กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 37 / Exodus 37

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุณา
37:1 และเบซาเลลทำหีบใบหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอกครึ่ง กว้างหนึ่งศอกครึ่ง และสูงหนึ่งศอกครึ่ง

The Ark and Mercy Seat
37:1 And Bezaleel made the ark of shittim wood: two cubits and a half was the length of it, and a cubit and a half the breadth of it, and a cubit and a half the height of it:

37:2 และเขาหุ้มหีบนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านในและด้านนอก และได้ทำคิ้วรอบหีบนั้นด้วยทองคำ

37:2 And he overlaid it with pure gold within and without, and made a crown of gold to it round about.

37:3 และเขาหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้น เพื่อติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของหีบ คือด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง

37:3 And he cast for it four rings of gold, to be set by the four corners of it; even two rings upon the one side of it, and two rings upon the other side of it.

37:4 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองคำ

37:4 And he made staves of shittim wood, and overlaid them with gold.

37:5 และเขาสอดไม้คานเหล่านั้นเข้าที่ห่วงข้างหีบ สำหรับใช้หามหีบนั้น

37:5 And he put the staves into the rings by the sides of the ark, to bear the ark.

37:6 และเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ ยาวสองศอกครึ่ง และกว้างหนึ่งศอกครึ่ง

37:6 And he made the mercy seat of pure gold: two cubits and a half was the length thereof, and one cubit and a half the breadth thereof.

37:7 และเขาทำเครูบสองตนด้วยทองคำ โดยใช้ค้อนเคาะจากเนื้อเดียวกัน ตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง

37:7 And he made two cherubims of gold, beaten out of one piece made he them, on the two ends of the mercy seat;

37:8 เครูบตนหนึ่งอยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนี้ และเครูบอีกตนหนึ่งอยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างนั้น คืออยู่ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง เขาทำเครูบนั้นเป็นเนื้อเดียวกันกับพระที่นั่งกรุณา

37:8 One cherub on the end on this side, and another cherub on the other end on that side: out of the mercy seat made he the cherubims on the two ends thereof.

37:9 และให้เครูบนั้นกางปีกออกไว้เบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีกของเครูบนั้น และให้เครูบนั้นหันหน้าเข้าหากัน คือให้เครูบนั้นหันหน้ามาทางพระที่นั่งกรุณา

37:9 And the cherubims spread out their wings on high, and covered with their wings over the mercy seat, with their faces one to another; even to the mercy seatward were the faces of the cherubims.

โต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีปทองคำ
37:10 และเขาทำโต๊ะตัวหนึ่งด้วยไม้กระถิน ยาวสองศอก กว้างหนึ่งศอก และสูงหนึ่งศอกครึ่ง

The Table of Showbread and Golden Lampstand
37:10 And he made the table of shittim wood: two cubits was the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof:

37:11 และเขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ และทำคิ้วรอบโต๊ะนั้นด้วยทองคำ

37:11 And he overlaid it with pure gold, and made thereunto a crown of gold round about.

37:12 และเขาทำขอบกว้างหนึ่งฝ่ามือให้รอบโต๊ะนั้น และทำคิ้วด้วยทองคำให้รอบขอบนั้น

37:12 Also he made thereunto a border of an handbreadth round about; and made a crown of gold for the border thereof round about.

37:13 และสำหรับโต๊ะนั้นเขาหล่อห่วงด้วยทองคำสี่ห่วง และติดห่วงนั้นไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่

37:13 And he cast for it four rings of gold, and put the rings upon the four corners that were in the four feet thereof.

37:14 ห่วงนั้นติดชิดกับขอบ คือเอาไว้เพื่อสอดไม้คานสำหรับหามโต๊ะนั้น

37:14 Over against the border were the rings, the places for the staves to bear the table.

37:15 และเขาทำไม้คานด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ สำหรับหามโต๊ะนั้น

37:15 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold, to bear the table.

37:16 และเขาทำภาชนะต่าง ๆ ซึ่งอยู่บนโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ คือจาน ช้อน ชาม และฝาครอบสำหรับโต๊ะนั้น เพื่อวางไว้บนโต๊ะนั้น

37:16 And he made the vessels which were upon the table, his dishes, and his spoons, and his bowls, and his covers to cover withal, of pure gold.

37:17 และเขาทำคันประทีปอันหนึ่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ เขาทำคันประทีปนั้นโดยใช้ค้อนเคาะ ให้ทั้งลำต้น กิ่ง ดอก ดอกตูม และดอกบานติดเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีปนั้น

37:17 And he made the candlestick of pure gold: of beaten work made he the candlestick; his shaft, and his branch, his bowls, his knops, and his flowers, were of the same:

37:18 และมีกิ่งหกกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น มีสามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนี้ และมีสามกิ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปข้างนั้น

37:18 And six branches going out of the sides thereof; three branches of the candlestick out of the one side thereof, and three branches of the candlestick out of the other side thereof:

37:19 กิ่งหนึ่งมีถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน และอีกกิ่งหนึ่งมีถ้วยสามถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน ก็เป็นดังนั้นสำหรับกิ่งทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีป

37:19 Three bowls made after the fashion of almonds in one branch, a knop and a flower; and three bowls made like almonds in another branch, a knop and a flower: so throughout the six branches going out of the candlestick.

37:20 และที่ลำต้นคันประทีปนั้นมีถ้วยสี่ถ้วยเหมือนดอกอัลมันด์ ทุก ๆ ถ้วยมีดอกตูมและดอกบาน

37:20 And in the candlestick were four bowls made like almonds, his knops, and his flowers:

37:21 และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป และใต้กิ่งคู่หนึ่งมีดอกตูมเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ตามที่ทั้งหกกิ่งซึ่งแยกออกจากลำต้นคันประทีปนั้น

37:21 And a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches going out of it.

37:22 ดอกตูมและกิ่งเป็นเนื้อเดียวกันกับคันประทีป ทุกส่วนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนเคาะ

37:22 Their knops and their branches were of the same: all of it was one beaten work of pure gold.

37:23 และเขาทำตะเกียงเจ็ดดวงสำหรับคันประทีปนั้น กรรไกรตัดไส้ตะเกียง และถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงจากคันประทีปนั้น ด้วยทองคำบริสุทธิ์

37:23 And he made his seven lamps, and his snuffers, and his snuffdishes, of pure gold.

37:24 คันประทีปและภาชนะทั้งหมดสำหรับคันประทีปนั้น เขาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักหนึ่งตะลันต์

37:24 Of a talent of pure gold made he it, and all the vessels thereof.

แท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมและน้ำมันเจิม
37:25 และเขาทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมด้วยไม้กระถิน ยาวหนึ่งศอกและกว้างหนึ่งศอก เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนของแท่นบูชานั้นเป็นไม้ท่อนเดียวกันกับแท่นบูชา

The Incense Altar and Anointing Oil
37:25 And he made the incense altar of shittim wood: the length of it was a cubit, and the breadth of it a cubit; it was foursquare; and two cubits was the height of it; the horns thereof were of the same.

37:26 และเขาหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้าน และเชิงงอนของแท่นบูชา และเขาทำคิ้วรอบแท่นบูชาด้วยทองคำเช่นกัน

37:26 And he overlaid it with pure gold, both the top of it, and the sides thereof round about, and the horns of it: also he made unto it a crown of gold round about.

37:27 และเขาทำห่วงด้วยทองคำสองห่วง ได้ติดไว้ใต้คิ้วของแท่นบูชานั้น ทำไว้ที่มุมทั้งสองของแท่นบูชา คือทั้งสองด้านของแท่นบูชา และห่วงนั้นสำหรับสอดใส่ไม้คาน เพื่อหามแท่นบูชานั้น

37:27 And he made two rings of gold for it under the crown thereof, by the two corners of it, upon the two sides thereof, to be places for the staves to bear it withal.

37:28 และเขาทำไม้คานนั้นด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานนั้นด้วยทองคำ

37:28 And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold.

37:29 และเขาปรุงน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศหอมต่าง ๆ ตามศิลปะของช่างปรุง

37:29 And he made the holy anointing oil, and the pure incense of sweet spices, according to the work of the apothecary.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope