กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 29 / Proverbs 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนที่มีสติปัญญาเปรียบกับคนโง่เขลา
29:1 คนที่ถูกตำหนิบ่อย ๆ ก็ทำให้คอของตนแข็ง จะถูกทำลายอย่างฉับพลัน และไร้ทางแก้ไข

The Wise and the Foolish Contrasted
29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.

29:2 เมื่อคนชอบธรรมมีอำนาจ ประชาชนก็เปรมปรีดิ์ แต่เมื่อคนชั่วครอบครอง ประชาชนก็คร่ำครวญ

29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.

29:3 ผู้ใดก็ตามที่รักสติปัญญาก็ทำให้บิดาของเขาเปรมปรีดิ์ แต่คนที่คบค้าบรรดาหญิงโสเภณีก็ผลาญทรัพย์สิ่งของของเขา

29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.

29:4 กษัตริย์โดยความยุติธรรมทรงสถาปนาแผ่นดินไว้ แต่องค์ที่ทรงรับบรรดาของกำนัลก็คว่ำแผ่นดินนั้น

29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.

29:5 คนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา

29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet.

29:6 ในการละเมิดของคนชั่วร้ายมีกับดัก แต่คนชอบธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิ์

29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.

29:7 คนชอบธรรมพิจารณาเหตุของคนยากจน แต่คนชั่วไม่เอาใจใส่ที่จะรู้จักมัน

29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.

29:8 คนมักเยาะเย้ยทำให้นครติดกับดัก แต่บรรดาคนที่มีสติปัญญาหันพระพิโรธไปเสีย

29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.

29:9 ถ้าคนที่มีสติปัญญาโต้เถียงกับคนโง่ ไม่ว่าเขาเดือดดาลหรือหัวเราะ ก็ไม่มีการสงบลงได้

29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest.

29:10 คนที่กระหายเลือดเกลียดชังคนเที่ยงธรรม แต่คนชอบธรรมแสวงหาชีวิตของเขา

29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.

29:11 คนโง่เอ่ยความคิดทั้งหมดของตน แต่คนที่มีสติปัญญายับยั้งความคิดไว้จนภายหลัง

29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.

29:12 ถ้าผู้ปกครองตั้งใจฟังคำโกหกทั้งหลาย บรรดาข้าราชการของท่านก็ชั่วทั้งสิ้น

29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.

29:13 คนยากจนและคนหลอกลวงย่อมมาเจอกัน พระเยโฮวาห์ทำให้ตาของคนทั้งสองสว่าง

29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes.

29:14 กษัตริย์ที่พิพากษาคนยากจนอย่างสัตย์ซื่อ พระที่นั่งของพระองค์จะถูกสถาปนาอยู่เป็นนิตย์

29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.

29:15 ไม้เรียวและคำตักเตือนให้สติปัญญา แต่เด็กที่ถูกปล่อยไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน

29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame.

29:16 เมื่อคนชั่วทวีจำนวน การละเมิดก็เพิ่มขึ้น แต่คนชอบธรรมจะเห็นความล่มจมของพวกเขา

29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall.

29:17 จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้าได้หยุดพัก ใช่แล้ว เขาจะให้ความชื่นชมยินดีแก่จิตใจของเจ้า

29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.

29:18 ที่ใด ๆ ที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็พินาศ แต่คนที่รักษาพระราชบัญญัติ เขาก็เป็นสุข

29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.

29:19 คนใช้จะไม่ถูกฝึกสอนโดยคำพูดทั้งหลาย เพราะถึงแม้ว่าเขาเข้าใจ เขาก็จะไม่ยอมตอบ

29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.

29:20 เจ้าเห็นคนที่รีบเร่งในบรรดาถ้อยคำของเขาหรือ ยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าเขา

29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.

29:21 คนที่เลี้ยงดูคนใช้ของตนอย่างประคบประหงมตั้งแต่เด็ก ๆ ในที่สุดเขาจะกลายเป็นบุตรชายของตน

29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.

29:22 คนที่มักโกรธย่อมเร้าการวิวาท และคนขี้โมโหก็มีการละเมิดมากมาย

29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.

29:23 ความเย่อหยิ่งของคนจะนำเขาให้ต่ำลง แต่เกียรติยศจะพยุงคนที่ถ่อมใจ

29:23 A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

29:24 ผู้ใดก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนกับขโมยก็เกลียดชังชีวิตของตน เขาได้ยินคำสาปแช่ง และไม่แพร่งพรายสิ่งนั้นเลย

29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.

29:25 ความกลัวมนุษย์ก็นำกับดักมา แต่ผู้ใดก็ตามที่ให้ความไว้วางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์ก็จะปลอดภัย

29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

29:26 คนเป็นอันมากแสวงหาความโปรดปรานของผู้ครอบครอง แต่การพิพากษาของทุกคนมาจากพระเยโฮวาห์

29:26 Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD.

29:27 คนอธรรมเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม แต่คนที่เที่ยงธรรมในทางนั้นก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนแก่คนชั่ว

29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope