กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 2 / Proverbs 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พระเจ้าประทานสติปัญญา
2:1 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้าจะรับบรรดาถ้อยคำของเรา และสะสมบรรดาคำบัญชาของเราไว้กับเจ้า

God Gives Wisdom
2:1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2:2 จนเจ้าเอียงหูของเจ้าเข้าหาสติปัญญา และตั้งใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจ

2:2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

2:3 ใช่แล้ว ถ้าเจ้าร้องหาความรู้ และเปล่งเสียงของเจ้าร้องขอความเข้าใจ

2:3 Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

2:4 ถ้าเจ้าแสวงหาสติปัญญาเหมือนอย่างเงิน และค้นหาสติปัญญาเหมือนอย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้

2:4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

2:5 แล้วเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเยโฮวาห์ และพบความรู้ของพระเจ้า

2:5 Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.

2:6 เพราะพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญา ความรู้และความเข้าใจออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์

2:6 For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

2:7 พระองค์ทรงสะสมสติปัญญาอันดีไว้สำหรับคนชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นดั้งสำหรับคนทั้งหลายที่ดำเนินอย่างเที่ยงธรรม

2:7 He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.

2:8 พระองค์ทรงรักษาบรรดาวิถีแห่งความยุติธรรม และทรงสงวนทางของเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ไว้

2:8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.

2:9 แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบธรรม ความยุติธรรม และความเที่ยงตรง ใช่แล้ว วิถีที่ดีทุกสาย

2:9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.

2:10 เมื่อสติปัญญาเข้ามาในใจของเจ้า และความรู้เป็นที่ร่มรื่นแก่จิตใจของเจ้า

2:10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;

2:11 ความเฉลียวฉลาดจะสงวนเจ้าไว้ ความเข้าใจจะรักษาเจ้าไว้

2:11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:

2:12 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วร้าย จากคนที่พูดบรรดาสิ่งที่ตลบตะแลง

2:12 To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;

2:13 ผู้ทอดทิ้งบรรดาวิถีแห่งความเที่ยงธรรม เพื่อเดินในทางทั้งหลายแห่งความมืด

2:13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;

2:14 ผู้เปรมปรีดิ์ที่จะกระทำความชั่วร้าย และชื่นชมยินดีในการตลบตะแลงของคนชั่ว

2:14 Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;

2:15 ผู้ซึ่งบรรดาทางของพวกเขานั้นคดเคี้ยว และพวกเขาตลบตะแลงในวิถีทั้งหลายของตน

2:15 Whose ways are crooked, and they froward in their paths:

2:16 เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงชั่ว คือจากหญิงสัญจรซึ่งป้อยอด้วยคำทั้งหลายของนาง

2:16 To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;

2:17 ผู้ซึ่งทอดทิ้งผู้นำทางแห่งวัยสาวของนางเสีย และลืมพันธสัญญาของพระเจ้าของนาง

2:17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.

2:18 เพราะบ้านของนางเอนไปสู่ความมรณา และวิถีทั้งหลายของนางไปสู่ชาวคนตาย

2:18 For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.

2:19 ไม่มีใครที่เข้าไปหานางแล้วกลับมาอีก และพวกเขาไม่ยึดมั่นในวิถีเหล่านั้นแห่งชีวิต

2:19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.

2:20 เพื่อเจ้าจะได้ดำเนินในทางของคนดี และรักษาวิถีทั้งหลายของคนชอบธรรมไว้

2:20 That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.

2:21 เพราะว่าคนเที่ยงธรรมจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน และคนดีพร้อมจะคงอยู่ในแผ่นดินนั้น

2:21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.

2:22 แต่คนชั่วจะถูกตัดขาดเสียจากแผ่นดินโลก และบรรดาคนละเมิดจะถูกถอนรากออกไปจากแผ่นดินโลกเสีย

2:22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope