กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 9 / Proverbs 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริ่มต้นของสติปัญญา
9:1 สติปัญญาได้สร้างบ้านของเธอแล้ว เธอได้ตั้งเสาเจ็ดต้นของเธอแล้ว

Wisdom Begins with Fear of the Lord
9:1 Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:

9:2 เธอได้ฆ่าบรรดาสัตว์ของเธอ เธอได้ผสมน้ำองุ่นของเธอ เธอได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย

9:2 She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.

9:3 เธอได้ส่งพวกสาวใช้ของเธอออกไป เธอส่งเสียงบนบรรดาที่สูงที่สุดแห่งนครว่า

9:3 She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,

9:4 “ผู้ใดก็ตามที่เป็นคนเขลา จงให้เขาหันเข้ามาที่นี่” สำหรับคนที่ขาดความเข้าใจ เธอพูดกับเขาว่า

9:4 Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:5 “มาเถิด มารับประทานขนมปังของเรา และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ผสมแล้ว

9:5 Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.

9:6 จงทอดทิ้งคนเขลาเสีย และมีชีวิตอยู่ และดำเนินในทางแห่งความเข้าใจเถิด”

9:6 Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.

9:7 คนที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รับความอับอายสำหรับตัวเอง และคนที่ตำหนิคนชั่วจะได้รับรอยเปื้อนสำหรับตัวเอง

9:7 He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.

9:8 อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ย เกรงว่าเขาจะเกลียดชังเจ้า จงตักเตือนคนที่มีสติปัญญา และเขาจะรักเจ้า

9:8 Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.

9:9 จงให้คำสั่งสอนแก่คนที่มีสติปัญญาและเขาจะได้สติปัญญามากยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น

9:9 Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.

9:10 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นแห่งสติปัญญา และความรู้ขององค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจ

9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.

9:11 เนื่องจากเรา วันเวลาของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณ และปีเดือนทั้งหลายแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน

9:11 For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.

9:12 ถ้าเจ้ามีสติปัญญา เจ้าก็จะมีสติปัญญาเพื่อตัวเจ้าเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนมันแต่ลำพัง

9:12 If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.

9:13 หญิงโง่เขลาส่งเสียงดังเอ็ดตะโร นางเซ่อและไม่รู้อะไรเลย

9:13 A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.

9:14 เพราะนางนั่งที่ประตูบ้านของนาง บนที่นั่งในบรรดาสถานที่ที่สูงแห่งนคร

9:14 For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,

9:15 เพื่อร้องเรียกบรรดาผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ผู้ซึ่งไปตามทางของพวกเขาเองว่า

9:15 To call passengers who go right on their ways:

9:16 “ผู้ใดก็ตามที่เป็นคนเขลา จงให้เขาหันเข้ามาที่นี่” สำหรับคนที่ขาดความเข้าใจ นางพูดกับเขาว่า

9:16 Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,

9:17 “น้ำทั้งหลายที่ขโมยมาหวานดี และขนมปังที่รับประทานในที่ลับก็อร่อย”

9:17 Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.

9:18 แต่เขาไม่ทราบว่าบรรดาคนตายอยู่ที่นั่น และแขกทั้งหลายของนางก็อยู่ในห้วงลึกแห่งนรก

9:18 But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope