กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 26 / 1 Chronicles 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

การจัดกองเวรเฝ้าประตูสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้า
26:1 เกี่ยวกับกองเวรของพวกผู้เฝ้าประตู จากคนโคราห์คือ เมเชเลมิยาห์บุตรชายของโคเร จากลูกหลานของอาสาฟ

Porters Divided for the House of God
26:1 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.

26:2 และบุตรชายทั้งหลายของเมเชเลมิยาห์คือ เศคาริยาห์บุตรหัวปี เยดียาเอลที่สอง เศบาดิยาห์ที่สาม ยาทนีเอลที่สี่

26:2 And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,

26:3 เอลามที่ห้า เยโฮฮานันที่หก เอลีโอนัยที่เจ็ด

26:3 Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.

26:4 ยิ่งกว่านั้น บุตรชายทั้งหลายของโอเบดเอโดมคือ เชไมอาห์บุตรหัวปี เยโฮซาบาดที่สอง โยอาห์ที่สาม สาคาร์ที่สี่ เนธันเอลที่ห้า

26:4 Moreover the sons of Obededom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth,

26:5 อัมมีเอลที่หก อิสสาคาร์ที่เจ็ด เปอุลเลธัยที่แปด เพราะว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขา

26:5 Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.

26:6 และบุตรชายหลายคนถูกให้กำเนิดแก่เชไมอาห์บุตรชายของเขาด้วย เป็นผู้ปกครองทั่วครัวเรือนบิดาของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ

26:6 Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they were mighty men of valour.

26:7 บุตรชายทั้งหลายของเชไมอาห์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผู้ซึ่งพี่น้องของพวกเขาเป็นคนมีกำลังคือ เอลีฮู และเสมาคิยาห์

26:7 The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.

26:8 คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดม ตัวพวกเขากับบุตรชายของพวกเขาและพี่น้องของพวกเขา เป็นคนสามารถมีกำลังเหมาะแก่การปรนนิบัติ มีหกสิบสองคนด้วยกันของโอเบดเอโดม

26:8 All these of the sons of Obededom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were threescore and two of Obededom.

26:9 และเมเชเลมิยาห์มีบุตรชายทั้งหลายและพี่น้องเป็นคนมีกำลังสิบแปดคนด้วยกัน

26:9 And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.

26:10 เช่นกันโฮสาห์ผู้เป็นลูกหลานของเมรารีมีบุตรชายหลายคนคือ ชิมรี ผู้เป็นหัวหน้า (เพราะถึงแม้ว่าเขาไม่เป็นบุตรหัวปี ถึงกระนั้นบิดาของเขาก็ตั้งเขาเป็นหัวหน้า)

26:10 Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)

26:11 ฮิลคียาห์ที่สอง เทบาลิยาห์ที่สาม เศคาริยาห์ที่สี่ บุตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทั้งสิ้นมีสิบสามคนด้วยกัน

26:11 Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.

26:12 ท่ามกลางคนเหล่านี้มีกองเวรของพวกผู้เฝ้าประตู คือท่ามกลางบรรดาผู้ที่เป็นหัวหน้าของพวกเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขาทั้งหลาย เพื่อปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

26:12 Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.

การจับสลากกันเพื่อรู้ว่าใครอยู่ประตูไหน
26:13 และเขาทั้งหลายจับสลากกัน ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเหมือนกัน ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา สำหรับใครอยู่ประตูไหน

Gates Assigned by Lot
26:13 And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.

26:14 และสลากสำหรับด้านทิศตะวันออกตกแก่เชเลมิยาห์ แล้วสำหรับเศคาริยาห์บุตรชายของเขา ผู้เป็นที่ปรึกษาที่เฉลียวฉลาด เขาทั้งหลายจับสลากกัน และสลากของเขาออกมาสำหรับด้านทิศเหนือ

26:14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward.

26:15 สำหรับโอเบดเอโดมออกมาสำหรับด้านทิศใต้ และสำหรับบุตรชายทั้งหลายของเขาให้ดูแลคลังพัสดุ

26:15 To Obededom southward; and to his sons the house of Asuppim.

26:16 สำหรับชุปปิมและโฮสาห์ สลากออกมาสำหรับด้านทิศตะวันตก พร้อมกับประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป กำหนดยามตามยาม

26:16 To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.

26:17 ด้านทิศตะวันออกมีคนเลวีหกคน ด้านทิศเหนือมีสี่คนทุกวัน ด้านทิศใต้มีสี่คนทุกวัน และสองคู่ที่คลังพัสดุ

26:17 Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two and two.

26:18 สำหรับระเบียงทางทิศตะวันตกนั้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่ระเบียง

26:18 At Parbar westward, four at the causeway, and two at Parbar.

26:19 คนเหล่านี้เป็นกองเวรพวกผู้เฝ้าประตูจากลูกหลานของโคราห์ และท่ามกลางลูกหลานของเมรารี

26:19 These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.

คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิเวศน์ของพระเจ้า
26:20 และจากคนเลวีนั้น อาหิยาห์เป็นผู้ดูแลคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า และเป็นผู้ดูแลคลังแห่งของมอบถวายอันบริสุทธิ์

Levite Treasurers
26:20 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.

26:21 เกี่ยวกับลูกหลานของลาดาน คือลูกหลานของลาดานคนเกอร์โชน บรรดาหัวหน้า คือของลาดานคนเกอร์โชนคือ เยฮีเอลี

26:21 As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.

26:22 บุตรชายทั้งหลายของเยฮีเอลีคือ เศธามและโยเอลน้องชายของเขา ซึ่งเป็นผู้ดูแลคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

26:22 The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the LORD.

26:23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล

26:23 Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:

26:24 และเชบูเอล บุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของโมเสส เป็นนายคลังใหญ่

26:24 And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.

26:25 และพี่น้องของเขาโดยทางเอลีเอเซอร์ ได้แก่ เรหับยาห์เป็นบุตรชายของเขา บุตรชายของเรหับยาห์คือ เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ศิครี และบุตรชายของศิครีคือ เชโลมิท

26:25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.

26:26 ซึ่งเชโลมิทและพี่น้องของเขาเป็นผู้ดูแลคลังสำหรับของมอบถวายอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้น ซึ่งกษัตริย์ดาวิด และบรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้

26:26 Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.

26:27 จากของริบซึ่งได้มาในการสู้รบต่าง ๆ เขาทั้งหลายมอบถวายเพื่อบำรุงรักษาพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

26:27 Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.

26:28 และทุกสิ่งซึ่งซามูเอลผู้ทำนาย และซาอูลบุตรชายของคีช และอับเนอร์บุตรชายของเนอร์ และโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์ได้มอบถวายไว้ และผู้ใดก็ตามที่ได้มอบถวายสิ่งใด ๆ สิ่งของที่มอบถวายทั้งสิ้นก็อยู่ในความดูแลของเชโลมิทและพี่น้องของเขา

26:28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren.

พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัยสำหรับอิสราเอล
26:29 จากคนอิสฮาร์ เคนานิยาห์และบุตรชายทั้งหลายของเขาได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ภายนอกดูแลอิสราเอล ให้เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้วินิจฉัย

Officers and Judges for Israel
26:29 Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outward business over Israel, for officers and judges.

26:30 จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นชายฉกรรจ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยคน ท่ามกลางพวกเขามีบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลซึ่งอยู่ทางฟากทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ ในเรื่องกิจการทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ และในเรื่องราชการของกษัตริย์

26:30 And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.

26:31 ท่ามกลางคนเฮโบรนคือ เยรียาห์เป็นหัวหน้า คือเป็นหัวหน้าท่ามกลางคนเฮโบรน ตามพงศ์พันธุ์ ตามบรรพบุรุษของเขา ในปีที่สี่สิบแห่งรัชกาลของดาวิด เขาทั้งหลายได้สำรวจและพบคนท่ามกลางพวกเขาที่เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญที่ยาเซอร์ในเมืองกิเลอาด

26:31 Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.

26:32 และพี่น้องของเขา ซึ่งเป็นชายฉกรรจ์ มีสองพันเจ็ดร้อยคนผู้เป็นหัวหน้า ผู้ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลคนรูเบน คนกาด และคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษัตริย์

26:32 And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope