพื่อจะทอเข้ากับด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และเข้ากับเส้นป่านเนื้อละเอียด โดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ

39:3 And they did beat the gold into thin plates, and cut it into wires, to work it in the blue, and in the purple, and in the scarlet, and in the fine linen, with cunning work.

39:4 และพวกเขาทำแถบผูกไว้ที่บ่าของเอโฟดนั้น ให้ติดกับริมตอนบนทั้งสองข้าง

39:4 They made shoulderpieces for it, to couple it together: by the two edges was it coupled together.

39:5 และผ้าคาดเอวของเอโฟดสำหรับเขานั้น ได้ทออย่างประณีต สำหรับคาดทับเอโฟดนั้น คือทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน ตามการกระทำอย่างเดียวกันกับเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:5 And the curious girdle of his ephod, that was upon it, was of the same, according to the work thereof; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen; as the LORD commanded Moses.

39:6 และพวกเขาเอาพลอยสีน้ำข้าวฝังไว้บนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายละเอียด และแกะสลัก เหมือนอย่างแกะตรา เป็นชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอล

39:6 And they wrought onyx stones inclosed in ouches of gold, graven, as signets are graven, with the names of the children of Israel.

39:7 และเขาเอาพลอยเหล่านั้นติดไว้กับเอโฟดบนบ่าทั้งสองข้าง เพื่อให้พลอยนั้นเป็นที่ระลึกถึงบุตรทั้งหลายของอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:7 And he put them on the shoulders of the ephod, that they should be stones for a memorial to the children of Israel; as the LORD commanded Moses.

39:8 และเขาทำทับทรวงโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ เหมือนทำเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด

39:8 And he made the breastplate of cunning work, like the work of the ephod; of gold, blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.

39:9 ทับทรวงนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบตรงกลาง ยาวหนึ่งคืบ และกว้างหนึ่งคืบ เป็นสองทบด้วยกัน

39:9 It was foursquare; they made the breastplate double: a span was the length thereof, and a span the breadth thereof, being doubled.

39:10 และพวกเขาฝังพลอยสี่แถวบนทับทรวงนั้น แถวที่หนึ่งฝังทับทิม บุษราคัมและพลอยสีแดง นี่คือแถวที่หนึ่ง

39:10 And they set in it four rows of stones: the first row was a sardius, a topaz, and a carbuncle: this was the first row.

39:11 และแถวที่สองฝังมรกต ไพฑูรย์และเพชร

39:11 And the second row, an emerald, a sapphire, and a diamond.

39:12 และแถวที่สามฝังนิล โมราและพลอยสีม่วง

39:12 And the third row, a ligure, an agate, and an amethyst.

39:13 และแถวที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ำข้าว และหยก พลอยทั้งหมดนี้ได้ฝังไว้บนกระเปาะทองคำซึ่งมีลวดลายละเอียด

39:13 And the fourth row, a beryl, an onyx, and a jasper: they were inclosed in ouches of gold in their inclosings.

39:14 และพลอยเหล่านั้นมีชื่อบุตรทั้งหลายของอิสราเอลสิบสองชื่อ ตามแต่ละชื่อของพวกเขา จารึกไว้อย่างเช่นสลักตรา มีชื่อเผ่าทุกเผ่าตามลำดับสิบสองเผ่า

39:14 And the stones were according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names, like the engravings of a signet, every one with his name, according to the twelve tribes.

39:15 และพวกเขาทำสร้อยถักเกลียวด้วยทองคำบริสุทธิ์สำหรับทับทรวง

39:15 And they made upon the breastplate chains at the ends, of wreathen work of pure gold.

39:16 และพวกเขาทำกระเปาะลวดลายละเอียดด้วยทองคำสองอัน และห่วงทองคำสองห่วง และติดห่วงสองห่วงนั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง

39:16 And they made two ouches of gold, and two gold rings; and put the two rings in the two ends of the breastplate.

39:17 และพวกเขาสอดสร้อยถักเกลียวทั้งสองที่ทำด้วยทองคำนั้น ใส่เข้าในห่วงที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง

39:17 And they put the two wreathen chains of gold in the two rings on the ends of the breastplate.

39:18 และปลายสร้อยถักเกลียวอีกสองข้างนั้น พวกเขาทำติดกับกระเปาะทั้งสองที่มีลวดลายละเอียด และติดไว้ข้างหน้าที่แถบบนบ่าทั้งสองข้างของเอโฟด

39:18 And the two ends of the two wreathen chains they fastened in the two ouches, and put them on the shoulderpieces of the ephod, before it.

39:19 และพวกเขาทำห่วงทองคำสองห่วง และติดห่วงเหล่านั้นไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของทับทรวง ซึ่งอยู่ด้านในที่ติดกับเอโฟด

39:19 And they made two rings of gold, and put them on the two ends of the breastplate, upon the border of it, which was on the side of the ephod inward.

39:20 และพวกเขาทำห่วงด้วยทองคำอีกสองห่วง และใส่ห่วงเหล่านั้นไว้ด้านทิศใต้ทั้งสองข้างของเอโฟด ให้อยู่ด้านหน้าตะเข็บของเอโฟดเหนือผ้าคาดเอวซึ่งทอด้วยฝีมืออย่างประณีตสำหรับเอโฟด

39:20 And they made two other golden rings, and put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart of it, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod.

39:21 และพวกเขาผูกทับทรวงนั้นติดกับเอโฟด ใช้ด้ายสีฟ้าถักร้อยผูกที่ห่วงเหล่านั้น เพื่อให้ทับทรวงทับผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีตสำหรับเอโฟด และเพื่อมิให้ทับทรวงหลุดออกจากเอโฟด ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:21 And they did bind the breastplate by his rings unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it might be above the curious girdle of the ephod, and that the breastplate might not be loosed from the ephod; as the LORD commanded Moses.

39:22 และเขาทำเสื้อคลุมยาวสำหรับเอโฟดด้วยผ้าสีฟ้าล้วนเป็นฝีมือของช่างทอผ้า

39:22 And he made the robe of the ephod of woven work, all of blue.

39:23 และตรงกลางเสื้อคลุมยาวนั้นมีช่องคอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร มีขลิบรอบคอเสื้อคลุมนั้น เพื่อจะไม่ให้ขาด

39:23 And there was an hole in the midst of the robe, as the hole of an habergeon, with a band round about the hole, that it should not rend.

39:24 และที่ชายเสื้อคลุมยาวนั้น พวกเขาปักรูปผลทับทิม ใช้ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด

39:24 And they made upon the hems of the robe pomegranates of blue, and purple, and scarlet, and twined linen.

39:25 และพวกเขาทำลูกพรวนด้วยทองคำบริสุทธิ์ และติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบที่ชายเสื้อคลุมยาวนั้น สลับกับผลทับทิมโดยรอบ

39:25 And they made bells of pure gold, and put the bells between the pomegranates upon the hem of the robe, round about between the pomegranates;

39:26 ลูกพรวนลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง ลูกพรวนลูกหนึ่ง และผลทับทิมผลหนึ่ง รอบชายเสื้อคลุมยาวนั้น เพื่อใช้ในการปรนนิบัติ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:26 A bell and a pomegranate, a bell and a pomegranate, round about the hem of the robe to minister in; as the LORD commanded Moses.

39:27 และพวกเขาทำเสื้อคลุมด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดของช่างทอผ้าสำหรับอาโรน และสำหรับบุตรชายทั้งหลายของเขา

39:27 And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,

39:28 และทำมาลาด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และมาลางามทั้งหลายด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และทำกางเกงทั้งหลายด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด

39:28 And a mitre of fine linen, and goodly bonnets of fine linen, and linen breeches of fine twined linen,

39:29 และทำผ้าคาดเอวด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:29 And a girdle of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet, of needlework; as the LORD commanded Moses.

39:30 และพวกเขาทำแผ่นมงกุฎบริสุทธิ์ด้วยทองคำบริสุทธิ์ และจารึกคำบนแผ่นนั้นว่า “บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์” ไว้อย่างเช่นสลักตรา

39:30 And they made the plate of the holy crown of pure gold, and wrote upon it a writing, like to the engravings of a signet, HOLINESS TO THE LORD.

39:31 และพวกเขาใช้ด้ายถักสีฟ้า สำหรับผูกแผ่นทองคำนั้นไว้ด้านหน้าของมาลา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

39:31 And they tied unto it a lace of blue, to fasten it on high upon the mitre; as the LORD commanded Moses.

39:32 ดังนี้งานทั้งหลายสำหรับพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมชนได้สำเร็จทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้อย่างไร ชนชาติอิสราเอลก็กระทำอย่างนั้นทุกประการ

39:32 Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished: and the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

39:33 และพวกเขาได้นำพลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทั้งเต็นท์และเครื่องใช้ทั้งปวงของพลับพลานั้นคือ ตะขอ ไม้กระดาน ไม้ดาล เสา และฐานรองรับเสาของพลับพลานั้น

39:33 And they brought the tabernacle unto Moses, the tent, and all his furniture, his taches, his boards, his bars, and his pillars, and his sockets,

39:34 และที่คลุมผืนหนึ่งทำด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง และที่คลุมอีกผืนหนึ่งทำด้วยหนังของแบดเจอร์ และม่านกั้น

39:34 And the covering of rams' skins dyed red, and the covering of badgers' skins, and the vail of the covering,

39:35 หีบพระโอวาทกับไม้คานสำหรับหีบนั้น และพระที่นั่งกรุณา

39:35 The ark of the testimony, and the staves thereof, and the mercy seat,

39:36 โต๊ะกับบรรดาภาชนะประจำโต๊ะนั้น และขนมปังหน้าพระพักตร์

39:36 The table, and all the vessels thereof, and the shewbread,

39:37 คันประทีปบริสุทธิ์กับตะเกียงแห่งคันประทีปนั้น คือตะเกียงที่จัดเตรียมไว้ และภาชนะทั้งหมดของคันประทีปนั้น และน้ำมันสำหรับจุดประทีป

39:37 The pure candlestick, with the lamps thereof, even with the lamps to be set in order, and all the vessels thereof, and the oil for light,

39:38 และแท่นบูชาทองคำ น้ำมันเจิม เครื่องหอม และม่านสำหรับประตูพลับพลา

39:38 And the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door,

39:39 แท่นบูชาทองเหลือง กับตะแกรงทำด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้น ไม้คาน และบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา อ่างกับพานรองอ่างนั้น

39:39 The brasen altar, and his grate of brass, his staves, and all his vessels, the laver and his foot,

39:40 ม่านสำหรับลานพลับพลา เสากับฐานรองรับเสา ม่านสำหรับประตูลาน เชือกและหลักหมุดสำหรับลานพลับพลา และภาชนะทั้งหมดสำหรับการปรนนิบัติที่พลับพลา สำหรับเต็นท์แห่งชุมนุมชน

39:40 The hangings of the court, his pillars, and his sockets, and the hanging for the court gate, his cords, and his pins, and all the vessels of the service of the tabernacle, for the tent of the congregation,

39:41 เสื้อยศแห่งการปรนนิบัติ เพื่อจะปรนนิบัติในสถานที่บริสุทธิ์ และเครื่องยศบริสุทธิ์สำหรับอาโรนผู้เป็นปุโรหิต และเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายของเขา เพื่อจะใช้ในการปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต

39:41 The cloths of service to do service in the holy place, and the holy garments for Aaron the priest, and his sons' garments, to minister in the priest's office.

39:42 สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสแล้ว ชนชาติอิสราเอลกระทำให้สำเร็จทุกประการ

39:42 According to all that the LORD commanded Moses, so the children of Israel made all the work.

39:43 และโมเสสได้ตรวจดูงานทั้งปวง และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาทั้งหลายก็ทำให้สำเร็จทุกประการ และโมเสสได้อวยพรแก่พวกเขา

39:43 And Moses did look upon all the work, and, behold, they had done it as the LORD had commanded, even so had they done it: and Moses blessed them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope