กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 3 / Proverbs 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา
3:1 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าลืมกฎเกณฑ์ของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา

Honor the Lord and Be Wise
3:1 My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

3:2 เพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปี ชีวิตยืนยาว และสันติสุขแก่เจ้า

3:2 For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3:3 อย่าให้ความเมตตาและความจริงทอดทิ้งเจ้า จงผูกพวกมันไว้รอบคอของเจ้า จงเขียนพวกมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า

3:3 Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

3:4 ดังนั้น เจ้าจะพบความโปรดปรานและความเข้าใจอันดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์

3:4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

3:5 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง

3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

3:6 ในทางทั้งหลายของเจ้าจงยอมรับพระองค์ และพระองค์จะทรงนำวิถีทั้งหลายของเจ้า

3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

3:7 อย่าทำตัวฉลาดในสายตาของตนเอง จงยำเกรงพระเยโฮวาห์ และออกไปเสียจากความชั่วร้าย

3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.

3:8 การกระทำเช่นนี้จะเป็นสุขภาพแก่สะดือของเจ้า และเป็นไขแก่กระดูกทั้งหลายของตน

3:8 It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

3:9 จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์สินของเจ้า และด้วยผลแรกแห่งการเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นของเจ้า

3:9 Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

3:10 แล้วบรรดายุ้งฉางของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อย่ำองุ่นทั้งหลายของเจ้าจะโพล่งออกมาด้วยน้ำองุ่นใหม่

3:10 So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

3:11 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเหยียดหยามการตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของพระองค์

3:11 My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:

3:12 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก เหมือนอย่างบิดาตักเตือนบุตรชายคนที่เขาชื่นชมยินดี

3:12 For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.

3:13 มนุษย์ที่พบสติปัญญาและคนที่ได้ความเข้าใจ ก็เป็นสุข

3:13 Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

3:14 เพราะผลที่ได้จากสติปัญญานั้นย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นย่อมดีกว่าทองคำเนื้อดี

3:14 For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

3:15 เธอประเสริฐกว่าบรรดาทับทิม และทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้

3:15 She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.

3:16 ชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของเธอ และในมือซ้ายของเธอมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ

3:16 Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

3:17 บรรดาทางของเธอเป็นทางทั้งหลายแห่งความร่มรื่น และวิถีทั้งสิ้นของเธอคือสันติภาพ

3:17 Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

3:18 เธอเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่คนทั้งหลายที่ยึดเธอไว้ และทุกคนที่เก็บเธอไว้แน่นก็เป็นสุข

3:18 She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.

3:19 โดยสติปัญญาพระเยโฮวาห์ได้ทรงเนรมิตสร้างแผ่นดินโลก โดยความเข้าใจ พระองค์ได้ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย

3:19 The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.

3:20 โดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมา และบรรดาเมฆก็หยาดน้ำค้างลงมา

3:20 By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

3:21 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษาสติปัญญาอันดีและความเฉลียวฉลาดไว้

3:21 My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:

3:22 ดังนั้นทั้งสองจะเป็นชีวิตแก่จิตใจของเจ้า และจะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้า

3:22 So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

3:23 แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด

3:23 Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

3:24 เมื่อเจ้านอนลง เจ้าจะไม่กลัว ใช่แล้ว เจ้าจะนอนลงและการนอนหลับของเจ้าจะผาสุกสดชื่น

3:24 When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

3:25 อย่าหวาดกลัวความกลัวที่มาอย่างฉับพลัน หรือการทำลายล้างของคนชั่ว เมื่อมันมาถึง

3:25 Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.

3:26 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้าของเจ้าให้พ้นจากการถูกจับ

3:26 For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

3:27 อย่าหน่วงเหนี่ยวสิ่งดีไว้จากบรรดาคนที่สมควรจะได้รับ เมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจแห่งมือของเจ้าที่จะกระทำได้

3:27 Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

3:28 อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า “ไปเถอะ และกลับมาอีก และพรุ่งนี้ข้าจะให้” เมื่อเจ้ามีสิ่งนั้นอยู่ข้าง ๆ เจ้า

3:28 Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.

3:29 อย่าวางแผนงานชั่วร้ายต่อเพื่อนบ้านของเจ้า ขณะเขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยข้าง ๆ เจ้า

3:29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

3:30 อย่าโต้แย้งกับผู้ใดโดยไม่มีเหตุ ถ้าเขามิได้ทำอันตรายอย่างใดแก่เจ้า

3:30 Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

3:31 อย่าอิจฉาผู้บีบบังคับ และอย่าเลือกทางใด ๆ ของเขาเลย

3:31 Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.

3:32 เพราะคนตลบตะแลงเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ข้อลึกลับของพระองค์นั้นอยู่กับคนชอบธรรม

3:32 For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.

3:33 คำสาปแช่งของพระเยโฮวาห์อยู่ในบ้านของคนชั่วร้าย แต่พระองค์ทรงอวยพรที่อยู่อาศัยของคนชอบธรรม

3:33 The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.

3:34 แน่นอนพระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ย แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจลง

3:34 Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.

3:35 คนที่มีสติปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่ความอับอายจะเป็นการเลื่อนยศของบรรดาคนโง่

3:35 The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope