กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 18 / Proverbs 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คำสั่งสอนเรื่องความชอบธรรม
18:1 โดยความปรารถนา เมื่อคนหนึ่งคนใดปลีกตัวออกไปแล้ว ก็จะค้นหาและเข้ายุ่งกับสติปัญญาทุกอย่าง

Further Instruction in Righteousness
18:1 Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.

18:2 คนโง่ไม่มีความชื่นชมยินดีในความเข้าใจ แต่ที่จิตใจของเขาจะแสดงความคิดเห็นของตน

18:2 A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.

18:3 เมื่อคนชั่วมาถึง ความหมิ่นประมาทก็มาด้วย และความอัปยศมาพร้อมกับการตำหนิ

18:3 When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.

18:4 บรรดาถ้อยคำแห่งปากของคนเหมือนอย่างน้ำลึกทั้งหลาย และน้ำพุแห่งสติปัญญาเป็นเหมือนอย่างลำธารน้ำเชี่ยว

18:4 The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.

18:5 เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะยอมรับตัวของคนชั่วเพื่อจะคว่ำคนชอบธรรมในการพิพากษา

18:5 It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.

18:6 ริมฝีปากของคนโง่เข้าไปสู่การโต้แย้งกัน และปากของเขาก็เรียกร้องการโบยตีหลายที

18:6 A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.

18:7 ปากของคนโง่เป็นความพินาศของเขา และริมฝีปากของเขาก็เป็นกับดักแห่งจิตใจของเขา

18:7 A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.

18:8 บรรดาถ้อยคำของคนที่เที่ยวซุบซิบก็เหมือนอย่างบาดแผลหลายรอย และบาดแผลเหล่านั้นลงไปยังส่วนภายในของร่างกาย

18:8 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

18:9 คนที่เกียจคร้านในการงานของตนก็เป็นพี่น้องกับคนที่ล้างผลาญอย่างมากด้วย

18:9 He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.

18:10 พระนามของพระเยโฮวาห์เป็นป้อมปราการอันเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย

18:10 The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.

18:11 ความมั่งคั่งของเศรษฐีเป็นนครอันเข้มแข็งของเขา และเป็นเหมือนกำแพงสูงในความคิดเห็นของเขาเอง

18:11 The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

18:12 ก่อนการถูกทำลายใจของคนก็จองหอง และก่อนได้รับเกียรติก็มีการถ่อมใจลง

18:12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.

18:13 คนที่ตอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดก่อนที่เขาได้ยินเรื่องนั้น ก็เป็นความโง่และความอับอายแก่เขา

18:13 He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.

18:14 จิตใจของมนุษย์จะทนต่อความเจ็บป่วยได้ แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่า

18:14 The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?

18:15 ใจของคนหยั่งรู้ก็ได้ความรู้ และหูของคนที่มีสติปัญญาแสวงหาความรู้

18:15 The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.

18:16 ของกำนัลของคนหนึ่งคนใดก็เปิดทางให้คนนั้น และนำเขามาอยู่ต่อหน้าคนใหญ่คนโต

18:16 A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.

18:17 คนที่แถลงคดีของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก แต่เพื่อนบ้านของเขาจะมาสอบสวนเขา

18:17 He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.

18:18 การจับสลากกระทำให้การโต้แย้งกันสงบลง และแยกคู่โต้แย้งที่มีกำลังออกจากกัน

18:18 The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.

18:19 พี่น้องที่สะดุดแล้วก็คืนดีกันยากกว่าการชนะนครที่เข้มแข็ง และการโต้แย้งกันของพวกเขาเป็นเหมือนดาลทั้งหลายแห่งป้อมปราการ

18:19 A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.

18:20 ท้องของคนจะอิ่มหนำด้วยผลแห่งปากของเขา และด้วยการเจริญแห่งริมฝีปากของเขา เขาจะอิ่มหนำ

18:20 A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.

18:21 ความตายและความเป็นอยู่ในอำนาจของลิ้น และบรรดาคนที่รักมันก็จะกินผลของมัน

18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

18:22 ผู้ใดก็ตามที่พบภรรยาก็พบสิ่งที่ดี และได้ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์

18:22 Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.

18:23 คนยากจนใช้คำวิงวอนทั้งหลาย แต่คนมั่งคั่งตอบอย่างหยาบกระด้าง

18:23 The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.

18:24 คนที่มีเพื่อนหลายคนต้องแสดงตัวเป็นมิตร และมีมิตรสหายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง

18:24 A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope