กลับหน้าแรก / Main Menu

 

สุภาษิต 20 / Proverbs 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คำเตือนสติและคำสั่งสอน
20:1 เหล้าองุ่นเป็นตัวเยาะเย้ย สุราเป็นที่ทำให้เกิดความเดือดดาล และผู้ใดก็ตามที่ถูกพวกมันหลอกลวงก็ไม่มีสติปัญญา

Warnings and Instruction
20:1 Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.

20:2 ความเกรงกลัวกษัตริย์เป็นเหมือนเสียงสิงโตคำราม ผู้ใดก็ตามที่ยั่วยุพระองค์ให้กริ้วก็ทำผิดต่อชีวิตของตนเอง

20:2 The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.

20:3 เป็นการรับเกียรติที่คนจะระงับการวิวาท แต่คนโง่ทุกคนจะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น

20:3 It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.

20:4 คนเกียจคร้านจะไม่ไถนาเพราะเหตุอากาศหนาว ฉะนั้นเขาจึงจะขอทานในฤดูเกี่ยว และไม่มีอะไรเลย

20:4 The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.

20:5 คำปรึกษาในใจของคนเป็นเหมือนน้ำลึก แต่คนที่มีความเข้าใจจะตักมันออกมา

20:5 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.

20:6 คนส่วนมากจะประกาศความดีของเขาเอง แต่คนสัตย์ซื่อ ใครจะหาพบได้

20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?

20:7 คนชอบธรรมดำเนินในความสุจริตของตน บุตรทั้งหลายของเขาได้รับพรตามอย่างเขา

20:7 The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.

20:8 กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งการพิพากษา ก็กระจายความชั่วร้ายทั้งสิ้นให้ออกไปด้วยพระเนตรของพระองค์

20:8 A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.

20:9 ผู้ใดจะกล่าวได้ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำใจของข้าพเจ้าให้สะอาด ข้าพเจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบาปของข้าพเจ้าแล้ว”

20:9 Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?

20:10 ลูกตุ้มหลายชนิดและเครื่องตวงหลายขนาด ทั้งสองสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พอ ๆ กัน

20:10 Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.

20:11 แม้เด็ก ๆ ก็เป็นที่รู้จักโดยการประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขากระทำบริสุทธิ์ และสิ่งที่เขากระทำถูกต้องหรือไม่

20:11 Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.

20:12 หูที่ได้ยินและตาที่มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทั้งสอง

20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.

20:13 อย่ารักการหลับใหล เกรงว่าเจ้าจะมาถึงความยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้าจะได้อิ่มหนำด้วยอาหาร

20:13 Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.

20:14 ผู้ซื้อพูดว่า “เลว เลว” แต่เมื่อเขาไปตามทางของเขาแล้ว เขาก็อวด

20:14 It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.

20:15 มีทองคำและมีทับทิมเป็นอันมาก แต่ริมฝีปากแห่งความรู้ก็เป็นเพชรพลอยอันล้ำค่า

20:15 There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.

20:16 จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ที่ค้ำประกันให้คนแปลกหน้า และจงรับสิ่งมัดจำไว้จากคนที่ค้ำประกันให้หญิงต่างด้าว

20:16 Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.

20:17 อาหารแห่งการหลอกลวงมีรสหวานแก่คนที่ได้นั้น แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยก้อนกรวด

20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.

20:18 แผนงานทั้งสิ้นถูกสถาปนาไว้โดยการปรึกษาหารือ และโดยคำแนะนำที่ดี จงทำสงคราม

20:18 Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.

20:19 คนที่เที่ยวไปเป็นคนซุบซิบก็เปิดเผยความลับทั้งหลาย ฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนที่ป้อยอด้วยริมฝีปากของตน

20:19 He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.

20:20 ผู้ใดก็ตามที่แช่งด่าบิดาของตนหรือมารดาของตน ประทีปของเขาจะถูกดับในความมืดทึบ

20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.

20:21 มรดกอาจได้มาอย่างรีบเร่งในตอนแรก แต่ที่สุดปลายของมรดกนั้นจะไม่รับพร

20:21 An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.

20:22 เจ้าอย่าพูดว่า “ข้าพเจ้าจะแก้แค้นความชั่วร้าย” แต่จงรอคอยพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้รอด

20:22 Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.

20:23 ลูกตุ้มหลายชนิดเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ และตราชูเทียมเท็จก็ไม่ดี

20:23 Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.

20:24 การไปมาของมนุษย์ก็มาจากพระเยโฮวาห์ แล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไร

20:24 Man's goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?

20:25 เป็นกับดักสำหรับคนที่กินสิ่งของที่บริสุทธิ์ และหลังจากที่ให้คำปฏิญาณแล้วมาสอบถาม

20:25 It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.

20:26 กษัตริย์ที่มีสติปัญญาทรงทำให้คนชั่วกระจัดกระจายไป และทรงนำกงจักรมาทับพวกเขา

20:26 A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.

20:27 จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ค้นหาส่วนลึกทั้งสิ้นของร่างกาย

20:27 The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.

20:28 ความเมตตาและความจริงสงวนกษัตริย์ไว้ และพระที่นั่งของพระองค์ถูกสถาปนาไว้โดยความเมตตา

20:28 Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.

20:29 สง่าราศีของคนหนุ่ม ๆ คือพละกำลังของพวกเขา และความงามของบรรดาคนชราคือผมหงอก

20:29 The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the gray head.

20:30 ความฟกช้ำดำเขียวของบาดแผลย่อมชำระความชั่วร้ายออกไปเสีย การโบยตีก็กระทำให้ส่วนลึกของร่างกายสะอาดสะอ้านเช่นกัน

20:30 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope