กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 20 / Exodus 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการ
20:1 และพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า

The Ten Commandments Spoken from Heaven
20:1 And God spake all these words, saying,

20:2 “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ คือจากเรือนแห่งการเป็นทาส

20:2 I am the LORD thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

20:3 เจ้าอย่ามีพระอื่นใดต่อหน้าเรา

20:3 Thou shalt have no other gods before me.

20:4 เจ้าอย่าทำรูปเคารพแกะสลักใด ๆ สำหรับตน หรืออย่าทำรูปเหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์เบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินโลกเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินโลก

20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

20:5 เจ้าอย่ากราบไหว้รูปเหล่านั้น หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่เกลียดชังเรา จนถึงสามสี่ชั่วอายุคน

20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

20:6 และแสดงความเมตตาต่อคนที่รักเรา และรักษาบทบัญญัติทั้งหลายของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน

20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

20:7 เจ้าอย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่จริงใจ เพราะผู้ใดที่ออกพระนามพระองค์อย่างไม่จริงใจนั้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าผู้นั้นไม่มีโทษก็หามิได้

20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

20:8 จงจดจำวันสะบาโตไว้ เพื่อถือรักษาให้เป็นวันบริสุทธิ์

20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.

20:9 เจ้าจงกระทำกิจการงานทั้งสิ้นของเจ้าในหกวัน

20:9 Six days shalt thou labour, and do all thy work:

20:10 แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นเจ้าอย่ากระทำการงานใด ๆ คือตัวเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสชายหญิงของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ภายในประตูเมืองของเจ้า

20:10 But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates:

20:11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น และในวันที่เจ็ดทรงหยุดพักสงบ เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันสักการะบูชา

20:11 For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.

20:12 จงให้เกียรติแก่บิดาของเจ้าและมารดาของเจ้า เพื่อวันเวลาของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า

20:12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.

20:13 เจ้าอย่าฆ่าคน

20:13 Thou shalt not kill.

20:14 เจ้าอย่าเล่นชู้

20:14 Thou shalt not commit adultery.

20:15 เจ้าอย่าลักทรัพย์

20:15 Thou shalt not steal.

20:16 เจ้าอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า

20:16 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

20:17 เจ้าอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านของเจ้า เจ้าอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า หรือทาสชายหญิงของเขา วัวตัวผู้ของเขา หรือลาของเขา หรือสิ่งใด ๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้านของเจ้า”

20:17 Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.

20:18 และประชากรทั้งหลายได้เห็นฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขา และเมื่อประชากรเห็นสิ่งเหล่านั้น พวกเขาก็ถอยออกไปและยืนอยู่แต่ไกล

20:18 And all the people saw the thunderings, and the lightnings, and the noise of the trumpet, and the mountain smoking: and when the people saw it, they removed, and stood afar off.

20:19 และพวกเขาได้พูดกับโมเสสว่า “ท่านจงพูดกับพวกข้าพเจ้าเถิด และพวกข้าพเจ้าจะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าพวกข้าพเจ้าจะตาย”

20:19 And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear: but let not God speak with us, lest we die.

20:20 และโมเสสได้พูดกับประชากรว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อพิสูจน์ท่านทั้งหลาย และเพื่อความเกรงกลัวพระองค์จะอยู่ต่อหน้าพวกท่าน และเพื่อพวกท่านจะได้ไม่ทำบาป”

20:20 And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

20:21 และประชากรยืนอยู่แต่ไกล และโมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั้น

20:21 And the people stood afar off, and Moses drew near unto the thick darkness where God was.

20:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายได้เห็นแล้วว่า เราพูดกับพวกเจ้าจากฟ้าสวรรค์

20:22 And the LORD said unto Moses, Thus thou shalt say unto the children of Israel, Ye have seen that I have talked with you from heaven.

20:23 เจ้าทั้งหลายอย่าทำรูปพระด้วยเงินไว้แทนเรา ทั้งเจ้าทั้งหลายอย่าทำรูปพระด้วยทองคำสำหรับพวกเจ้า

20:23 Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.

20:24 เจ้าจงใช้ดินก่อแท่นบูชาสำหรับเรา และบนแท่นบูชานั้นจงใช้แกะและวัวตัวผู้ของเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาของเจ้า และเป็นเครื่องสันติบูชาของเจ้า ในทุกตำบลที่เราให้จดจำนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและจะอวยพรเจ้า

20:24 An altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, and thy peace offerings, thy sheep, and thine oxen: in all places where I record my name I will come unto thee, and I will bless thee.

20:25 และถ้าเจ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสำหรับเรา เจ้าอย่าก่อด้วยศิลาที่สกัดแล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้เครื่องมือสกัดศิลานั้น เจ้าได้ทำให้ศิลานั้นเป็นมลทินแล้ว

20:25 And if thou wilt make me an altar of stone, thou shalt not build it of hewn stone: for if thou lift up thy tool upon it, thou hast polluted it.

20:26 ทั้งเจ้าอย่าเดินขึ้นไปบนแท่นบูชาของเรา เพื่อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยที่นั่น’”

20:26 Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness be not discovered thereon.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope