กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 15 / Proverbs 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความดีเปรียบกับความชั่วร้าย
15:1 คำตอบอ่อนหวานหันเหความโกรธไปเสีย แต่บรรดาคำพูดที่ทำให้เจ็บช้ำก็เร้าโทสะ

Contrast of Good and Evil
15:1 A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.

15:2 ลิ้นของคนที่มีสติปัญญาใช้ความรู้อย่างถูกต้อง แต่ปากของบรรดาคนโง่เทความโง่ออกมา

15:2 The tongue of the wise useth knowledge aright: but the mouth of fools poureth out foolishness.

15:3 พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุกแห่งหน เฝ้าดูคนชั่วร้ายและคนดี

15:3 The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good.

15:4 ลิ้นที่กล่าวสิ่งที่ดีเป็นต้นไม้แห่งชีวิต แต่ความตลบตะแลงในลิ้นนั้นทำให้จิตใจแตกสลาย

15:4 A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.

15:5 คนโง่เหยียดหยามคำสั่งสอนของบิดาตน แต่คนที่เอาใจใส่คำตักเตือนก็เป็นคนหยั่งรู้

15:5 A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.

15:6 ในบ้านเรือนของคนชอบธรรมมีคลังทรัพย์มาก แต่ในบรรดารายได้ของคนชั่วมีความยากลำบาก

15:6 In the house of the righteous is much treasure: but in the revenues of the wicked is trouble.

15:7 ริมฝีปากของคนที่มีสติปัญญากระจายความรู้ แต่ใจของคนโง่ไม่ทำเช่นนั้น

15:7 The lips of the wise disperse knowledge: but the heart of the foolish doeth not so.

15:8 เครื่องบูชาของคนชั่วเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.

15:9 ทางของคนชั่วเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงรักผู้ที่ติดตามความชอบธรรม

15:9 The way of the wicked is an abomination unto the LORD: but he loveth him that followeth after righteousness.

15:10 การลงโทษเป็นที่น่าหนักใจต่อคนที่ละทิ้งทางนั้น และคนที่เกลียดชังการตักเตือนจะถึงแก่ความตาย

15:10 Correction is grievous unto him that forsaketh the way: and he that hateth reproof shall die.

15:11 นรกและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วใจแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

15:11 Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?

15:12 คนมักเยาะเย้ยไม่รักคนที่ตักเตือนเขา ทั้งเขาจะไม่ไปหาคนที่มีสติปัญญา

15:12 A scorner loveth not one that reproveth him: neither will he go unto the wise.

15:13 ใจที่ร่าเริงกระทำให้สีหน้าแจ่มใส แต่โดยความโศกเศร้าแห่งหัวใจดวงจิตก็แตกสลาย

15:13 A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken.

15:14 ใจของคนที่มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู้ แต่ปากของบรรดาคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร

15:14 The heart of him that hath understanding seeketh knowledge: but the mouth of fools feedeth on foolishness.

15:15 ตลอดวันเวลาของคนที่ทุกข์ลำบากก็ชั่วร้าย แต่คนที่มีใจร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน

15:15 All the days of the afflicted are evil: but he that is of a merry heart hath a continual feast.

15:16 เล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมกับมีความยำเกรงพระเยโฮวาห์ ดีกว่ามีทรัพย์มากและมีความลำบากอยู่ที่นั่นด้วย

15:16 Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith.

15:17 อาหารเย็นที่มีแต่ถั่วในที่ ๆ มีความรักก็ดีกว่าที่มีเนื้อวัวตัวผู้อย่างดีในที่ ๆ มีความเกลียดชังอยู่ด้วย

15:17 Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith.

15:18 คนขี้โมโหเร้าให้เกิดการวิวาท แต่คนที่โกรธช้าก็ระงับการวิวาท

15:18 A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife.

15:19 ทางของคนเกียจคร้านเป็นเหมือนอย่างรั้วต้นไม้ที่มีหนาม แต่ทางของคนชอบธรรมก็ถูกทำให้ราบเรียบ

15:19 The way of the slothful man is as an hedge of thorns: but the way of the righteous is made plain.

15:20 บุตรชายที่มีสติปัญญากระทำให้บิดายินดี แต่คนโง่เหยียดหยามมารดาของตน

15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother.

15:21 ความโง่เป็นความชื่นบานแก่คนที่ขาดสติปัญญา แต่คนที่มีความเข้าใจก็ดำเนินอย่างเที่ยงธรรม

15:21 Folly is joy to him that is destitute of wisdom: but a man of understanding walketh uprightly.

15:22 ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานทั้งหลายก็ไม่เป็นดังหวัง แต่ในที่ปรึกษาจำนวนมาก แผนงานเหล่านั้นก็สำเร็จ

15:22 Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.

15:23 มนุษย์มีความชื่นบานโดยคำตอบแห่งปากของตน และคำเดียวที่พูดในเวลาอันเหมาะสม คำนั้นก็ดีจริง ๆ

15:23 A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!

15:24 ทางแห่งชีวิตนำคนที่มีสติปัญญาขึ้นไปสู่เบื้องบน เพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากนรกเบื้องล่าง

15:24 The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath.

15:25 พระเยโฮวาห์จะทรงทำลายบ้านของคนเย่อหยิ่ง แต่พระองค์จะทรงสถาปนาขอบเขตของหญิงม่าย

15:25 The LORD will destroy the house of the proud: but he will establish the border of the widow.

15:26 ความคิดทั้งหลายของคนชั่วเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่บรรดาถ้อยคำของคนบริสุทธิ์เป็นถ้อยคำที่พอพระทัย

15:26 The thoughts of the wicked are an abomination to the LORD: but the words of the pure are pleasant words.

15:27 คนที่โลภกำไรก็กระทำความลำบากแก่ครัวเรือนของตน แต่คนที่เกลียดชังสินบนจะมีชีวิตอยู่

15:27 He that is greedy of gain troubleth his own house; but he that hateth gifts shall live.

15:28 ใจของคนชอบธรรมเรียนรู้ว่าควรจะตอบอย่างไร แต่ปากของคนชั่วเทบรรดาสิ่งชั่วร้ายออกมา

15:28 The heart of the righteous studieth to answer: but the mouth of the wicked poureth out evil things.

15:29 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ห่างไกลจากคนชั่ว แต่พระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของคนชอบธรรม

15:29 The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.

15:30 สว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีดิ์ และข่าวดีกระทำให้บรรดากระดูกอ้วนพี

15:30 The light of the eyes rejoiceth the heart: and a good report maketh the bones fat.

15:31 หูที่ฟังคำตักเตือนแห่งชีวิตก็อาศัยอยู่ท่ามกลางบรรดาคนที่มีสติปัญญา

15:31 The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.

15:32 คนที่ปฏิเสธคำสั่งสอนก็เหยียดหยามจิตใจของตนเอง แต่คนที่รับฟังคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ

15:32 He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding.

15:33 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นคำสั่งสอนแห่งสติปัญญา และความถ่อมใจอยู่ก่อนเกียรติยศ

15:33 The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honour is humility.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope