กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 21 / Exodus 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

การพิพากษาระหว่างนายกับทาส
21:1 “ต่อไปนี้เป็นคำตัดสินต่าง ๆ ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้

Justice Between Masters and Servants
21:1 Now these are the judgments which thou shalt set before them.

21:2 ถ้าเจ้าซื้อคนฮีบรูไว้เป็นทาส เขาจะต้องปรนนิบัติอยู่หกปี และในปีที่เจ็ดเขาจะได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่

21:2 If thou buy an Hebrew servant, six years he shall serve: and in the seventh he shall go out free for nothing.

21:3 ถ้าเขาได้มาแต่ผู้เดียว จงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียว ถ้าเขาแต่งงานแล้ว ต้องปล่อยภรรยาของเขาไปพร้อมกัน

21:3 If he came in by himself, he shall go out by himself: if he were married, then his wife shall go out with him.

21:4 ถ้านายของเขาหาภรรยาให้เขา และภรรยานั้นเกิดบุตรชายหรือบุตรสาวให้เขา ภรรยากับบุตรทั้งหลายของนางจะเป็นของนาย และเขาจะเป็นอิสระได้แต่ผู้เดียว

21:4 If his master have given him a wife, and she have born him sons or daughters; the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself.

21:5 และถ้าทาสนั้นจะพูดอย่างชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ออกไปเป็นอิสระ’

21:5 And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children; I will not go out free:

21:6 ดังนั้น จงให้นายของเขาพาเขาไปถึงพวกผู้พิพากษา นายจะพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตูก็ได้ และนายของเขาจะเจาะใบหูของเขาด้วยเหล็กแหลม และเขาจะปรนนิบัตินายตลอดไป

21:6 Then his master shall bring him unto the judges; he shall also bring him to the door, or unto the door post; and his master shall bore his ear through with an aul; and he shall serve him for ever.

21:7 และถ้าคนใดขายบุตรสาวของตนเป็นทาสหญิง หญิงนั้นจะไม่ได้เป็นอิสระเหมือนทาส

21:7 And if a man sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as the menservants do.

21:8 ถ้าหญิงนั้นไม่เป็นที่พอใจนายของเธอที่ได้หมั้นเธอไว้สำหรับตนเอง ดังนั้นนายจะต้องยอมให้คนอื่นไถ่เธอไป นายไม่มีสิทธิ์ที่จะขายหญิงนั้นให้แก่ชาวต่างชาติ ด้วยปรากฏว่านายได้กระทำอย่างไม่สัตย์ซื่อต่อเธอแล้ว

21:8 If she please not her master, who hath betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed: to sell her unto a strange nation he shall have no power, seeing he hath dealt deceitfully with her.

21:9 และถ้านายได้หมั้นหญิงนั้นไว้สำหรับบุตรชายของตน นายจงปฏิบัติต่อหญิงนั้นดุจเป็นบุตรสาวของตน

21:9 And if he have betrothed her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters.

21:10 ถ้านายหาหญิงอีกคนหนึ่งมาเป็นภรรยาให้แก่บุตรชาย อย่าให้เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณีผัวเมียกับหญิงคนเก่า

21:10 If he take him another wife; her food, her raiment, and her duty of marriage, shall he not diminish.

21:11 และถ้าเขาไม่ได้กระทำตามสิ่งใดในสามประการนี้แก่เธอ เมื่อนั้นหญิงนั้นจะเป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่

21:11 And if he do not these three unto her, then shall she go out free without money.

การพิพากษาเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อผู้อื่น
21:12 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นเพื่อให้เขาถึงแก่ความตาย ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

Justice concerning Injuries and Wrong against Others
21:12 He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death.

21:13 และถ้าผู้ใดไม่ได้เจตนาฆ่าเขา แต่พระเจ้าทรงปล่อยให้เขาตายด้วยมือของผู้นั้น ดังนั้นเราก็จะตั้งสถานที่แห่งหนึ่งไว้ให้เขาหนีไปที่นั่น

21:13 And if a man lie not in wait, but God deliver him into his hand; then I will appoint thee a place whither he shall flee.

21:14 แต่ถ้าผู้ใดเจตนาฆ่าเพื่อนบ้านของตนด้วยกลอุบาย เจ้าจงดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษเขาให้ถึงตาย

21:14 But if a man come presumptuously upon his neighbour, to slay him with guile; thou shalt take him from mine altar, that he may die.

21:15 และผู้ใดทำร้ายบิดาของตนหรือมารดาของตน ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

21:15 And he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.

21:16 และผู้ใดลักพาคนไปและขายเขาเสีย หรือถ้ามีผู้พบคนที่ถูกลักพาตัวไปอยู่ในมือของผู้นั้น ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

21:16 And he that stealeth a man, and selleth him, or if he be found in his hand, he shall surely be put to death.

21:17 และผู้ใดแช่งด่าบิดาของตนหรือมารดาของตน ผู้นั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน

21:17 And he that curseth his father, or his mother, shall surely be put to death.

21:18 และถ้าผู้ใดทะเลาะวิวาทกัน และฝ่ายหนึ่งเอาหินทุบตีหรือใช้กำปั้นของตนทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงแก่ความตาย แต่ต้องนอนพักรักษาตัวของเขา

21:18 And if men strive together, and one smite another with a stone, or with his fist, and he die not, but keepeth his bed:

21:19 และถ้าผู้นั้นลุกขึ้นและใช้ไม้เท้าของตนพยุงตัวเดินออกไปได้อีก ดังนั้นผู้ทำร้ายนั้นก็จะพ้นโทษ เพียงแต่เขาจะต้องชดใช้ค่าเสียเวลา และค่ารักษาพยาบาลจนผู้นั้นหายเป็นปกติ

21:19 If he rise again, and walk abroad upon his staff, then shall he that smote him be quit: only he shall pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed.

21:20 และถ้าผู้ใดทำร้ายทาสชายหญิงของตนด้วยไม้จนทาสนั้นตายด้วยมือของตน ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษเป็นแน่

21:20 And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished.

21:21 อย่างไรก็ตาม ถ้าทาสนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งวันหรือสองวันจึงตาย นายก็จะไม่ต้องถูกลงโทษ เพราะทาสนั้นเป็นเหมือนอย่างเงินของนาย

21:21 Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.

21:22 ถ้ามีผู้ชายทะเลาะวิวาทกัน และบังเอิญทำให้ผู้หญิงที่มีเด็กในครรภ์บาดเจ็บ แล้วหญิงนั้นคลอดก่อนกำหนด และหญิงนั้นไม่เป็นอันตรายอีกต่อไป ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษตามแต่สามีของหญิงนั้นจะเรียกร้องเอาจากเขา และเขาจะต้องชดใช้ตามที่พวกผู้พิพากษาตัดสิน

21:22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.

21:23 และถ้าเกิดอันตรายประการใดต่อไป ก็ให้วินิจฉัยดังนี้ คือชีวิตแทนชีวิต

21:23 And if any mischief follow, then thou shalt give life for life,

21:24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้าแทนเท้า

21:24 Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,

21:25 รอยไหม้แทนรอยไหม้ บาดแผลแทนบาดแผล รอยฟกช้ำแทนรอยฟกช้ำ

21:25 Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของ
21:26 และถ้าผู้ใดทำร้ายทาสชายหญิงของตนจนดวงตาของทาสนั้นบอดไป เขาจะต้องปล่อยทาสผู้นั้นให้เป็นอิสระเพราะเห็นแก่ดวงตาของเขา

Laws concerning Responsibility of Owners
21:26 And if a man smite the eye of his servant, or the eye of his maid, that it perish; he shall let him go free for his eye's sake.

21:27 และถ้าผู้ใดทำร้ายทาสชายหญิงของตนจนฟันของทาสนั้นหลุดไป เขาจะต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นอิสระเพราะเห็นแก่ฟันของเขา

21:27 And if he smite out his manservant's tooth, or his maidservant's tooth; he shall let him go free for his tooth's sake.

21:28 ถ้าวัวตัวผู้ตัวใดขวิดชายหรือหญิงจนถึงแก่ความตาย ดังนั้นจงเอาหินขว้างวัวตัวนั้นเป็นแน่ และอย่ากินเนื้อของมันเลย แต่เจ้าของวัวตัวนั้นจะไม่มีความผิด

21:28 If an ox gore a man or a woman, that they die: then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten; but the owner of the ox shall be quit.

21:29 แต่ถ้าวัวตัวผู้นั้นเคยขวิดคนมาก่อน และมีผู้มายืนยันให้เจ้าของของมันรู้แล้ว และเจ้าของไม่ได้ขังมันไว้ แต่มันได้ขวิดชายหรือหญิงจนถึงแก่ความตาย จงเอาหินขว้างวัวตัวนั้นให้ตาย และเจ้าของของมันจะต้องถูกประหารชีวิตด้วย

21:29 But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it hath been testified to his owner, and he hath not kept him in, but that he hath killed a man or a woman; the ox shall be stoned, and his owner also shall be put to death.

21:30 ถ้าจะเรียกร้องเอาเงินค่าไถ่จากผู้นั้น ดังนั้นเขาจะต้องจ่ายค่าไถ่แทนชีวิตของเขาตามที่ได้เรียกร้องเอาจากเขานั้น

21:30 If there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom of his life whatsoever is laid upon him.

21:31 หากวัวตัวนั้นขวิดบุตรชายหรือบุตรสาว ก็จงลงโทษเขาตามคำตัดสินข้อนี้ดุจกัน

21:31 Whether he have gored a son, or have gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him.

21:32 ถ้าวัวตัวผู้นั้นขวิดทาสชายหรือหญิง เจ้าของวัวตัวนั้นจะต้องจ่ายเงินให้แก่นายของทาสนั้นสามสิบเชเขล และจะต้องเอาหินขว้างวัวตัวนั้นให้ตายเสีย

21:32 If the ox shall push a manservant or a maidservant; he shall give unto their master thirty shekels of silver, and the ox shall be stoned.

21:33 ถ้าผู้ใดจะเปิดบ่อหรือจะขุดบ่อ และไม่ได้ปิดบ่อนั้นไว้ และมีวัวตัวผู้หรือลาตกลงไปตายในบ่อนั้น

21:33 And if a man shall open a pit, or if a man shall dig a pit, and not cover it, and an ox or an ass fall therein;

21:34 เจ้าของบ่อนั้นจะต้องเสียค่าชดใช้ และต้องจ่ายเงินให้แก่เจ้าของสัตว์นั้น และซากสัตว์ที่ตายนั้นจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ

21:34 The owner of the pit shall make it good, and give money unto the owner of them; and the dead beast shall be his.

21:35 และถ้าวัวตัวผู้ของผู้ใดขวิดวัวตัวผู้ของผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ดังนั้นพวกเขาจะต้องขายวัวที่เป็นอยู่และแบ่งเงินกัน และวัวที่ตายนั้นพวกเขาจะต้องแบ่งกันด้วย

21:35 And if one man's ox hurt another's, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it; and the dead ox also they shall divide.

21:36 หรือถ้ารู้แล้วว่าวัวตัวผู้นั้นเคยขวิดมาก่อน และเจ้าของวัวตัวนั้นไม่ได้ขังมันไว้ เจ้าของวัวนั้นจะต้องใช้วัวแทนวัว และวัวที่ตายนั้นก็จะตกเป็นของตัวเขาเอง”

21:36 Or if it be known that the ox hath used to push in time past, and his owner hath not kept him in; he shall surely pay ox for ox; and the dead shall be his own.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope