กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 6 / Proverbs 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คำเตือนเรื่องการค้ำประกัน การเกียจคร้าน ความหยิ่ง การเป็นพยานเท็จและการเล่นชู้
6:1 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อเพื่อนของเจ้า ถ้าเจ้าได้ลงมือของเจ้าทำสัญญากับคนแปลกหน้าแล้ว

Warnings against Suretyship, Laziness, Pride, False Witnesses, Adultery
6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,

6:2 เจ้าก็ติดกับดักด้วยบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเจ้า เจ้าก็ถูกจับด้วยบรรดาถ้อยคำแห่งปากของเจ้า

6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.

6:3 บุตรชายของเราเอ๋ย บัดนี้จงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิด เมื่อเจ้าตกอยู่ในกำมือเพื่อนของเจ้าแล้ว จงไป ถ่อมตัวเจ้าลง และวิงวอนเพื่อนของเจ้า

6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.

6:4 อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง และอย่าให้หนังตาของเจ้าปรือไป

6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.

6:5 เหมือนอย่างกวางโรจงช่วยตัวของเจ้าเองให้พ้นจากมือของพราน และเหมือนอย่างนกจากมือของคนจับนก

6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.

6:6 จงไปหามด เจ้าคนเกียจคร้านเอ๋ย จงพิจารณาดูทางทั้งหลายของมัน และจงได้สติปัญญา

6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:

6:7 ซึ่งไม่มีผู้นำทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง

6:7 Which having no guide, overseer, or ruler,

6:8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูร้อน และส่ำสมอาหารของมันในฤดูเกี่ยว

6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.

6:9 เจ้าจะนอนหลับนานเท่าใด โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับของเจ้า

6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?

6:10 กระนั้นการหลับนิด การตาปรือหน่อย การกอดมือเพื่อหลับนิดหน่อย

6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:

6:11 แล้วความจนของเจ้าจะมาเหมือนอย่างคนที่เดินทาง และความขัดสนของเจ้าเหมือนอย่างคนที่ถืออาวุธ

6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.

6:12 คนเหลวไหล คนชั่ว เที่ยวไปด้วยปากที่พูดตลบตะแลง

6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.

6:13 เขาขยิบตาด้วยตาของเขา เขาพูดด้วยเท้าของตน เขาสอนด้วยบรรดานิ้วของเขา

6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;

6:14 ความตลบตะแลงอยู่ในใจของเขา เขาปองความชั่วร้ายอยู่เรื่อยไป เขาหว่านความแตกร้าว

6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.

6:15 เพราะฉะนั้นความหายนะของเขาจะมาถึงปัจจุบันทันด่วน ฉับพลันนั้นเองเขาจะแตกอย่างรักษาไม่ได้

6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.

6:16 หกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง ใช่แล้ว มีเจ็ดสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระองค์

6:16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:

6:17 สายตาที่หยิ่งยโส ลิ้นที่มุสา และมือที่ทำให้โลหิตที่ไร้ผิดตก

6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,

6:18 จิตใจที่คิดแผนงานชั่ว เท้าที่รีบวิ่งไปสู่การประทุษร้าย

6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,

6:19 พยานเท็จที่พูดมุสา และคนที่หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง

6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.

6:20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าไว้ และอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้า

6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:

6:21 จงมัดพวกมันไว้บนจิตใจของเจ้าเสมอ และผูกพวกมันไว้รอบคอของเจ้า

6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.

6:22 เมื่อเจ้าไปมา มันจะนำเจ้า เมื่อเจ้านอนหลับ มันจะรักษาเจ้าไว้ และเมื่อเจ้าตื่นขึ้น มันจะพูดกับเจ้า

6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.

6:23 เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป และพระราชบัญญัติเป็นความสว่าง และบรรดาคำตักเตือนแห่งการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต

6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:

6:24 เพื่อรักษาเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้าย จากคำป้อยอแห่งลิ้นของหญิงชั่ว

6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.

6:25 อย่าปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้า และอย่าให้นางจับเจ้าด้วยหนังตาของนาง

6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.

6:26 เพราะโดยวิธีการของหญิงโสเภณี ชายคนหนึ่งก็เหลือแค่ขนมปังก้อนเดียว และหญิงเล่นชู้จะล่าชีวิตที่ล้ำค่า

6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.

6:27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกของเขา และเสื้อผ้าของเขาจะไม่ถูกไฟไหม้ได้หรือ

6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?

6:28 ผู้หนึ่งผู้ใดจะเดินบนถ่านที่ร้อน และเท้าของเขาจะไม่ถูกไฟลวกได้หรือ

6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?

6:29 คนใดที่เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านของตนก็เป็นอย่างนั้นแหละ ผู้ใดก็ตามที่แตะต้องนางจะไร้ความผิดก็หามิได้

6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.

6:30 ผู้คนไม่เหยียดหยามขโมย ถ้าเขาขโมยเพื่อทำให้ชีวิตของเขาอิ่มเมื่อเขาหิว

6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;

6:31 แต่ถ้าเขาถูกจับได้ เขาจะต้องส่งคืนเป็นเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นแห่งบ้านของเขา

6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.

6:32 แต่ผู้ใดก็ตามที่เล่นชู้กับผู้หญิงคนหนึ่งก็ขาดความเข้าใจ คนใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายจิตใจของตนเอง

6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.

6:33 เขาจะได้รับบาดแผลและความเสื่อมเสีย และความขายหน้าของเขาจะไม่ถูกลบล้างออกไป

6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.

6:34 เพราะความหึงหวงเป็นความเดือดดาลของชายคนหนึ่ง ฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยไว้ในวันแห่งการแก้แค้น

6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.

6:35 เขาจะไม่ยอมรับค่าไถ่ใด ๆ และเขาจะไม่ยอมสงบ ถึงแม้ว่าเจ้าให้ของกำนัลมากมาย

6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope