กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 38 / Exodus 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาและขันทองเหลือง
38:1 และเขาทำแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชาด้วยไม้กระถิน ยาวห้าศอกและกว้างห้าศอก แท่นบูชานั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสามศอก

The Brass Altar and Laver
38:1 And he made the altar of burnt offering of shittim wood: five cubits was the length thereof, and five cubits the breadth thereof; it was foursquare; and three cubits the height thereof.

38:2 และเขาทำเชิงงอนไว้ทั้งสี่มุมของแท่นบูชา เชิงงอนนั้นเป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา และเขาหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองเหลือง

38:2 And he made the horns thereof on the four corners of it; the horns thereof were of the same: and he overlaid it with brass.

38:3 และเขาทำภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมด คือหม้อ พลั่ว ชามอ่าง ตะขอเกี่ยวเนื้อ และถาดรองถ่านไฟของแท่นบูชา ภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมดนั้นเขาทำด้วยทองเหลือง

38:3 And he made all the vessels of the altar, the pots, and the shovels, and the basons, and the fleshhooks, and the firepans: all the vessels thereof made he of brass.

38:4 และเขาทำตะแกรงด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้นให้อยู่ใต้ขอบของแท่นบูชา ให้อยู่ตรงกลางแท่นบูชานั้น

38:4 And he made for the altar a brasen grate of network under the compass thereof beneath unto the midst of it.

38:5 และเขาหล่อห่วงสี่ห่วงติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงทองเหลืองสำหรับสอดไม้คานเหล่านั้น

38:5 And he cast four rings for the four ends of the grate of brass, to be places for the staves.

38:6 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองเหลือง

38:6 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with brass.

38:7 และเขาสอดไม้คานเหล่านั้นไว้ในห่วงที่อยู่ข้างแท่นบูชาเพื่อหามแท่นบูชานั้น เขาทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระดานให้ข้างในกลวง

38:7 And he put the staves into the rings on the sides of the altar, to bear it withal; he made the altar hollow with boards.

38:8 และเขาทำอ่างด้วยทองเหลืองและทำพานรองอ่างด้วยทองเหลืองจากกระจกเงาของพวกผู้หญิงที่ชุมนุมกัน ซึ่งชุมนุมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

38:8 And he made the laver of brass, and the foot of it of brass, of the lookingglasses of the women assembling, which assembled at the door of the tabernacle of the congregation.

ลานและประตู
38:9 และเขาทำลานไว้ ทางด้านทิศใต้มีม่านสำหรับลานนั้น ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ยาวหนึ่งร้อยศอก

The Court and Gate
38:9 And he made the court: on the south side southward the hangings of the court were of fine twined linen, an hundred cubits:

38:10 มีเสายี่สิบต้นกับฐานรองรับเสายี่สิบฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน

38:10 Their pillars were twenty, and their brasen sockets twenty; the hooks of the pillars and their fillets were of silver.

38:11 และทางด้านทิศเหนือมีม่านยาวหนึ่งร้อยศอก มีเสายี่สิบต้นและฐานรองรับเสายี่สิบฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน

38:11 And for the north side the hangings were an hundred cubits, their pillars were twenty, and their sockets of brass twenty; the hooks of the pillars and their fillets of silver.

38:12 และทางด้านทิศตะวันตกมีม่านยาวห้าสิบศอก มีเสาสิบต้นและฐานรองรับเสาสิบฐาน ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้นทำด้วยเงิน

38:12 And for the west side were hangings of fifty cubits, their pillars ten, and their sockets ten; the hooks of the pillars and their fillets of silver.

38:13 และทางด้านทิศตะวันออกยาวห้าสิบศอก

38:13 And for the east side eastward fifty cubits.

38:14 ม่านสำหรับประตูข้างหนึ่งยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน

38:14 The hangings of the one side of the gate were fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.

38:15 และม่านสำหรับประตูอีกข้างหนึ่งยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน คือมีม่านทั้งข้างนี้และข้างโน้น

38:15 And for the other side of the court gate, on this hand and that hand, were hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.

38:16 ม่านทั้งหมดรอบลานนั้นทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด

38:16 All the hangings of the court round about were of fine twined linen.

38:17 และฐานรองรับเสานั้นทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสาทำด้วยเงิน และบัวคว่ำของเสานั้นหุ้มด้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทำด้วยเงิน

38:17 And the sockets for the pillars were of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver; and the overlaying of their chapiters of silver; and all the pillars of the court were filleted with silver.

38:18 และม่านสำหรับประตูลานนั้นทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย เป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด ยาวยี่สิบศอกและสูงห้าศอก เสมอกับม่านสำหรับลานพลับพลา

38:18 And the hanging for the gate of the court was needlework, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen: and twenty cubits was the length, and the height in the breadth was five cubits, answerable to the hangings of the court.

38:19 และมีเสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานทำด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาทำด้วยเงิน และบัวคว่ำของเสานั้นหุ้มด้วยเงิน กับราวยึดเสาทำด้วยเงิน

38:19 And their pillars were four, and their sockets of brass four; their hooks of silver, and the overlaying of their chapiters and their fillets of silver.

38:20 และบรรดาหลักหมุดของพลับพลาและของลานรอบพลับพลานั้นทำด้วยทองเหลือง

38:20 And all the pins of the tabernacle, and of the court round about, were of brass.

38:21 นี่เป็นบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพลับพลา คือพลับพลาแห่งพระโอวาท ซึ่งนับตามคำบัญชาของโมเสส มีคนเลวีจัดทำโดยมือของอิธามาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต

38:21 This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted, according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest.

38:22 และเบซาเลล บุตรชายของอุรี ผู้เป็นบุตรชายของเฮอร์ของเผ่ายูดาห์ ทำสิ่งสารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาแก่โมเสสไว้

38:22 And Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, made all that the LORD commanded Moses.

38:23 และผู้ร่วมงานกับเขาคือ โอโฮลีอับ บุตรชายของอาหิสะมัคของเผ่าดาน เป็นช่างแกะสลัก ช่างออกแบบและช่างปักด้ายสีต่าง ๆ คือสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด

38:23 And with him was Aholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, an engraver, and a cunning workman, and an embroiderer in blue, and in purple, and in scarlet, and fine linen.

38:24 บรรดาทองคำซึ่งใช้ในการสร้างสถานที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้น คือทองคำที่นำมาถวาย มีน้ำหนักยี่สิบเก้าตะลันต์เจ็ดร้อยสามสิบเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์

38:24 All the gold that was occupied for the work in all the work of the holy place, even the gold of the offering, was twenty and nine talents, and seven hundred and thirty shekels, after the shekel of the sanctuary.

38:25 และเงินของผู้ที่ถูกนับจากชุมนุมชนเหล่านั้น คือหนึ่งร้อยตะลันต์กับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์

38:25 And the silver of them that were numbered of the congregation was an hundred talents, and a thousand seven hundred and threescore and fifteen shekels, after the shekel of the sanctuary:

38:26 คนละหนึ่งเบคา คือครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเก็บมาจากทุกคนที่ถูกนับนั้น ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป รวมหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน

38:26 A bekah for every man, that is, half a shekel, after the shekel of the sanctuary, for every one that went to be numbered, from twenty years old and upward, for six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty men.

38:27 และเงินหนึ่งร้อยตะลันต์นั้น ก็ใช้หล่อทำฐานรองรับเสาของสถานบริสุทธิ์และฐานของม่าน ฐานหนึ่งร้อยฐานเป็นเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่งตะลันต์

38:27 And of the hundred talents of silver were cast the sockets of the sanctuary, and the sockets of the vail; an hundred sockets of the hundred talents, a talent for a socket.

38:28 และเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขลนั้น เขาใช้ทำตะขอสำหรับเสาและหุ้มบัวคว่ำของเสานั้น และทำราวยึดเสานั้น

38:28 And of the thousand seven hundred seventy and five shekels he made hooks for the pillars, and overlaid their chapiters, and filleted them.

38:29 และทองเหลืองที่นำมาถวายนั้น หนักเจ็ดสิบตะลันต์ กับสองพันสี่ร้อยเชเขล

38:29 And the brass of the offering was seventy talents, and two thousand and four hundred shekels.

38:30 และทองเหลืองนั้น เขาใช้ทำฐานประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และทำแท่นบูชาทองเหลือง และตะแกรงทองเหลืองสำหรับแท่นบูชา และทำภาชนะทั้งหมดของแท่นบูชานั้น

38:30 And therewith he made the sockets to the door of the tabernacle of the congregation, and the brasen altar, and the brasen grate for it, and all the vessels of the altar,

38:31 และทำฐานล้อมรอบลานและฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทั้งหมดของพลับพลาและบรรดาหลักหมุดรอบลานนั้น

38:31 And the sockets of the court round about, and the sockets of the court gate, and all the pins of the tabernacle, and all the pins of the court round about.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope