กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 10 / Proverbs 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความเขลาแห่งความชั่วเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
10:1 สุภาษิตทั้งหลายของซาโลมอน บุตรชายที่มีสติปัญญากระทำให้บิดายินดี แต่บุตรชายที่โง่เขลาเป็นความหนักใจของมารดาเขา

The Folly of Wickedness and Wisdom of Righteousness Contrasted
10:1 The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.

10:2 คลังทรัพย์แห่งความชั่วไม่ทำประโยชน์อะไร แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตาย

10:2 Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.

10:3 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงปล่อยให้จิตใจของคนชอบธรรมอดอยาก แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งทรัพย์สินของบรรดาคนชั่ว

10:3 The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked.

10:4 คนที่จัดการด้วยมือที่หย่อนยานจะกลายเป็นคนยากจน แต่มือของคนที่ขยันขันแข็งกระทำให้มั่งคั่ง

10:4 He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.

10:5 คนที่ส่ำสมไว้ในฤดูร้อนก็เป็นบุตรชายที่มีสติปัญญา แต่คนที่หลับในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุตรชายที่ก่อให้เกิดความอับอาย

10:5 He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.

10:6 บรรดาพระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม แต่ความทารุณปกคลุมปากของคนชั่ว

10:6 Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.

10:7 การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อของคนชั่วจะเน่าเสีย

10:7 The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.

10:8 คนที่มีใจประกอบด้วยสติปัญญาจะยอมรับบรรดาพระบัญญัติ แต่คนโง่ที่พูดมากจะล้มลง

10:8 The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.

10:9 คนที่ดำเนินอย่างเที่ยงธรรมก็ดำเนินอย่างมั่นคงดี แต่คนที่ทำทางทั้งหลายของตนให้คดไปก็จะถูกเปิดโปง

10:9 He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.

10:10 คนที่ขยิบตาด้วยตาของเขาก็ก่อความเศร้าโศก แต่คนโง่ที่พูดมากจะล้มลง

10:10 He that winketh with the eye causeth sorrow: but a prating fool shall fall.

10:11 ปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อน้ำแห่งชีวิต แต่ความทารุณปกคลุมปากของคนชั่ว

10:11 The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.

10:12 ความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาท แต่ความรักปกปิดบรรดาบาปเสีย

10:12 Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.

10:13 ในริมฝีปากของคนที่มีความเข้าใจก็พบสติปัญญา แต่ไม้เรียวก็มีไว้สำหรับหลังของคนที่ขาดความเข้าใจ

10:13 In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod is for the back of him that is void of understanding.

10:14 บรรดาคนที่มีสติปัญญาก็ส่ำสมความรู้ไว้ แต่ปากของคนโง่อยู่ใกล้ความพินาศ

10:14 Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.

10:15 ทรัพย์สมบัติของคนมั่งมีเป็นนครเข้มแข็งของเขา ความยากจนของคนยากจนเป็นสิ่งที่ทำลายพวกเขา

10:15 The rich man's wealth is his strong city: the destruction of the poor is their poverty.

10:16 การงานของคนชอบธรรมนำไปถึงชีวิต ผลของคนชั่วนำไปถึงบาป

10:16 The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin.

10:17 คนที่รักษาคำสั่งสอนไว้ก็อยู่ในทางแห่งชีวิต แต่คนที่ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงเจิ่นไป

10:17 He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.

10:18 คนที่ปิดบังความเกลียดชังด้วยริมฝีปากที่พูดมุสา และคนที่กล่าวคำใส่ร้ายเป็นคนโง่

10:18 He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.

10:19 ในถ้อยคำมากมายก็จะไม่ขาดบาป แต่คนที่ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้ที่มีสติปัญญา

10:19 In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.

10:20 ลิ้นของคนชอบธรรมก็เหมือนอย่างเงินเนื้อบริสุทธิ์ ใจของคนชั่วมีค่าแต่น้อย

10:20 The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.

10:21 ริมฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนเป็นอันมาก แต่บรรดาคนโง่ตายเพราะขาดสติปัญญา

10:21 The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.

10:22 พระพรของพระเยโฮวาห์ พระพรนั้นกระทำให้มั่งคั่ง และพระองค์มิได้แถมความโศกเศร้าไว้กับพระพรนั้น

10:22 The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.

10:23 คนโง่กระทำความผิดเหมือนเป็นการเล่นสนุก แต่คนที่มีความเข้าใจก็มีสติปัญญา

10:23 It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.

10:24 ความกลัวของคนชั่วจะมาถึงเขา แต่ความปรารถนาของคนชอบธรรมจะประทานให้

10:24 The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.

10:25 ลมหมุนผ่านไปฉันใด คนชั่วก็ไม่มีอีกฉันนั้น แต่คนชอบธรรมเป็นรากฐานที่อยู่เป็นนิตย์

10:25 As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.

10:26 เหมือนอย่างน้ำส้มกับฟัน และเหมือนอย่างควันกับตาเป็นฉันใด คนเกียจคร้านกับผู้ที่ส่งเขาก็เป็นฉันนั้น

10:26 As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him.

10:27 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นั้นยืดวันเวลาให้ยาวไป แต่ปีเดือนทั้งหลายของคนชั่วนั้นจะถูกย่นเข้า

10:27 The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.

10:28 ความหวังของคนชอบธรรมจะเป็นความยินดี แต่ความมุ่งหวังของคนชั่วจะมลายไป

10:28 The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.

10:29 มรรคาของพระเยโฮวาห์เป็นกำลังแก่คนเที่ยงธรรม แต่ความพินาศจะมีแก่เหล่าคนกระทำความชั่วช้า

10:29 The way of the LORD is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.

10:30 คนชอบธรรมจะไม่ถูกกำจัดเลย แต่คนชั่วจะไม่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก

10:30 The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.

10:31 ปากของคนชอบธรรมนำสติปัญญาออกมา แต่ลิ้นตลบตะแลงจะถูกตัดออก

10:31 The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.

10:32 ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้ว่าอะไรเหมาะสม แต่ปากของคนชั่วพูดความตลบตะแลง

10:32 The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope