กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 24 / Exodus 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

พระเจ้าประทานคำสั่งแก่โมเสส แล้วท่านได้บันทึกไว้
24:1 และพระองค์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นมาเฝ้าพระเยโฮวาห์ ทั้งเจ้ากับอาโรน นาดับ และอาบีฮู กับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจ็ดสิบคน และพวกเจ้าจงนมัสการอยู่แต่ไกล

Moses Gives God's Instructions; Writes Them Down
24:1 And he said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.

24:2 และจงให้โมเสสผู้เดียวเท่านั้นเข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์ แต่คนอื่น ๆ อย่าให้เข้ามาใกล้ ทั้งอย่าให้ประชากรขึ้นมาพร้อมกับท่านเลย”

24:2 And Moses alone shall come near the LORD: but they shall not come nigh; neither shall the people go up with him.

24:3 และโมเสสได้มาชี้แจงบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์และคำตัดสินทั้งสิ้นให้ประชากรทราบ และประชากรทั้งปวงก็ตอบเป็นเสียงเดียวกัน และพูดว่า “พระวจนะทั้งหมดซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทำตาม”

24:3 And Moses came and told the people all the words of the LORD, and all the judgments: and all the people answered with one voice, and said, All the words which the LORD hath said will we do.

24:4 และโมเสสได้จารึกพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไว้ทุกคำ และตื่นขึ้นแต่เช้าและได้สร้างแท่นบูชาขึ้นที่เชิงภูเขา และตั้งเสาหินขึ้นสิบสองก้อน ตามจำนวนเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอล

24:4 And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel.

24:5 และท่านส่งคนหนุ่ม ๆ ชนชาติอิสราเอลไป ให้ถวายเครื่องเผาบูชาและถวายวัวตัวผู้เป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์

24:5 And he sent young men of the children of Israel, which offered burnt offerings, and sacrificed peace offerings of oxen unto the LORD.

24:6 และโมเสสเก็บเลือดครึ่งหนึ่งใส่ไว้ในชามอ่าง และเลือดอีกครึ่งหนึ่งนั้นท่านประพรมบนแท่นบูชา

24:6 And Moses took half of the blood, and put it in basons; and half of the blood he sprinkled on the altar.

24:7 ท่านถือหนังสือแห่งพันธสัญญาและอ่านให้ประชากรฟัง และพวกเขาพูดว่า “สิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้น พวกเราจะกระทำตามและเชื่อฟัง”

24:7 And he took the book of the covenant, and read in the audience of the people: and they said, All that the LORD hath said will we do, and be obedient.

24:8 และโมเสสได้เอาเลือดประพรมประชากร และพูดว่า “ดูเถิด นี่เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำกับพวกเจ้าตามพระวจนะทั้งหมดนี้”

24:8 And Moses took the blood, and sprinkled it on the people, and said, Behold the blood of the covenant, which the LORD hath made with you concerning all these words.

โมเสสเข้าเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาซีนายสี่สิบวัน
24:9 ครั้งนั้น โมเสสกับอาโรน นาดับและอาบีฮู และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลเจ็ดสิบคนได้ขึ้นไป

Moses in Mount Sinai Forty Days
24:9 Then went up Moses, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel:

24:10 และท่านทั้งหลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที่รองพระบาทของพระองค์ดุจพลอยไพฑูรย์ และสว่างสุกใสเหมือนฟ้าสวรรค์ทีเดียว

24:10 And they saw the God of Israel: and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.

24:11 และพระองค์ไม่ได้ลงโทษบรรดาหัวหน้าของชนชาติอิสราเอล ท่านทั้งหลายได้เห็นพระเจ้า ได้กินและดื่มด้วย

24:11 And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand: also they saw God, and did eat and drink.

24:12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นมาหาเราบนภูเขาและคอยอยู่ที่นั่น เราจะให้แผ่นศิลาเหล่านั้นแก่เจ้า และราชบัญญัติและบทบัญญัติทั้งหลายซึ่งเราได้จารึกไว้แล้ว เพื่อให้เจ้าสอนข้อเหล่านั้น”

24:12 And the LORD said unto Moses, Come up to me into the mount, and be there: and I will give thee tables of stone, and a law, and commandments which I have written; that thou mayest teach them.

24:13 และโมเสสได้ลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้ของท่าน และโมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า

24:13 And Moses rose up, and his minister Joshua: and Moses went up into the mount of God.

24:14 และท่านพูดกับพวกผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า “คอยเราอยู่ที่นี่จนกว่าเราทั้งสองจะกลับมาหาพวกท่านอีก และดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน ถ้าผู้ใดมีเรื่องราวอะไร ก็จงให้ผู้นั้นมาหาท่านทั้งสองนี้เถิด”

24:14 And he said unto the elders, Tarry ye here for us, until we come again unto you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if any man have any matters to do, let him come unto them.

24:15 และโมเสสขึ้นไปบนภูเขา และเมฆก็ปกคลุมภูเขานั้นไว้

24:15 And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount.

24:16 และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยู่บนภูเขาซีนาย และเมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน และในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากท่ามกลางเมฆนั้น

24:16 And the glory of the LORD abode upon mount Sinai, and the cloud covered it six days: and the seventh day he called unto Moses out of the midst of the cloud.

24:17 และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาของชนชาติอิสราเอลทั้งหลาย เหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขา

24:17 And the sight of the glory of the LORD was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel.

24:18 และโมเสสเข้าไปท่ามกลางเมฆนั้นและท่านขึ้นไปบนภูเขา และโมเสสอยู่บนภูเขานั้นสี่สิบวันสี่สิบคืน

24:18 And Moses went into the midst of the cloud, and gat him up into the mount: and Moses was in the mount forty days and forty nights.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope