กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 10 / 1 Chronicles 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย (1 ซมอ 31:1-7)
10:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และล้มตายอยู่บนภูเขากิลโบอา

Saul Defeated and Slain (1 Sam. 31:1-7)
10:1 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.

10:2 และคนฟีลิสเตียก็ไล่ติดตามซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์ และคนฟีลิสเตียได้ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวาเหล่าราชโอรสของซาอูลเสีย

10:2 And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.

10:3 และการสู้รบอย่างดุเดือดก็ประชิดซาอูลเข้าไป และพวกนักธนูได้ยิงพระองค์ และพวกเขาทำให้พระองค์บาดเจ็บ

10:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers.

10:4 แล้วซาอูลตรัสกับผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบของเจ้าออก และแทงเราให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามา และย่ำยีเรา” แต่ผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ไม่ยอมกระทำตาม เพราะเขากลัวมาก ฉะนั้นซาอูลจึงเอาดาบมาเล่มหนึ่งและล้มทับดาบนั้น

10:4 Then said Saul to his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. So Saul took a sword, and fell upon it.

10:5 และเมื่อผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์เห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบเหมือนกันและตายเสีย

10:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the sword, and died.

10:6 ดังนั้น ซาอูลก็สิ้นพระชนม์ และราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์ และราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายด้วยกัน

10:6 So Saul died, and his three sons, and all his house died together.

10:7 และเมื่อบรรดาคนอิสราเอลซึ่งอยู่ในหุบเขาเห็นว่าคนอิสราเอลหนีไป และเห็นว่าซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาทั้งหลายจึงทิ้งนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียและหลบหนีไป และคนฟีลิสเตียลงมาและอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น

10:7 And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them.

คนฟีลิสเตียฉลองการสิ้นพระชนม์ของซาอูล (1 ซมอ 31:8-13)
10:8 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเอาเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า พวกเขาก็พบพระศพของซาอูลและของพวกราชโอรสของพระองค์อยู่บนภูเขากิลโบอา

Philistines Celebrate Saul's Death (1 Sam. 31:8-13)
10:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in mount Gilboa.

10:9 และเมื่อเขาทั้งหลายได้ถอดเครื่องทรงของพระองค์ออก พวกเขาก็เอาพระเศียรและเครื่องอาวุธของพระองค์ไป และส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เพื่อประกาศข่าวดีต่อบรรดารูปเคารพของพวกเขาและต่อประชาชน

10:9 And when they had stripped him, they took his head, and his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry tidings unto their idols, and to the people.

10:10 และเขาทั้งหลายเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารแห่งพระทั้งหลายของพวกเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกน

10:10 And they put his armour in the house of their gods, and fastened his head in the temple of Dagon.

10:11 และเมื่อบรรดาชาวเมืองยาเบชกิเลอาดได้ยินเรื่องทั้งสิ้นที่คนฟีลิสเตียได้กระทำต่อซาอูล

10:11 And when all Jabeshgilead heard all that the Philistines had done to Saul,

10:12 เขาทั้งหลายก็ลุกขึ้น คือชายที่กล้าหาญทุกคน และปลดพระศพของซาอูลและศพของเหล่าราชโอรสของพระองค์ และนำพวกเขามาที่เมืองยาเบช และฝังอัฐิของพวกเขาไว้ใต้ต้นโอ๊กในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

10:12 They arose, all the valiant men, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the oak in Jabesh, and fasted seven days.

ความบาปของซาอูลทำให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
10:13 ดังนั้น ซาอูลได้สิ้นพระชนม์เพราะเหตุความละเมิดของพระองค์ซึ่งพระองค์กระทำต่อพระเยโฮวาห์ คือต่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ไม่ได้รักษาไว้ และเพราะเหตุได้ขอคำปรึกษาจากคนทรง เพื่อไต่ถามจากวิญญาณของคนทรงนั้น

Saul's Sins Lost Him the Kingdom
10:13 So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to enquire of it;

10:14 และไม่ได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ ดังนั้นพระเยโฮวาห์จึงทรงสังหารพระองค์เสีย และทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายของเจสซี

10:14 And enquired not of the LORD: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope