กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 26 / Exodus 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

ม่านสำหรับพลับพลา
26:1 “นอกจากนั้น เจ้าจงทำพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และผ้าทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง และสีแดงเข้ม เจ้าจงทำภาพเครูบบนม่านเหล่านั้นโดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ

The Curtains for Tabernacle
26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.

26:2 ม่านผืนหนึ่งจงให้ยาวยี่สิบแปดศอก และม่านผืนหนึ่งจงให้กว้างสี่ศอก และม่านทุกผืนจงวัดให้มีขนาดเท่ากัน

26:2 The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.

26:3 ม่านห้าผืนจงให้เกี่ยวติดกัน และม่านอีกห้าผืนนั้นจงให้เกี่ยวติดกัน

26:3 The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.

26:4 และเจ้าจงทำหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และเจ้าจงทำเช่นกันตามขอบม่านอีกผืนหนึ่งด้านนอกสุดชุดที่สอง

26:4 And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second.

26:5 ม่านผืนหนึ่งเจ้าจงทำหูห้าสิบหู และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง เจ้าจงทำหูห้าสิบหู จงทำให้หูเหล่านั้นตรงกัน

26:5 Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.

26:6 และเจ้าจงทำตะขอด้วยทองคำห้าสิบอัน และใช้เกี่ยวม่านด้วยตะขอเหล่านั้น เพื่อจะให้เป็นพลับพลาเดียวกัน

26:6 And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.

26:7 และเจ้าจงทำม่านด้วยขนแพะ สำหรับเป็นที่คลุมพลับพลาชั้นนอก เจ้าจงทำม่านสิบเอ็ดผืน

26:7 And thou shalt make curtains of goats' hair to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.

26:8 ม่านผืนหนึ่งจงให้ยาวสามสิบศอก และม่านผืนหนึ่งจงให้กว้างสี่ศอก และม่านสิบเอ็ดผืนนั้นจงวัดให้มีขนาดเท่ากัน

26:8 The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.

26:9 และเจ้าจงทำม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหาก และม่านหกผืนให้เกี่ยวติดกันต่างหาก และม่านผืนที่หกนั้นจงพับครึ่งแขวนไว้ด้านหน้าพลับพลา

26:9 And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.

26:10 และเจ้าจงทำหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ง และหูห้าสิบหูติดกับขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง

26:10 And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.

26:11 และเจ้าจงทำตะขอด้วยทองเหลืองห้าสิบอัน และเกี่ยวตะขอเข้าที่หู และเกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน

26:11 And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.

26:12 และม่านเต็นท์ส่วนที่เหลืออยู่ คือชายม่านครึ่งหนึ่งที่เหลืออยู่นั้น จงให้ห้อยลงมาด้านหลังพลับพลา

26:12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.

26:13 และม่านคลุมพลับพลาส่วนที่เหลืออยู่นั้น ซึ่งเหลืออยู่ข้างนี้หนึ่งศอก และเหลืออยู่ข้างนั้นหนึ่งศอก ให้ห้อยลงมาข้าง ๆ พลับพลาทั้งข้างนี้และข้างนั้น สำหรับใช้กำบังพลับพลานั้น

26:13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.

26:14 และเจ้าจงทำที่คลุมไว้ข้างบนเต็นท์ ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชั้นหนึ่ง และทำที่คลุมด้วยหนังของแบดเจอร์อีกชั้นหนึ่ง

26:14 And thou shalt make a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering above of badgers' skins.

ไม้กระดานสำหรับผนังพลับพลา
26:15 และเจ้าจงทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลานั้น ด้วยไม้กระถินให้ตั้งตรงขึ้น

The Boards for Tabernacle Sides
26:15 And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.

26:16 ไม้กระดานนั้นให้ยาวแผ่นละสิบศอก และไม้กระดานแต่ละแผ่นนั้นให้กว้างแผ่นละหนึ่งศอกครึ่ง

26:16 Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.

26:17 จงทำเดือยที่ไม้กระดานแผ่นละสองเดือย เดือยของไม้กระดานแผ่นหนึ่งให้ติดกับเดือยของไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่ง ดังนั้นเจ้าจงทำไม้กระดานสำหรับพลับพลาทั้งหมดอย่างนี้

26:17 Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.

26:18 และเจ้าจงทำไม้กระดานหลายแผ่นสำหรับพลับพลา ด้านทิศใต้จงทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น

26:18 And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.

26:19 และเจ้าจงทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐานใต้ไม้กระดานยี่สิบแผ่น ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐานสำหรับสวมเดือยสองอัน

26:19 And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.

26:20 และสำหรับด้านที่สองของพลับพลา คือด้านทิศเหนือนั้น จงทำไม้กระดานยี่สิบแผ่น

26:20 And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:

26:21 และจงทำฐานรองรับด้วยเงินสี่สิบฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน

26:21 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.

26:22 และสำหรับด้านทิศตะวันตกของพลับพลา เจ้าจงทำไม้กระดานหกแผ่น

26:22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.

26:23 และเจ้าจงทำไม้กระดานสองแผ่นสำหรับมุมพลับพลาทั้งสองด้าน

26:23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.

26:24 และไม้กระดานนั้นจงให้ด้านล่างติดกัน และไม้กระดานนั้นจงให้ตอนบนสุดติดเข้าในห่วงเดียวกัน จงกระทำดังนี้สำหรับไม้กระดานทั้งสองมุม ไม้กระดานเหล่านั้นจงทำสำหรับมุมทั้งสองนั้น

26:24 And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.

26:25 และรวมเป็นไม้กระดานแปดแผ่นด้วยกัน และฐานรองรับทำด้วยเงินสิบหกฐาน ใต้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน และใต้ไม้กระดานอีกแผ่นหนึ่งจงทำฐานรองรับสองฐาน

26:25 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.

ไม้กลอนและไม้กระดานหุ้มด้วยทองคำ
26:26 และเจ้าจงทำไม้ดาลด้วยไม้กระถิน คือทำห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง

The Bars to Pin Boards Together All Overlaid in Gold
26:26 And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,

26:27 และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาอีกด้านหนึ่ง และทำไม้ดาลห้าท่อนสำหรับไม้กระดานของพลับพลาด้านหนึ่ง คือไปทางทิศตะวันตกทั้งสองข้าง

26:27 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.

26:28 และไม้ดาลตัวกลางซึ่งอยู่ตรงกลางของไม้กระดานเหล่านั้น จงให้ยื่นไปถึงไม้กระดานทั้งสองด้าน

26:28 And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.

26:29 และเจ้าจงหุ้มไม้กระดานเหล่านั้นด้วยทองคำ และทำห่วงไม้กระดานด้วยทองคำสำหรับร้อยไม้ดาล และไม้ดาลนั้นเจ้าจงหุ้มด้วยทองคำ

26:29 And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.

26:30 และเจ้าจงจัดตั้งพลับพลานั้นไว้ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าแล้วบนภูเขานั้น

26:30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.

ม่านที่อยู่ระหว่างสถานที่บริสุทธิ์กับสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด
26:31 และเจ้าจงทำม่านผืนหนึ่ง ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด โดยฝีมือช่างผู้ชำนาญ จงทำภาพเครูบบนม่านนั้น

The Veil Between Holy Place and Most Holy Place
26:31 And thou shalt make a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:

26:32 และเจ้าจงแขวนม่านนั้นไว้ที่เสาไม้กระถินสี่ต้นที่หุ้มด้วยทองคำ ตะขอของเสานั้นจงทำด้วยทองคำ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานรองรับสี่ฐานที่ทำด้วยเงิน

26:32 And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold: their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.

26:33 และเจ้าจงแขวนม่านนั้นไว้กับตะขอเกี่ยวม่าน เพื่อเจ้าจะได้เอาหีบพระโอวาทเข้ามาไว้ข้างในภายในม่าน และสำหรับพวกเจ้านั้นม่านจะเป็นที่กั้นระหว่างสถานที่บริสุทธิ์กับสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด

26:33 And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy place and the most holy.

26:34 และเจ้าจงตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบพระโอวาทในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด

26:34 And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.

26:35 และเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตั้งคันประทีปไว้ตรงข้ามกับโต๊ะทางด้านทิศใต้ของพลับพลา และเจ้าจงตั้งโต๊ะไว้ทางด้านทิศเหนือ

26:35 And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.

ม่านสำหรับประตูเต็นท์แห่งพลับพลา
26:36 และเจ้าจงทำม่านสำหรับประตูเต็นท์นั้น ด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย

The Outer Veil
26:36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.

26:37 และเจ้าจงทำเสาห้าต้นด้วยไม้กระถินสำหรับแขวนม่านไว้ และจงหุ้มเสาเหล่านั้นด้วยทองคำ และตะขอแขวนม่านจงทำด้วยทองคำ และเจ้าจงหล่อฐานทองเหลืองห้าฐานสำหรับรองรับเสาเหล่านั้น”

26:37 And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope