กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 24 / Proverbs 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

การตักเตือนเรื่องการริษยาคนชั่วร้าย
24:1 เจ้าอย่าเป็นคนขี้อิจฉาต่อคนชั่วร้าย หรือปรารถนาที่จะอยู่กับพวกเขา

Warnings against Envy of Evil Men
24:1 Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them.

24:2 เพราะว่าใจของพวกเขาศึกษาการทำลาย และริมฝีปากของพวกเขาพูดถึงการประทุษร้าย

24:2 For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief.

24:3 โดยสติปัญญาบ้านเรือนก็ถูกสร้างขึ้น และโดยความเข้าใจบ้านเรือนนั้นถูกสถาปนาไว้

24:3 Through wisdom is an house builded; and by understanding it is established:

24:4 และโดยความรู้บรรดาห้องจะเต็มไปด้วยบรรดาความมั่งคั่งอันล้ำค่าและน่าอภิรมย์

24:4 And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches.

24:5 คนที่มีสติปัญญาก็แข็งแรง และคนแห่งความรู้ก็เพิ่มกำลังขึ้น

24:5 A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength.

24:6 เพราะว่าโดยการแนะนำที่มีสติปัญญา เจ้าจะทำสงครามของเจ้าได้ และในจำนวนที่ปรึกษาเป็นอันมากก็มีความปลอดภัย

24:6 For by wise counsel thou shalt make thy war: and in multitude of counsellors there is safety.

24:7 สติปัญญาสูงเกินไปสำหรับคนโง่ เขาไม่อ้าปากของเขาพูดในประตูเมือง

24:7 Wisdom is too high for a fool: he openeth not his mouth in the gate.

24:8 คนที่คิดแผนงานที่จะทำความชั่วร้าย จะถูกเรียกว่าคนประสงค์ร้าย

24:8 He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person.

24:9 การคิดแห่งความโง่เขลาเป็นบาป และคนมักเยาะเย้ยเป็นที่น่าเกลียดชังแก่คนทั้งหลาย

24:9 The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men.

24:10 ถ้าเจ้าอ่อนกำลังในวันแห่งความยากลำบาก กำลังของเจ้าก็น้อย

24:10 If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.

24:11 ถ้าเจ้าไม่ช่วยบรรดาคนที่ถูกนำไปสู่ความมรณา และคนเหล่านั้นที่พร้อมที่จะถูกฆ่าให้พ้น

24:11 If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain;

24:12 ถ้าเจ้ากล่าวว่า “ดูเถิด พวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลย” พระองค์ผู้ทรงพินิจดูจิตใจจะไม่ทรงพิจารณาเรื่องนี้หรือ และพระองค์ผู้ทรงรักษาจิตวิญญาณของเจ้าไว้ พระองค์ไม่ทรงทราบเรื่องนี้หรือ และพระองค์จะไม่ทรงตอบแทนทุกคนตามบรรดาการกระทำของเขาหรือ

24:12 If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?

24:13 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจงรับประทานน้ำผึ้งเพราะเป็นของดี และรวงผึ้งซึ่งมีรสหวานต่อการชิมของเจ้า

24:13 My son, eat thou honey, because it is good; and the honeycomb, which is sweet to thy taste:

24:14 ความรู้แห่งสติปัญญาก็จะเป็นเช่นนั้นแก่จิตใจของเจ้า เมื่อเจ้าพบสติปัญญานั้นแล้ว ก็จะมีบำเหน็จ และความคาดหวังของเจ้าจะไม่ถูกตัดออก

24:14 So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.

24:15 โอ คนชั่วเอ๋ย อย่าหมอบคอยเพื่อต่อสู้กับที่อยู่อาศัยของคนชอบธรรม อย่าปล้นที่หยุดพักของเขา

24:15 Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil not his resting place:

24:16 เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครั้งและลุกขึ้นอีก แต่คนชั่วจะตกอยู่ในการประทุษร้าย

24:16 For a just man falleth seven times, and riseth up again: but the wicked shall fall into mischief.

24:17 อย่าเปรมปรีดิ์เมื่อศัตรูของเจ้าล้มลง และอย่าให้ใจของเจ้าปีติยินดีเมื่อเขาสะดุด

24:17 Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:

24:18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรสิ่งนั้นและสิ่งนั้นทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย และพระองค์ทรงหันพระพิโรธของพระองค์ไปเสียจากเขา

24:18 Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him.

24:19 เจ้าอย่าหงุดหงิดเพราะเหตุบรรดาคนชั่วร้าย และเจ้าอย่าเป็นคนขี้อิจฉาต่อคนชั่ว

24:19 Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked;

24:20 เพราะจะไม่มีบำเหน็จแก่คนชั่วร้าย ประทีปของคนชั่วจะถูกดับเสีย

24:20 For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall be put out.

24:21 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจงยำเกรงพระเยโฮวาห์และกษัตริย์ และอย่าคบค้ากับพวกคนที่ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

24:21 My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change:

24:22 เพราะภัยพิบัติของพวกเขาจะอุบัติขึ้นโดยฉับพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่จะมาจากพระองค์ทั้งสองเล่า

24:22 For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both?

24:23 ข้อความเหล่านี้เป็นของคนที่มีสติปัญญาด้วย เป็นสิ่งไม่ดีที่จะเห็นแก่หน้าคนในการพิพากษา

24:23 These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment.

24:24 คนที่กล่าวแก่คนชั่วว่า “เจ้าชอบธรรม” ชนชาติทั้งหลายจะแช่งสาปเขา บรรดาประชาชาติจะรังเกียจเขา

24:24 He that saith unto the wicked, Thou art righteous; him shall the people curse, nations shall abhor him:

24:25 แต่ความชื่นชมยินดีจะมีแก่คนทั้งหลายที่ขนาบเขา และพรอันดีจะมีอยู่บนพวกเขา

24:25 But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them.

24:26 ทุกคนจะจุบริมฝีปากของคนที่ให้คำตอบที่ถูกต้อง

24:26 Every man shall kiss his lips that giveth a right answer.

24:27 จงเตรียมงานของเจ้าไว้ภายนอก และทำให้งานนั้นพร้อมสำหรับตัวเจ้าในทุ่งนา และหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้า

24:27 Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field; and afterwards build thine house.

24:28 อย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าโดยไม่มีเหตุ และอย่าหลอกลวงด้วยริมฝีปากของเจ้า

24:28 Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips.

24:29 อย่ากล่าวว่า “ข้าจะทำแก่เขาเหมือนอย่างที่เขาได้กระทำแก่ข้า ข้าจะตอบแทนเขาตามการงานของเขา”

24:29 Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.

24:30 เราได้ผ่านไปทุ่งนาของคนเกียจคร้าน และข้างสวนองุ่นของคนที่ไร้ความเข้าใจ

24:30 I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding;

24:31 และดูเถิด มันมีบรรดาหนามงอกเต็มไปหมด และตำแยทั้งหลายได้ปกคลุมหน้าดินของมัน และกำแพงหินของมันก็พังลง

24:31 And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down.

24:32 แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดูสิ่งนั้น เรามองดูสิ่งนั้น และได้รับคำสั่งสอน

24:32 Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction.

24:33 “ขณะนี้ หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักนิดหน่อย

24:33 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:

24:34 แล้วความยากจนของเจ้าจะมาหาเหมือนอย่างคนที่เดินทาง และความขัดสนของเจ้าเหมือนอย่างคนถืออาวุธ”

24:34 So shall thy poverty come as one that travelleth; and thy want as an armed man.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope