กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 30 / Exodus 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม
30:1 “และเจ้าจงทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม เจ้าจงทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระถิน

The Altar of Incense
30:1 And thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.

30:2 ให้ยาวหนึ่งศอกและกว้างหนึ่งศอก จงทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนของแท่นบูชานั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่นบูชา

30:2 A cubit shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof; foursquare shall it be: and two cubits shall be the height thereof: the horns thereof shall be of the same.

30:3 และเจ้าจงหุ้มแท่นบูชาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนของแท่นบูชา และเจ้าจงทำคิ้วรอบแท่นบูชาด้วยทองคำ

30:3 And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof round about, and the horns thereof; and thou shalt make unto it a crown of gold round about.

30:4 และเจ้าจงทำห่วงด้วยทองคำสองห่วง ให้ติดไว้ใต้คิ้วของแท่นบูชานั้น เจ้าจงทำไว้ที่มุมทั้งสองของแท่นบูชา คือทั้งสองด้านของแท่นบูชา และห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คาน เพื่อหามแท่นบูชานั้น

30:4 And two golden rings shalt thou make to it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it shalt thou make it; and they shall be for places for the staves to bear it withal.

30:5 และเจ้าจงทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ

30:5 And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold.

30:6 และเจ้าจงตั้งแท่นบูชานั้นไว้ข้างหน้าม่านซึ่งอยู่ข้างหีบพระโอวาท ต่อหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับเจ้า

30:6 And thou shalt put it before the vail that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee.

30:7 และอาโรนจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้นทุกเวลาเช้า เมื่อเขาตกแต่งตะเกียงเหล่านั้นไว้ เขาจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้น

30:7 And Aaron shall burn thereon sweet incense every morning: when he dresseth the lamps, he shall burn incense upon it.

30:8 และเมื่ออาโรนจุดตะเกียงเหล่านั้นในเวลาเย็น เขาจะต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชา เป็นเครื่องหอมเนืองนิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า

30:8 And when Aaron lighteth the lamps at even, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the LORD throughout your generations.

30:9 พวกเจ้าอย่าถวายเครื่องหอมอื่น ๆ บนแท่นบูชานั้น ทั้งเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องธัญญบูชา ทั้งพวกเจ้าอย่าเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นบูชานั้น

30:9 Ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering; neither shall ye pour drink offering thereon.

30:10 และอาโรนจะต้องทำการบูชาไถ่บาปที่เชิงงอนของแท่นบูชานั้นปีละครั้งด้วยเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปแห่งการลบมลทิน เขาจะต้องทำการลบมลทินบนแท่นบูชานั้นปีละครั้งตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า แท่นบูชานั้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์”

30:10 And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements: once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations: it is most holy unto the LORD.

เงินครึ่งเชเขลเป็นค่าไถ่ของแต่ละคน
30:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

Half Shekel Atonement Per Man
30:11 And the LORD spake unto Moses, saying,

30:12 “เมื่อเจ้าจะสำรวจจำนวนชนชาติอิสราเอลตามจำนวนคนของพวกเขา จงให้พวกเขาทุกคนนำค่าไถ่ชีวิตมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขา เพื่อจะไม่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นในท่ามกลางพวกเขา เมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขา

30:12 When thou takest the sum of the children of Israel after their number, then shall they give every man a ransom for his soul unto the LORD, when thou numberest them; that there be no plague among them, when thou numberest them.

30:13 ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกนับเหล่านั้น พวกเขาจะต้องถวายของอย่างนี้ คือเงินครึ่งเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (หนึ่งเชเขลเท่ากับยี่สิบเกราห์) ครึ่งเชเขลเป็นเงินถวายแด่พระเยโฮวาห์

30:13 This they shall give, every one that passeth among them that are numbered, half a shekel after the shekel of the sanctuary: (a shekel is twenty gerahs:) an half shekel shall be the offering of the LORD.

30:14 ทุกคนที่อยู่ท่ามกลางผู้ที่ถูกนับเหล่านั้น ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป จะต้องนำเงินมาถวายแด่พระเยโฮวาห์

30:14 Every one that passeth among them that are numbered, from twenty years old and above, shall give an offering unto the LORD.

30:15 เมื่อเขาทั้งหลายนำเงินมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อจะได้ไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายนั้น สำหรับคนมั่งมีก็อย่าถวายเกินและสำหรับคนยากจนก็อย่าถวายน้อยกว่าครึ่งเชเขล

30:15 The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel, when they give an offering unto the LORD, to make an atonement for your souls.

30:16 และเจ้าจงเก็บเงินค่าไถ่จากชนชาติอิสราเอล และจงกำหนดเงินนั้นไว้สำหรับงานปรนนิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สำหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทั้งหลาย”

30:16 And thou shalt take the atonement money of the children of Israel, and shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation; that it may be a memorial unto the children of Israel before the LORD, to make an atonement for your souls.

ขันสำหรับล้างมือและเท้าของพวกปุโรหิต
30:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Laver for Washing Priests' Hands and Feet
30:17 And the LORD spake unto Moses, saying,

30:18 “เจ้าจงทำอ่างด้วยทองเหลืองและพานรองอ่างด้วยทองเหลืองเหมือนกันสำหรับล้างชำระ เจ้าจงตั้งอ่างนั้นไว้ระหว่างพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชา และเจ้าจงใส่น้ำไว้ในอ่างนั้น

30:18 Thou shalt also make a laver of brass, and his foot also of brass, to wash withal: and thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein.

30:19 ด้วยว่าอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะต้องล้างมือและเท้าของพวกเขาที่อ่างนั้น

30:19 For Aaron and his sons shall wash their hands and their feet thereat:

30:20 เมื่อเขาทั้งหลายจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน พวกเขาจะต้องชำระด้วยน้ำเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ตาย หรือเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้แท่นบูชาเพื่อทำการปรนนิบัติ เพื่อเผาเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์

30:20 When they go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, that they die not; or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the LORD:

30:21 ดังนั้น เขาทั้งหลายจะต้องล้างมือและเท้าของพวกเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ตาย และจงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ประจำตัวพวกเขา คือเขากับเชื้อสายของเขาตลอดชั่วอายุของพวกเขาทั้งหลาย”

30:21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.

น้ำมันเจิมบริสุทธิ์
30:22 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

The Holy Anointing Oil
30:22 Moreover the LORD spake unto Moses, saying,

30:23 “นอกจากนี้ เจ้าจงเอาเครื่องเทศอย่างดีเยี่ยม คือมดยอบบริสุทธิ์หนักห้าร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึ่งส่วนคือสองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้หอมสองร้อยห้าสิบเชเขล

30:23 Take thou also unto thee principal spices, of pure myrrh five hundred shekels, and of sweet cinnamon half so much, even two hundred and fifty shekels, and of sweet calamus two hundred and fifty shekels,

30:24 และการบูรห้าร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และน้ำมันมะกอกหนึ่งฮิน

30:24 And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin:

30:25 และเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงน้ำมันนั้น จะเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์

30:25 And thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after the art of the apothecary: it shall be an holy anointing oil.

30:26 และเจ้าจงเอาน้ำมันนั้นเจิมพลับพลาแห่งชุมนุมชนและหีบพระโอวาท

30:26 And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation therewith, and the ark of the testimony,

30:27 ทั้งโต๊ะกับบรรดาภาชนะประจำโต๊ะ และคันประทีปกับภาชนะประจำคันประทีป และแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอม

30:27 And the table and all his vessels, and the candlestick and his vessels, and the altar of incense,

30:28 และแท่นบูชาสำหรับเครื่องเผาบูชากับบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชา ทั้งอ่างและพานรองอ่างนั้น

30:28 And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.

30:29 และเจ้าจงชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์ เพื่อสิ่งเหล่านั้นจะได้บริสุทธิ์ที่สุด สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์

30:29 And thou shalt sanctify them, that they may be most holy: whatsoever toucheth them shall be holy.

30:30 และเจ้าจงเจิมอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และถวายตัวพวกเขาทั้งหลายไว้ เพื่อพวกเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต

30:30 And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest's office.

30:31 และเจ้าจงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ‘นี่จะเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย

30:31 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be an holy anointing oil unto me throughout your generations.

30:32 น้ำมันนี้อย่าเทบนเนื้อหนังของคนทั่วไป ทั้งอย่าทำน้ำมันอื่นเหมือนอย่างน้ำมันนี้ ตามการผสมของน้ำมันนี้ น้ำมันนี้เป็นน้ำมันบริสุทธิ์ และน้ำมันนี้จะเป็นของบริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลาย

30:32 Upon man's flesh shall it not be poured, neither shall ye make any other like it, after the composition of it: it is holy, and it shall be holy unto you.

30:33 ผู้ใดจะผสมน้ำมันใด ๆ เหมือนอย่างน้ำมันนี้ หรือผู้ใดจะใช้น้ำมันนี้เทบนคนต่างชาติ ผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา’”

30:33 Whosoever compoundeth any like it, or whosoever putteth any of it upon a stranger, shall even be cut off from his people.

เครื่องหอมสำหรับแท่นบูชาเผาเครื่องหอม
30:34 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงเอาเครื่องเทศหอม คือยางไม้หอม ชะมด และมหาหิงค์ ผสมเครื่องเทศเหล่านี้กับกำยานบริสุทธิ์ จงให้น้ำหนักเท่า ๆ กันทุกอย่าง

The Perfume for the Incense Altar
30:34 And the LORD said unto Moses, Take unto thee sweet spices, stacte, and onycha, and galbanum; these sweet spices with pure frankincense: of each shall there be a like weight:

30:35 และเจ้าจงทำเป็นน้ำหอม เป็นเครื่องหอมปรุงตามศิลปะช่างปรุงเครื่องหอมนั้น เจือด้วยเกลือ ให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์

30:35 And thou shalt make it a perfume, a confection after the art of the apothecary, tempered together, pure and holy:

30:36 และเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งมาบดให้ละเอียด และวางส่วนนั้นไว้ข้างหน้าหีบพระโอวาทในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ที่ที่เราจะพบกับเจ้า เครื่องหอมนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าทั้งหลาย

30:36 And thou shalt beat some of it very small, and put of it before the testimony in the tabernacle of the congregation, where I will meet with thee: it shall be unto you most holy.

30:37 และสำหรับน้ำหอมที่เจ้าจะทำนั้น เจ้าทั้งหลายอย่าทำใช้เองตามส่วนที่ผสมนั้น สำหรับเจ้าน้ำหอมนั้นจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์

30:37 And as for the perfume which thou shalt make, ye shall not make to yourselves according to the composition thereof: it shall be unto thee holy for the LORD.

30:38 ผู้ใดจะทำน้ำหอมเช่นนี้ไว้สูดดม ผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา”

30:38 Whosoever shall make like unto that, to smell thereto, shall even be cut off from his people.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope