กลับหน้าแรก / Main Menu

 

อพยพ 27 / Exodus 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

แท่นบูชาหุ้มด้วยทองเหลือง
27:1 “และเจ้าจงทำแท่นบูชาด้วยไม้กระถิน ให้ยาวห้าศอกและกว้างห้าศอก แท่นบูชานั้นจงทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และความสูงของแท่นบูชานั้นจงเป็นสามศอก

The Brasen Altar
27:1 And thou shalt make an altar of shittim wood, five cubits long, and five cubits broad; the altar shall be foursquare: and the height thereof shall be three cubits.

27:2 และเจ้าจงทำเชิงงอนไว้ทั้งสี่มุมของแท่นบูชา จงทำเป็นชิ้นเดียวกันกับแท่นบูชา และเจ้าจงหุ้มแท่นบูชานั้นด้วยทองเหลือง

27:2 And thou shalt make the horns of it upon the four corners thereof: his horns shall be of the same: and thou shalt overlay it with brass.

27:3 และเจ้าจงทำหม้อสำหรับใส่เถ้าถ่านของแท่นบูชา ทั้งพลั่ว ชามอ่าง ตะขอเกี่ยวเนื้อและถาดรองถ่านไฟของแท่นบูชา คือภาชนะสำหรับแท่นบูชาทั้งหมด เจ้าจงทำด้วยทองเหลือง

27:3 And thou shalt make his pans to receive his ashes, and his shovels, and his basons, and his fleshhooks, and his firepans: all the vessels thereof thou shalt make of brass.

27:4 และเจ้าจงทำตะแกรงด้วยทองเหลืองสำหรับแท่นบูชานั้น และเจ้าจงทำห่วงด้วยทองเหลืองติดที่มุมทั้งสี่ของตะแกรงนั้น

27:4 And thou shalt make for it a grate of network of brass; and upon the net shalt thou make four brasen rings in the four corners thereof.

27:5 และเจ้าจงวางตะแกรงนั้นใส่ไว้ให้อยู่ใต้ขอบของแท่นบูชา เพื่อตาข่ายจะอยู่ตรงกลางแท่นบูชานั้น

27:5 And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar.

27:6 และเจ้าจงทำไม้คานสำหรับแท่นบูชา ไม้คานนั้นจงทำด้วยไม้กระถิน และหุ้มไม้คานเหล่านั้นด้วยทองเหลือง

27:6 And thou shalt make staves for the altar, staves of shittim wood, and overlay them with brass.

27:7 และไม้คานเหล่านั้นจงสอดไว้ในห่วง และไม้คานนั้นจงให้อยู่ข้างแท่นบูชาทั้งสองด้าน ข้างละอัน เพื่อหามแท่นบูชานั้น

27:7 And the staves shall be put into the rings, and the staves shall be upon the two sides of the altar, to bear it.

27:8 เจ้าจงทำแท่นบูชานั้นด้วยไม้กระดาน จงทำข้างในแท่นบูชานั้นกลวง ตามแบบอย่างที่ได้สำแดงแก่เจ้าบนภูเขานั้น จงให้พวกเขาทำตามอย่างนั้น

27:8 Hollow with boards shalt thou make it: as it was shewed thee in the mount, so shall they make it.

ลานแห่งพลับพลา
27:9 และเจ้าจงทำลานแห่งพลับพลา ด้านทิศใต้จงทำม่านสำหรับลานนั้น ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดยาวหนึ่งร้อยศอกสำหรับข้างหนึ่ง

The Court of the Tabernacle
27:9 And thou shalt make the court of the tabernacle: for the south side southward there shall be hangings for the court of fine twined linen of an hundred cubits long for one side:

27:10 และจงทำเสายี่สิบต้นกับทำฐานรองรับเสายี่สิบฐานด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้น จงทำด้วยเงิน

27:10 And the twenty pillars thereof and their twenty sockets shall be of brass; the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver.

27:11 และเช่นเดียวกัน ด้านทิศเหนือจงทำม่านยาวหนึ่งร้อยศอก และจงทำเสายี่สิบต้นกับทำฐานรองรับเสายี่สิบฐานด้วยทองเหลือง ตะขอติดเสาและราวยึดเสานั้น จงทำด้วยเงิน

27:11 And likewise for the north side in length there shall be hangings of an hundred cubits long, and his twenty pillars and their twenty sockets of brass; the hooks of the pillars and their fillets of silver.

27:12 และสำหรับความกว้างของลานด้านทิศตะวันตก จงทำม่านยาวห้าสิบศอก เสาสิบต้นและฐานรองรับเสาสิบฐาน

27:12 And for the breadth of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits: their pillars ten, and their sockets ten.

27:13 และความกว้างของลานด้านทิศตะวันออก จงให้ยาวห้าสิบศอก

27:13 And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.

27:14 ม่านด้านประตูข้างหนึ่งจงให้ยาวสิบห้าศอก จงทำเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน

27:14 The hangings of one side of the gate shall be fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.

27:15 และอีกข้างหนึ่งจงทำม่านยาวสิบห้าศอก จงทำเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน

27:15 And on the other side shall be hangings fifteen cubits: their pillars three, and their sockets three.

27:16 และสำหรับประตูลานจงทำม่านยาวยี่สิบศอก ทำด้วยผ้าสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้อละเอียด ทำด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเย็บปักถักร้อย กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน

27:16 And for the gate of the court shall be an hanging of twenty cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework: and their pillars shall be four, and their sockets four.

ข้อสรุปเกี่ยวกับลานแห่งพลับพลา
27:17 และสำหรับเสาล้อมรอบลานทั้งหมด จงทำราวด้วยเงินสำหรับยึดเสาให้ติดกัน จงทำตะขอติดเสาด้วยเงิน และจงทำฐานรองรับเสานั้นด้วยทองเหลือง

Summary of the Court of the Tabernacle
27:17 All the pillars round about the court shall be filleted with silver; their hooks shall be of silver, and their sockets of brass.

27:18 ความยาวของลานนั้นจงให้เป็นหนึ่งร้อยศอก และความกว้างจงให้เป็นห้าสิบศอกทั้งสองด้าน และความสูงจงให้เป็นห้าศอก ทำด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด และจงทำฐานด้วยทองเหลือง

27:18 The length of the court shall be an hundred cubits, and the breadth fifty every where, and the height five cubits of fine twined linen, and their sockets of brass.

27:19 และภาชนะทั้งปวงที่ใช้ในพลับพลาทั้งหมด ทั้งบรรดาหลักหมุดของพลับพลา กับหลักหมุดที่ลานทั้งหมด จงทำด้วยทองเหลือง

27:19 All the vessels of the tabernacle in all the service thereof, and all the pins thereof, and all the pins of the court, shall be of brass.

น้ำมันสำหรับจุดประทีป
27:20 และเจ้าจงบัญชาชนชาติอิสราเอล ให้พวกเขานำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่คั้นไว้นั้นมาให้เจ้าสำหรับจุดประทีป เพื่อจะทำให้คันประทีปนั้นลุกอยู่เสมอ

The Oil for the Light
27:20 And thou shalt command the children of Israel, that they bring thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamp to burn always.

27:21 ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนข้างนอกม่านซึ่งอยู่หน้าหีบพระโอวาท จงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจัดเตรียมประทีปนั้นอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงรุ่งเช้า จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบัติตามชั่วอายุของพวกเขา”

27:21 In the tabernacle of the congregation without the vail, which is before the testimony, Aaron and his sons shall order it from evening to morning before the LORD: it shall be a statute for ever unto their generations on the behalf of the children of Israel.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope