กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 7 / Exodus 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าจะทรงทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป
7:1 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “ดูซี เราได้ตั้งเจ้าไว้เป็นเหมือนพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้พยากรณ์ของเจ้า

God Will Harden Pharaoh's Heart
7:1 And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet.

7:2 เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้า และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ ให้เขาปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา

7:2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land.

7:3 และเราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป และเราจะกระทำหมายสำคัญของเราและการมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในแผ่นดินแห่งอียิปต์

7:3 And I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.

7:4 แต่ฟาโรห์จะไม่ฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนือประเทศอียิปต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติอิสราเอลประชากรของเราให้พ้นจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ด้วยการพิพากษาต่าง ๆ อันใหญ่หลวง

7:4 But Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children of Israel, out of the land of Egypt by great judgments.

7:5 และคนอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้ยกมือของเราขึ้นเหนืออียิปต์ และพาชนชาติอิสราเอลออกจากท่ามกลางพวกเขา”

7:5 And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them.

7:6 และโมเสสกับอาโรนได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านทั้งสอง คือท่านทั้งสองได้กระทำตามนั้น

7:6 And Moses and Aaron did as the LORD commanded them, so did they.

7:7 และเมื่อท่านทั้งสองไปทูลฟาโรห์นั้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสามปี

7:7 And Moses was fourscore years old, and Aaron fourscore and three years old, when they spake unto Pharaoh.

7:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

7:8 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,

7:9 “เมื่อฟาโรห์สั่งเจ้าทั้งสองว่า ‘จงแสดงการอัศจรรย์พิสูจน์งานของเจ้า’ แล้วเจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านและโยนไม้เท้านั้นลงต่อหน้าฟาโรห์’ และไม้เท้านั้นจะกลายเป็นงู”

7:9 When Pharaoh shall speak unto you, saying, Shew a miracle for you: then thou shalt say unto Aaron, Take thy rod, and cast it before Pharaoh, and it shall become a serpent.

ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
7:10 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปเฝ้าฟาโรห์ และท่านทั้งสองกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และอาโรนโยนไม้เท้าของท่านลงต่อพระพักตร์ฟาโรห์และต่อหน้าข้าราชการทั้งปวงของพระองค์ และไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงู

Aaron's Rod Turns into a Serpent
7:10 And Moses and Aaron went in unto Pharaoh, and they did so as the LORD had commanded: and Aaron cast down his rod before Pharaoh, and before his servants, and it became a serpent.

7:11 แล้วฟาโรห์ก็เรียกพวกนักปราชญ์ และพวกนักวิทยากลมาด้วย ขณะนั้นพวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์ คือพวกเขาก็ทำได้เหมือนกันด้วยเล่ห์กลของพวกเขา

7:11 Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers: now the magicians of Egypt, they also did in like manner with their enchantments.

7:12 ด้วยว่าเขาทุกคนโยนไม้เท้าของตนลง และไม้เท้าเหล่านั้นก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนได้กลืนกินไม้เท้าของพวกเขาเสียทั้งหมด

7:12 For they cast down every man his rod, and they became serpents: but Aaron's rod swallowed up their rods.

7:13 และพระองค์ทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างไป เพื่อว่าฟาโรห์จะไม่ยอมฟังท่านทั้งสอง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว

7:13 And he hardened Pharaoh's heart, that he hearkened not unto them; as the LORD had said.

น้ำกลายเป็นเลือด
7:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เขาปฏิเสธไม่ยอมให้ประชากรไป

Water Turns to Blood
7:14 And the LORD said unto Moses, Pharaoh's heart is hardened, he refuseth to let the people go.

7:15 เจ้าจงไปเฝ้าฟาโรห์ในเวลาเช้า ดูเถิด เขากำลังไปที่น้ำ และเจ้าจงยืนคอยเขาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ และไม้เท้าที่กลายเป็นงูนั้นเจ้าจงถือไปในมือของเจ้า

7:15 Get thee unto Pharaoh in the morning; lo, he goeth out unto the water; and thou shalt stand by the river's brink against he come; and the rod which was turned to a serpent shalt thou take in thine hand.

7:16 และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชาวฮีบรูตรัสสั่งให้ข้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์โดยมีพระดำรัสว่า “จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเราในถิ่นทุรกันดาร และดูเถิด จนบัดนี้เจ้าก็ยังหาได้ฟังไม่”

7:16 And thou shalt say unto him, The LORD God of the Hebrews hath sent me unto thee, saying, Let my people go, that they may serve me in the wilderness: and, behold, hitherto thou wouldest not hear.

7:17 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า “เจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์โดยการกระทำดังนี้ ดูเถิด เราจะเอาไม้เท้าที่ถือไว้ในมือนั้นฟาดน้ำในแม่น้ำ และน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือด

7:17 Thus saith the LORD, In this thou shalt know that I am the LORD: behold, I will smite with the rod that is in mine hand upon the waters which are in the river, and they shall be turned to blood.

7:18 และปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำจะตาย และแม่น้ำจะเหม็น และคนอียิปต์จะสะอิดสะเอียนการดื่มน้ำจากแม่น้ำนั้น”’”

7:18 And the fish that is in the river shall die, and the river shall stink; and the Egyptians shall lothe to drink of the water of the river.

7:19 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้าของท่านและเหยียดมือของท่านออกเหนือน้ำทั้งหลายแห่งอียิปต์ คือเหนือแม่น้ำ ลำคลอง บึง และสระทั้งหมดของพวกเขา เพื่อน้ำนั้นจะกลายเป็นเลือด และจะมีเลือดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์ ทั้งที่อยู่ในภาชนะไม้และในภาชนะหิน’”

7:19 And the LORD spake unto Moses, Say unto Aaron, Take thy rod, and stretch out thine hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, and upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood; and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood, and in vessels of stone.

7:20 และโมเสสกับอาโรนได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และท่านได้ยกไม้เท้าขึ้นและตีน้ำในแม่น้ำต่อสายพระเนตรของฟาโรห์ และต่อสายตาของพวกข้าราชการของฟาโรห์ และน้ำในแม่น้ำก็กลายเป็นเลือดทั้งสิ้น

7:20 And Moses and Aaron did so, as the LORD commanded; and he lifted up the rod, and smote the waters that were in the river, in the sight of Pharaoh, and in the sight of his servants; and all the waters that were in the river were turned to blood.

7:21 และปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็ตาย และแม่น้ำก็เหม็น และคนอียิปต์ก็ดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ได้ และมีเลือดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์

7:21 And the fish that was in the river died; and the river stank, and the Egyptians could not drink of the water of the river; and there was blood throughout all the land of Egypt.

7:22 และพวกนักแสดงกลแห่งอียิปต์ก็กระทำได้เหมือนกันโดยอาศัยเล่ห์กลของพวกเขา และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ทั้งฟาโรห์หาฟังท่านทั้งสองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้

7:22 And the magicians of Egypt did so with their enchantments: and Pharaoh's heart was hardened, neither did he hearken unto them; as the LORD had said.

7:23 และฟาโรห์เสด็จกลับเข้าในพระราชวังของพระองค์ ทั้งพระองค์ไม่ได้เอาพระทัยใส่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย

7:23 And Pharaoh turned and went into his house, neither did he set his heart to this also.

7:24 และคนอียิปต์ทั้งปวงก็พากันขุดบ่อตามริมแม่น้ำเพื่อหาน้ำดื่ม เพราะพวกเขาดื่มน้ำในแม่น้ำไม่ได้

7:24 And all the Egyptians digged round about the river for water to drink; for they could not drink of the water of the river.

7:25 และครบกำหนดเจ็ดวัน นับตั้งแต่พระเยโฮวาห์ทรงทำลายแม่น้ำ

7:25 And seven days were fulfilled, after that the LORD had smitten the river.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope