กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 11 / 1 Chronicles 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
11:1 จากนั้นคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้รวบรวมกันมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของพระองค์

David Becomes King over Israel (2 Sam. 5:1-3)
11:1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh.

11:2 และยิ่งกว่านั้นในอดีตเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเรา’”

11:2 And moreover in time past, even when Saul was king, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD thy God said unto thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be ruler over my people Israel.

11:3 ดังนั้น บรรดาพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลได้มาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล

11:3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the LORD; and they anointed David king over Israel, according to the word of the LORD by Samuel.

กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
11:4 และดาวิดกับคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ที่นั่นคนเยบุสอยู่ ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้น

Jerusalem Now Made Capital (2 Sam. 5:6-12)
11:4 And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land.

11:5 และชาวเมืองเยบุสกล่าวแก่ดาวิดว่า “เจ้าจะยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้” อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งแห่งศิโยนได้ ซึ่งก็คือนครของดาวิด

11:5 And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.

11:6 และดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดก็ตามที่ฆ่าคนเยบุสก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บัญชาการทหาร” ดังนั้นโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์จึงยกขึ้นไปก่อนและเป็นหัวหน้า

11:6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.

11:7 และดาวิดประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงเรียกที่นั้นว่า นครของดาวิด

11:7 And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.

11:8 และพระองค์ทรงสร้างนครนั้นโดยรอบ ตั้งแต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบได้ซ่อมส่วนที่เหลือของนครนั้น

11:8 And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city.

11:9 ดังนั้น ดาวิดทรงเจริญใหญ่โตยิ่งขึ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับพระองค์

11:9 So David waxed greater and greater: for the LORD of hosts was with him.

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด (2 ซมอ 23:8-39)
11:10 ต่อไปนี้เป็นคนที่เด่นในบรรดาวีรบุรุษที่ดาวิดทรงมีอยู่ด้วย ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับคนอิสราเอลทั้งสิ้น เพื่อเชิญพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์เกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอล

David's Mighty Men Listed (2 Sam. 23:8-39)
11:10 These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king, according to the word of the LORD concerning Israel.

11:11 และนี่เป็นจำนวนพวกวีรบุรุษที่ดาวิดมี ได้แก่ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา ท่านยกหอกของท่านต่อสู้กับคนสามร้อยคนซึ่งท่านฆ่าเสียในครั้งเดียว

11:11 And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.

11:12 และรองจากท่าน คือเอเลอาซาร์บุตรชายของโดโดคนอาโหอาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในวีรบุรุษสามคนนั้น

11:12 And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighties.

11:13 เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม และคนฟีลิสเตียชุมนุมกันเพื่อสู้รบกันที่นั่น เป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และพวกทหารได้หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย

11:13 He was with David at Pasdammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.

11:14 และพวกเขายืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้น และป้องกันที่ดินนั้นไว้ และได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่

11:14 And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and slew the Philistines; and the LORD saved them by a great deliverance.

11:15 บัดนี้ สามคนในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้นลงมายังศิลานั้นเพื่อมาหาดาวิด โดยเข้าไปในถ้ำอดุลลัม และกองทัพของคนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาแห่งเรฟาอิม

11:15 Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.

11:16 และคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และตอนนั้นกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม

11:16 And David was then in the hold, and the Philistines' garrison was then at Bethlehem.

11:17 และดาวิดมีความอาลัยแล้วตรัสว่า “โอ หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่ม”

11:17 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate!

11:18 และคนทั้งสามก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำน้ำนั้นมาถวายแด่ดาวิด แต่ดาวิดไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น แต่ทรงเทน้ำนั้นออกถวายแด่พระเยโฮวาห์

11:18 And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: but David would not drink of it, but poured it out to the LORD,

11:19 และตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้ข้ากระทำสิ่งนี้ ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาเอง พวกเขาได้เอาน้ำนี้มา” เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น วีรบุรุษทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้

11:19 And said, My God forbid it me, that I should do this thing: shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with the jeopardy of their lives they brought it. Therefore he would not drink it. These things did these three mightiest.

11:20 และอาบีชัยน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของพวกสามคน ด้วยว่าท่านได้ยกหอกของท่านต่อสู้กับทหารสามร้อยคน และฆ่าเขาทั้งหลายเสียสิ้น และได้รับชื่อเสียงในท่ามกลางพวกสามคนนั้น

11:20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three.

11:21 ในสามคนนั้นท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าอีกสองคนนั้น ด้วยว่าท่านได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกสามคนนั้น อย่างไรก็ตามท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น

11:21 Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the first three.

11:22 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของชายกล้าหาญคนหนึ่งแห่งเมืองขับเซเอล ผู้ซึ่งได้กระทำวีรกรรมหลายอย่าง ท่านได้ฆ่าบุรุษผู้กล้าหาญดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน และท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตตัวหนึ่งในบ่อในวันที่หิมะตกหนักด้วย

11:22 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.

11:23 และท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง เป็นชายรูปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก และคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพั่นทอผ้าอยู่ในมือของเขา และเบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์นั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง

11:23 And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian's hand was a spear like a weaver's beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.

11:24 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ และได้ชื่อเสียงในท่ามกลางวีรบุรุษสามคนนั้น

11:24 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.

11:25 ดูเถิด ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในท่ามกลางสามสิบคนนั้น แต่ไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น และดาวิดทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์

11:25 Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the first three: and David set him over his guard.

11:26 นอกนั้นมีเหล่าทหารกล้าหาญของกองทัพคือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม

11:26 Also the valiant men of the armies were, Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,

11:27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรร์ เฮเลสชาวเมืองเปโลน

11:27 Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,

11:28 อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท

11:28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,

11:29 สิบเบคัยคนหุชาห์ อิลัยคนอาโหอาห์

11:29 Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,

11:30 มาหะรัยชาวเมืองเนโทฟาห์ เฮเลดบุตรชายของบาอานาห์ชาวเมืองเนโทฟาห์

11:30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,

11:31 อิธัยบุตรชายของรีบัยชาวเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน เบไนยาห์ชาวเมืองปิราโธน

11:31 Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,

11:32 หุรัยชาวลำธารกาอัช อาบีเอลชาวเมืองอารบาห์

11:32 Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,

11:33 อัสมาเวทชาวเมืองบาฮูริม เอลียาบาชาวเมืองชาอัลโบน

11:33 Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,

11:34 บรรดาบุตรชายของฮาเชมชาวเมืองกีโซน โยนาธานบุตรชายของชากีคนฮาราร์

11:34 The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,

11:35 อาหิยัมบุตรชายของสาคาร์คนฮาราร์ เอลีฟัลบุตรชายของเออร์

11:35 Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,

11:36 เฮเฟอร์ชาวเมืองเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ชาวเมืองเปโลน

11:36 Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,

11:37 เฮสโรชาวเมืองคารเมล นาอารัยบุตรชายของเอสบัย

11:37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,

11:38 โยเอลน้องชายของนาธัน มิบฮาร์บุตรชายของฮากรี

11:38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri,

11:39 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเมืองเบเอโรท ผู้ถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์

11:39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,

11:40 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์

11:40 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,

11:41 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ ศาบาดบุตรชายของอัคลัย

11:41 Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,

11:42 อาดีนาบุตรชายของชิซาคนรูเบน ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งของคนรูเบน และสามสิบคนด้วยกันกับท่าน

11:42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him,

11:43 ฮานันบุตรชายของมาอาคาห์ และโยชาฟัทคนมิทเน

11:43 Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,

11:44 อุสชียาชาวอัชทาโรท ซามาและเยฮีเอล บุตรชายทั้งหลายของโฮธามคนอาโรเออร์

11:44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,

11:45 เยดียาเอลบุตรชายของชิมรี และโยฮาน้องชายของเขา ชาวทิไซต์

11:45 Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,

11:46 เอลีเอลคนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชาวิยาห์ บุตรชายทั้งหลายของเอลนาอัม และอิทมาห์คนโมอับ

11:46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,

11:47 เอลีเอล โอเบด และยาอาสีเอล คนเมโซบัย

11:47 Eliel, and Obed, and Jasiel the Mesobaite.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope