กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 25 / Exodus 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ประชากรได้รับการเชิญชวนให้ถวายเพื่อสร้างพลับพลา
25:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

People Invited to Give for Tabernacle
25:1 And the LORD spake unto Moses, saying,

25:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำของมาถวายแก่เรา พวกเจ้าจงรับของถวายแก่เรานั้นจากทุก ๆ คนที่ถวายด้วยความสมัครใจ

25:2 Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering.

25:3 และนี่เป็นของถวายซึ่งพวกเจ้าจะต้องรับจากพวกเขาคือ ทองคำ เงิน ทองเหลือง

25:3 And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,

25:4 ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม ผ้าป่านเนื้อละเอียดและขนแพะ

25:4 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,

25:5 หนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดง หนังของแบดเจอร์ และไม้กระถิน

25:5 And rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood,

25:6 น้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงน้ำมันเจิม และเครื่องเทศต่าง ๆ สำหรับปรุงเครื่องหอม

25:6 Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense,

25:7 พลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่าง ๆ สำหรับฝังในเอโฟดและในทับทรวง

25:7 Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.

25:8 และจงให้พวกเขาสร้างสถานบริสุทธิ์ถวายแก่เรา เพื่อเราจะได้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา

25:8 And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.

25:9 แบบอย่างของพลับพลาและแบบอย่างของเครื่องใช้ทั้งปวงแห่งพลับพลานั้น เจ้าจงทำตามที่เราเปิดเผยแก่เจ้าทุกประการ

25:9 According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.

หีบพันธสัญญา
25:10 และจงให้พวกเขาทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง

The Ark of the Testimony
25:10 And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.

25:11 และเจ้าจงหุ้มหีบนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ เจ้าจงหุ้มหีบนั้นทั้งด้านในและด้านนอก และจงทำคิ้วรอบหีบนั้นด้วยทองคำ

25:11 And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.

25:12 และเจ้าจงหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น และติดห่วงไว้ที่มุมทั้งสี่ของหีบนั้น ด้านนี้มีสองห่วงและด้านนั้นมีสองห่วง

25:12 And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.

25:13 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองคำ

25:13 And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.

25:14 และเจ้าจงสอดไม้คานนั้นเข้าที่ห่วงข้างหีบ สำหรับใช้หามหีบนั้น

25:14 And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.

25:15 ไม้คานนั้นจงสอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดไม้คานนั้นออกเลย

25:15 The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.

25:16 และเจ้าจงเก็บพระโอวาทที่เราจะให้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น

25:16 And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.

25:17 และเจ้าจงทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง และกว้างหนึ่งศอกครึ่ง

25:17 And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.

25:18 และเจ้าจงทำเครูบสองตนด้วยทองคำ เจ้าจงทำโดยใช้ค้อนเคาะ ตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง

25:18 And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.

25:19 และจงทำเครูบหนึ่งตนไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนี้ และจงทำเครูบอีกหนึ่งตนไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนั้น คือทำไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง พวกเจ้าจงทำเครูบนั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณา

25:19 And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.

25:20 และจงให้เครูบนั้นกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกของเครูบนั้น และจงให้เครูบนั้นหันหน้าเข้าหากัน จงให้เครูบนั้นหันหน้ามาทางพระที่นั่งกรุณา

25:20 And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.

25:21 และเจ้าจงวางพระที่นั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ และเจ้าจงเก็บพระโอวาทซึ่งเราจะให้แก่เจ้าไว้ในหีบนั้น

25:21 And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.

25:22 และที่นั่น เราจะพบกับเจ้า และเราจะสนทนากับเจ้าจากบนพระที่นั่งกรุณา ระหว่างกลางเครูบทั้งสองซึ่งตั้งอยู่บนหีบพระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะบัญชาเจ้าให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอล

25:22 And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์
25:23 และเจ้าจงทำโต๊ะตัวหนึ่งด้วยไม้กระถินด้วย ยาวสองศอก กว้างหนึ่งศอก และสูงหนึ่งศอกครึ่ง

The Table of Showbread
25:23 Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.

25:24 และเจ้าจงหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำคิ้วรอบโต๊ะนั้นด้วยทองคำ

25:24 And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.

25:25 และเจ้าจงทำขอบกว้างหนึ่งฝ่ามือให้รอบโต๊ะนั้น และเจ้าจงทำคิ้วด้วยทองคำให้รอบขอบนั้น

25:25 And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.

25:26 และสำหรับโต๊ะนั้นเจ้าจงทำห่วงด้วยทองคำสี่ห่วง และติดห่วงไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่

25:26 And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.

25:27 ห่วงนั้นให้ติดชิดกับขอบ เพื่อเอาไว้สอดไม้คานสำหรับหามโต๊ะนั้น

25:27 Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.

25:28 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ เพื่อให้หามโต๊ะด้วยไม้คานนั้น

25:28 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.

25:29 และเจ้าจงทำจานและช้อน ฝาครอบ และชามสำหรับโต๊ะนั้น เพื่อวางไว้บนโต๊ะนั้น สิ่งเหล่านี้เจ้าจงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์

25:29 And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.

25:30 และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั้นต่อหน้าเราเป็นนิตย์

25:30 And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.

คันประทีปทองคำ
25:31 และเจ้าจงทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ จงทำคันประทีปนั้นโดยใช้ค้อนเคาะ ให้ทั้งลำต้น กิ่ง ดอก ดอกตูม และดอกบานติดเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปนั้น

The Golden Candlestick (Lampstand)
25:31 And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.

25:32 และจงให้มีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น ให้สามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนี้ และให้สามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนั้น

25:32 And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:

25:33 กิ่งหนึ่งจงทำถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน และอีกกิ่งหนึ่งจงทำถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน จงทำอย่างนี้สำหรับกิ่งทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีป

25:33 Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.

25:34 และที่ลำต้นคันประทีปนั้นจงทำถ้วยสี่ถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยให้ทำดอกตูมและดอกบาน

25:34 And in the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.

25:35 และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งจงทำดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ตามที่ทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น

25:35 And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.

25:36 ดอกตูมและกิ่งจงทำเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป จงทำทุกส่วนให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเคาะ

25:36 Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.

25:37 และเจ้าจงทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้น และพวกเขาจะจุดตะเกียงของคันประทีป เพื่อให้ตะเกียงส่องสว่างอยู่ต่อหน้าคันประทีปนั้น

25:37 And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.

25:38 และกรรไกรตัดไส้ตะเกียงของคันประทีป และถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงจากคันประทีปนั้น จงทำด้วยทองคำบริสุทธิ์

25:38 And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.

25:39 คันประทีปกับภาชนะทุกอย่าง จงให้เขาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตะลันต์

25:39 Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.

25:40 และเจ้าจงระวัง ให้สร้างสิ่งเหล่านี้ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้น”

25:40 And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope