กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 13 / Proverbs 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

บุตรชายที่มีสติปัญญา คือพระพรแห่งความชอบธรรม
13:1 บุตรชายที่มีสติปัญญาฟังคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนมักเยาะเย้ยไม่ฟังคำว่ากล่าว

A Wise Son: Blessings of Righteousness
13:1 A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.

13:2 คนจะกินของดีจากผลแห่งปากของตน แต่จิตใจของบรรดาคนละเมิดจะกินความทารุณ

13:2 A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.

13:3 คนที่ระแวดระวังปากของตนจะรักษาชีวิตของตนไว้ แต่คนที่เปิดริมฝีปากของตนกว้างก็จะมาถึงความพินาศ

13:3 He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.

13:4 จิตใจของคนเกียจคร้านยังอยากอยู่ และไม่ได้อะไรเลย แต่จิตใจของคนขยันจะอ้วนพี

13:4 The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.

13:5 คนชอบธรรมเกลียดการโกหก แต่คนชั่วประพฤติน่ารังเกียจและมาถึงความอับอาย

13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.

13:6 ความชอบธรรมรักษาคนที่เที่ยงธรรมในทางนั้น แต่ความชั่วคว่ำคนบาปเสีย

13:6 Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.

13:7 มีคนที่ทำให้ตัวเองมั่งคั่ง แต่ไม่มีอะไรเลย มีคนที่ทำให้ตัวเองยากจน แต่มีทรัพย์สมบัติมากมาย

13:7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.

13:8 ค่าไถ่แห่งชีวิตของคนคือทรัพย์สมบัติของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคำว่ากล่าว

13:8 The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.

13:9 สว่างของคนชอบธรรมก็เปรมปรีดิ์ แต่ประทีปของคนชั่วจะถูกดับ

13:9 The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.

13:10 การวิวาทเกิดขึ้นเพราะความเย่อหยิ่งเท่านั้น แต่สติปัญญาอยู่กับบรรดาคนที่รับคำแนะนำ

13:10 Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.

13:11 ทรัพย์สมบัติที่ได้มาโดยความไร้สาระจะลดน้อยลง แต่คนที่ส่ำสมโดยการงานจะได้เพิ่มพูนขึ้น

13:11 Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.

13:12 ความหวังที่ถูกยืดเวลาไว้ทำให้ใจเจ็บช้ำ แต่เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้ว มันก็เป็นต้นไม้แห่งชีวิต

13:12 Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.

13:13 ผู้ใดก็ตามที่เหยียดหยามพระวจนะจะถูกทำลาย แต่คนที่เกรงกลัวพระบัญญัติจะได้รับบำเหน็จ

13:13 Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.

13:14 กฎเกณฑ์ของคนที่มีสติปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิต เพื่อจะออกไปให้พ้นจากบ่วงแร้วแห่งความมรณา

13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.

13:15 ความเข้าใจที่ดีก็ให้ความโปรดปราน แต่หนทางของบรรดาคนละเมิดก็ยากนัก

13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.

13:16 ทุกคนที่เฉลียวฉลาดกระทำการด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็เผยความเขลาของตนออกมา

13:16 Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.

13:17 ผู้สื่อสารที่ชั่วล้มลงในการประทุษร้าย แต่ทูตที่สัตย์ซื่อคือสุขภาพ

13:17 A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.

13:18 ความยากจนและความอับอายจะมีแก่คนที่ปฏิเสธคำสั่งสอน แต่คนที่เอาใจใส่คำตักเตือนจะได้รับเกียรติ

13:18 Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.

13:19 ความปรารถนาที่สำเร็จแล้วก็หวานชื่นแก่จิตใจ แต่เป็นการน่าสะอิดสะเอียนแก่บรรดาคนโง่ที่จะละเสียจากความชั่วร้าย

13:19 The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.

13:20 คนที่เดินกับบรรดาคนที่มีสติปัญญาก็จะมีสติปัญญา แต่เพื่อนของบรรดาคนโง่จะถูกทำลาย

13:20 He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.

13:21 ความชั่วร้ายไล่ตามบรรดาคนบาป แต่ความดีจะถูกชดใช้ให้แก่คนชอบธรรม

13:21 Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.

13:22 คนดีก็ละมรดกไว้ให้แก่หลาน ๆ ของตน และทรัพย์สมบัติของคนบาปถูกสั่งสมไว้สำหรับคนชอบธรรม

13:22 A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.

13:23 อาหารเป็นอันมากอยู่ในดินที่คนยากจนไถไว้ แต่มีสิ่งที่ถูกทำลายเพราะขาดความยุติธรรม

13:23 Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.

13:24 คนที่สงวนไม้เรียวของตนไว้ก็เกลียดชังบุตรชายของตน แต่คนที่รักเขาตีสอนเขาทันเวลา

13:24 He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.

13:25 คนชอบธรรมรับประทานได้จนจิตใจของเขาอิ่มหนำ แต่ท้องของคนชั่วจะขาดอาหาร

13:25 The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope