กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 28 / Proverbs 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

บำเหน็จต่าง ๆ ของคนชอบธรรม
28:1 คนชั่วหนีไปเมื่อไม่มีใครไล่ตาม แต่คนชอบธรรมกล้าหาญดุจสิงโต

The Rewards of the Righteous
28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.

28:2 เพราะเหตุการละเมิดแห่งแผ่นดินก็มีประมุขหลายคนที่นั่น แต่โดยคนแห่งความเข้าใจและความรู้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนาน

28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.

28:3 คนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนเป็นเหมือนพายุฝนที่มีอำนาจทำลายล้างซึ่งชะล้างพืชผลไปเสีย

28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.

28:4 บรรดาคนที่ละทิ้งพระราชบัญญัติย่อมยกย่องคนชั่ว แต่บรรดาคนที่รักษาพระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้กับพวกเขา

28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.

28:5 คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาคนที่แสวงหาพระเยโฮวาห์เข้าใจสิ่งสารพัด

28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.

28:6 คนยากจนที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่าคนที่คดโกงในทางทั้งหลายของตน ถึงแม้ว่าเขาเป็นคนมั่งคั่ง

28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.

28:7 ผู้ใดก็ตามที่รักษาพระราชบัญญัติเป็นบุตรชายที่มีสติปัญญา แต่คนที่เป็นเพื่อนของบรรดาคนตะกละก็ทำให้บิดาของตนอับอาย

28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.

28:8 คนที่เพิ่มความมั่งคั่งของตนโดยดอกเบี้ยและกำไรอยุติธรรม เขาจะรวบรวมทรัพย์นั้นให้แก่คนที่จะสงสารคนยากจน

28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.

28:9 คนที่หันใบหูของเขาไปเสียจากการฟังพระราชบัญญัติ แม้แต่คำอธิษฐานของเขาก็จะเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน

28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.

28:10 ผู้ใดก็ตามที่ทำให้คนชอบธรรมหลงผิดไปในทางชั่วร้าย เขาจะตกลงไปในหลุมของตัวเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งดี ๆ เป็นกรรมสิทธิ์

28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.

28:11 คนมั่งคั่งก็ฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจก็ค้นดูเขาอย่างแจ่มแจ้ง

28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.

28:12 เมื่อคนชอบธรรมเปรมปรีดิ์ ก็มีสง่าราศีอย่างมาก แต่เมื่อคนชั่วขึ้นเรืองอำนาจ คนก็ถูกปิดบังไว้

28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.

28:13 คนที่ปิดบังบรรดาบาปของตนจะไม่เจริญรุ่งเรือง แต่ผู้ใดก็ตามที่สารภาพและละทิ้งบาปเหล่านั้นเสียจะได้รับความเมตตา

28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.

28:14 คนที่เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็นสุข แต่คนที่ทำใจของตนให้แข็งกระด้างจะตกอยู่ในการร้าย

28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.

28:15 ดุจสิงโตที่คำรามและหมีที่โถมเข้าใส่ ผู้ปกครองชั่วที่อยู่เหนือคนยากจนก็เป็นเช่นนั้น

28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.

28:16 ประมุขที่ขาดความเข้าใจก็เป็นผู้กดขี่ตัวฉกาจด้วย แต่คนที่เกลียดชังความโลภจะยืดวันเวลาของเขาออกไป

28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.

28:17 คนที่ทำความรุนแรงต่อโลหิตของคนใด ๆ จะหลบหนีเข้าไปในหลุมมรณา อย่าให้ใครช่วยเขาเลย

28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.

28:18 ผู้ใดก็ตามที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมจะได้รับการช่วยให้รอด แต่คนที่ตลบตะแลงในทางทั้งหลายของตนจะล้มลงทันที

28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.

28:19 คนที่ไถทุ่งนาของตนจะได้อาหารจำนวนมากมาย แต่คนที่ติดตามบรรดาคนไร้สาระจะมีความยากจนเพียงพอ

28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.

28:20 คนที่สัตย์ซื่อจะอุดมไปด้วยบรรดาพระพร แต่คนที่รีบเร่งที่จะมั่งคั่งจะไม่เป็นผู้ที่ไร้ผิด

28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.

28:21 การเห็นแก่หน้าคนหนึ่งคนใดก็ไม่ดี เพราะว่าเพื่อที่จะได้อาหารชิ้นหนึ่งคนนั้นจะละเมิด

28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.

28:22 คนที่รีบเร่งที่จะมั่งคั่งก็มีนัยน์ตาชั่วร้าย และไม่พิจารณาว่าความจนจะมาสู่เขา

28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.

28:23 คนที่ขนาบคนหนึ่งคนใด ภายหลังจะได้รับความโปรดปรานมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้น

28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.

28:24 ผู้ใดก็ตามที่ปล้นบิดาของตนหรือมารดาของตน และกล่าวว่า “สิ่งนี้ไม่เป็นการละเมิด” คนนั้นก็เป็นเพื่อนของผู้ทำลาย

28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.

28:25 คนที่มีใจเย่อหยิ่งเร้าให้เกิดการวิวาท แต่คนที่ให้ความไว้วางใจของตนอยู่ในพระเยโฮวาห์จะอ้วนพี

28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.

28:26 คนที่วางใจในจิตใจของตัวเองเป็นคนโง่ แต่ผู้ใดก็ตามที่ดำเนินอย่างมีปัญญา เขาจะได้รับการช่วยให้พ้น

28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.

28:27 คนที่ให้แก่คนยากจนจะไม่ขัดสน แต่คนที่ปิดตาของเขาเสียจะได้รับคำสาปแช่งมากมาย

28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.

28:28 เมื่อคนชั่วมีอำนาจขึ้น คนทั้งหลายก็ซ่อนตัวเสีย แต่เมื่อเขาทั้งหลายพินาศไป คนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้น

28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope