กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 4 / Exodus 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การอัศจรรย์จะหยุดยั้งความไม่เชื่อ
4:1 และโมเสสได้ตอบและทูลว่า “แต่ดูเถิด พวกเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์ หรือตั้งใจฟังเสียงของข้าพระองค์ เพราะพวกเขาจะพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย’”

Miracles to Suppress Unbelief
4:1 And Moses answered and said, But, behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice: for they will say, The LORD hath not appeared unto thee.

4:2 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านว่า “อะไรอยู่ในมือของเจ้า” และท่านทูลว่า “ไม้เท้า”

4:2 And the LORD said unto him, What is that in thine hand? And he said, A rod.

4:3 และพระองค์ตรัสว่า “จงโยนไม้เท้านั้นลงที่พื้นดิน” และท่านได้โยนไม้เท้าลงบนพื้นดิน ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู และโมเสสก็หลบหนีจากงูไป

4:3 And he said, Cast it on the ground. And he cast it on the ground, and it became a serpent; and Moses fled from before it.

4:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเอื้อมมือของเจ้าและจับหางงูไว้” และท่านก็เอื้อมมือของท่านและจับหางงู มันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน

4:4 And the LORD said unto Moses, Put forth thine hand, and take it by the tail. And he put forth his hand, and caught it, and it became a rod in his hand:

4:5 “เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว”

4:5 That they may believe that the LORD God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath appeared unto thee.

4:6 และยิ่งกว่านั้นพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านว่า “บัดนี้ จงเอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้า” และท่านก็สอดมือของท่านไว้ที่อกของท่านและเมื่อท่านชักมือออก ดูเถิด มือของท่านก็เป็นโรคเรื้อน ขาวเหมือนหิมะ

4:6 And the LORD said furthermore unto him, Put now thine hand into thy bosom. And he put his hand into his bosom: and when he took it out, behold, his hand was leprous as snow.

4:7 และพระองค์ตรัสว่า “จงเอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้าอีกครั้งหนึ่ง” และท่านก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่านอีก และท่านชักมือออกมาจากอกของท่าน และดูเถิด มือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อหนังส่วนอื่นของท่าน

4:7 And he said, Put thine hand into thy bosom again. And he put his hand into his bosom again; and plucked it out of his bosom, and, behold, it was turned again as his other flesh.

4:8 “และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าพวกเขาจะไม่เชื่อเจ้า และไม่ตั้งใจฟังเสียงแห่งหมายสำคัญอันแรก พวกเขาก็จะเชื่อเสียงแห่งหมายสำคัญที่สอง

4:8 And it shall come to pass, if they will not believe thee, neither hearken to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.

4:9 และจะเป็นไปอย่างนี้ ถ้าพวกเขาจะไม่เชื่อหมายสำคัญทั้งสองครั้งนี้ ทั้งไม่ตั้งใจฟังเสียงของเจ้า เจ้าจงตักน้ำในแม่น้ำและเทลงที่ดินแห้ง และน้ำที่เจ้าตักมาจากแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั้น”

4:9 And it shall come to pass, if they will not believe also these two signs, neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river, and pour it upon the dry land: and the water which thou takest out of the river shall become blood upon the dry land.

อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
4:10 และโมเสสทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่ว่าในกาลก่อน หรือตั้งแต่ตอนที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง และพูดช้า”

Aaron to Be Spokesman for Moses
4:10 And Moses said unto the LORD, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant: but I am slow of speech, and of a slow tongue.

4:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์ หรือผู้ใดเล่าทำให้เป็นใบ้ หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็นผู้กระทำไม่ใช่หรือ

4:11 And the LORD said unto him, Who hath made man's mouth? or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? have not I the LORD?

4:12 เพราะฉะนั้น บัดนี้จงไปเถิด เราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และจะสอนคำซึ่งเจ้าควรจะพูดให้แก่เจ้า”

4:12 Now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say.

4:13 และท่านทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโปรดส่งไปโดยมือของผู้อื่นที่พระองค์ทรงเลือกเถิด”

4:13 And he said, O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send.

4:14 และพระเยโฮวาห์พระพิโรธต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า “พี่ชายของเจ้าคืออาโรนคนเลวีมิใช่หรือ เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดูเถิด เขากำลังเดินทางมาพบเจ้าด้วย และเมื่อเขาเห็นเจ้าเขาจะมีความยินดีในจิตใจของเขา

4:14 And the anger of the LORD was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee: and when he seeth thee, he will be glad in his heart.

4:15 และเจ้าจงพูดกับเขา และบอกคำต่าง ๆ ซึ่งเขาควรจะพูด และเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และปากของเขา และจะสอนพวกเจ้าว่าพวกเจ้าควรจะทำประการใด

4:15 And thou shalt speak unto him, and put words in his mouth: and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.

4:16 และเขาจะเป็นผู้พูดแก่ประชากรแทนเจ้า และเขาจะเป็น คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทนของพระเจ้าแก่เขา

4:16 And he shall be thy spokesman unto the people: and he shall be, even he shall be to thee instead of a mouth, and thou shalt be to him instead of God.

4:17 และเจ้าจงถือไม้เท้านี้ไว้ในมือของเจ้า ซึ่งโดยไม้เท้านี้เจ้าจะทำหมายสำคัญต่าง ๆ”

4:17 And thou shalt take this rod in thine hand, wherewith thou shalt do signs.

โมเสสกลับไปยังอียิปต์
4:18 และโมเสสได้กลับไปหาเยโธรพ่อตาของตน และพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าขอกลับไปหาพวกพี่น้องของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในอียิปต์ และดูว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่” และเยโธรพูดกับโมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพเถิด”

Return to Egypt
4:18 And Moses went and returned to Jethro his father in law, and said unto him, Let me go, I pray thee, and return unto my brethren which are in Egypt, and see whether they be yet alive. And Jethro said to Moses, Go in peace.

4:19 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสในแผ่นดินแห่งมีเดียนว่า “จงกลับไปยังอียิปต์ เพราะคนทั้งหมดที่แสวงหาที่จะประหารชีวิตของเจ้านั้นตายแล้ว”

4:19 And the LORD said unto Moses in Midian, Go, return into Egypt: for all the men are dead which sought thy life.

4:20 และโมเสสได้พาภรรยาของตนและบุตรชายทั้งสองของตนไป และให้พวกเขาขี่ลา และท่านกลับไปยังแผ่นดินแห่งอียิปต์ และโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าในมือของท่านไป

4:20 And Moses took his wife and his sons, and set them upon an ass, and he returned to the land of Egypt: and Moses took the rod of God in his hand.

4:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เมื่อเจ้ากลับไปถึงอียิปต์ เจ้าจงกระทำบรรดาการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้วนั้นต่อหน้าฟาโรห์ แต่เราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ยอมให้เหล่าประชากรไป

4:21 And the LORD said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand: but I will harden his heart, that he shall not let the people go.

4:22 และเจ้าจงพูดกับฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า คนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหัวปีของเรา

4:22 And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the LORD, Israel is my son, even my firstborn:

4:23 และเราพูดแก่เจ้าว่า จงปล่อยบุตรชายของเราไป เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติเรา และถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ให้เขาไป ดูเถิด เราจะประหารชีวิตบุตรชายของเจ้า คือบุตรหัวปีของเจ้าเสีย’”

4:23 And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me: and if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn.

4:24 และต่อมา ณ ที่พักแรมระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และหมายจะประหารชีวิตของท่านเสีย

4:24 And it came to pass by the way in the inn, that the LORD met him, and sought to kill him.

4:25 แล้วศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนังหุ้มปลายองคชาตบุตรชายของตนออก และทิ้งลงที่เท้าของท่าน และพูดว่า “แท้จริง สำหรับข้าพเจ้าท่านเป็นสามีแห่งการหลั่งโลหิต”

4:25 Then Zipporah took a sharp stone, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me.

4:26 ดังนั้นพระองค์จึงทรงปล่อยท่านไป แล้วนางจึงพูดว่า “ท่านเป็นสามีแห่งการหลั่งโลหิต เนื่องจากการเข้าสุหนัต”

4:26 So he let him go: then she said, A bloody husband thou art, because of the circumcision.

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
4:27 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “จงไปพบกับโมเสสในถิ่นทุรกันดาร” และเขาก็ไป และพบกับท่านที่ภูเขาของพระเจ้าและจุบท่าน

Aaron and Israel Believe Moses
4:27 And the LORD said to Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went, and met him in the mount of God, and kissed him.

4:28 และโมเสสได้เล่าให้อาโรนฟังถึงบรรดาพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ผู้ทรงส่งตน และถึงหมายสำคัญทั้งปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน

4:28 And Moses told Aaron all the words of the LORD who had sent him, and all the signs which he had commanded him.

4:29 และโมเสสกับอาโรนไปรวบรวมบรรดาผู้อาวุโสของชนชาติอิสราเอลมาพร้อมกัน

4:29 And Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel:

4:30 และอาโรนได้กล่าวถึงพระดำรัสทั้งหมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โมเสสแล้ว และได้ทำหมายสำคัญต่าง ๆ นั้นท่ามกลางสายตาของประชากร

4:30 And Aaron spake all the words which the LORD had spoken unto Moses, and did the signs in the sight of the people.

4:31 และประชากรก็เชื่อ และเมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระเยโฮวาห์เสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติอิสราเอล และทอดพระเนตรเห็นความทุกข์เข็ญของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการ

4:31 And the people believed: and when they heard that the LORD had visited the children of Israel, and that he had looked upon their affliction, then they bowed their heads and worshipped.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope