กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 23 / 1 Chronicles 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดทรงตั้งซาโลมอนให้เป็นกษัตริย์
23:1 แล้วเมื่อดาวิดทรงชราและหง่อมมากแล้ว พระองค์ทรงตั้งซาโลมอนโอรสของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล

David Makes Solomon King
23:1 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.

23:2 และดาวิดทรงรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอลมาพร้อมกัน รวมทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี

23:2 And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.

23:3 บัดนี้ พวกคนเลวีนั้นถูกนับไว้ตั้งแต่อายุสามสิบปีขึ้นไป และจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน มีจำนวนสามหมื่นแปดพันคน

23:3 Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.

23:4 ดาวิดตรัสว่า “จากพวกนี้ สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉัย

23:4 Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:

23:5 ยิ่งกว่านั้น สี่พันคนเป็นนายประตู และสี่พันคนถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครื่องดนตรีซึ่งเราได้สร้างไว้เพื่อให้ใช้สรรเสริญ”

23:5 Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.

23:6 และดาวิดทรงจัดแบ่งคนเหล่านั้นเป็นกองเวรท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเลวี ชื่อ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

23:6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari.

ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)
23:7 จากคนเกอร์โชนคือ ลาดานและชิเมอี

Descendants of Gershon (Num. 3:25-26)
23:7 Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.

23:8 บุตรชายทั้งหลายของลาดานคือ เยฮีเอลผู้เป็นหัวหน้า และเศธาม และโยเอล สามคนด้วยกัน

23:8 The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.

23:9 บุตรชายทั้งหลายของชิเมอีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สามคนด้วยกัน คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษของลาดาน

23:9 The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.

23:10 และบุตรชายทั้งหลายของชิเมอีคือ ยาหาท ศินา เยอูช และเบรียาห์ ทั้งสี่คนนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของชิเมอี

23:10 And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.

23:11 และยาหาทเป็นหัวหน้า และศิซาห์เป็นที่สอง แต่เยอูชและเบรียาห์ไม่มีบุตรชายมาก เพราะฉะนั้นในการนับพวกเขาจึงรวมเข้าเป็นครัวเรือนเดียวกันตามบรรพบุรุษของพวกเขา

23:11 And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father's house.

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
23:12 บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล สี่คนด้วยกัน

Descendants of Kohath (Num. 3:27-31)
23:12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.

23:13 บุตรชายทั้งหลายของอัมรามคือ อาโรนและโมเสส และอาโรนได้รับการตั้งไว้ต่างหาก เพื่อเขาจะทำพิธีชำระบรรดาสิ่งของที่บริสุทธิ์ที่สุด ทั้งตัวเขาและบุตรชายทั้งหลายของเขาสืบไปเป็นนิตย์ เพื่อเผาเครื่องหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อปรนนิบัติพระองค์ และเพื่ออวยพรในพระนามของพระองค์เป็นนิตย์

23:13 The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.

23:14 บัดนี้ เกี่ยวกับโมเสสคนของพระเจ้านั้น บุตรชายทั้งหลายของท่านถูกนับชื่อท่ามกลางเผ่าเลวี

23:14 Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.

23:15 บุตรชายทั้งหลายของโมเสสคือ เกอร์โชมและเอลีเอเซอร์

23:15 The sons of Moses were, Gershom, and Eliezer.

23:16 จากบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชม เชบูเอลเป็นหัวหน้า

23:16 Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.

23:17 และบุตรชายทั้งหลายของเอลีเอเซอร์คือ เรหับยาห์ผู้เป็นหัวหน้า และเอลีเอเซอร์ไม่มีบุตรชายอีก แต่บุตรชายทั้งหลายของเรหับยาห์มีมากนัก

23:17 And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.

23:18 จากบุตรชายทั้งหลายของอิสฮาร์ เชโลมิทเป็นหัวหน้า

23:18 Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.

23:19 จากบุตรชายทั้งหลายของเฮโบรน เยรียาห์เป็นหัวหน้า อามาริยาห์เป็นที่สอง ยาฮาซีเอลเป็นที่สาม และเยคาเมอัมเป็นที่สี่

23:19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.

23:20 จากบุตรชายทั้งหลายของอุสซีเอล มีคาห์เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์เป็นที่สอง

23:20 Of the sons of Uzziel; Michah the first, and Jesiah the second.

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
23:21 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลีและมูชี บุตรชายทั้งหลายของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช

Merari's Descendants (Num. 3:33-37)
23:21 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.

23:22 และเอเลอาซาร์สิ้นชีวิตและไม่มีบุตรชาย มีแต่บุตรสาวหลายคน และบุตรชายทั้งหลายของคีชผู้เป็นญาติของพวกเขาได้แต่งงานกับเขาทั้งหลาย

23:22 And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.

23:23 บุตรชายทั้งหลายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท สามคนด้วยกัน

23:23 The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.

การจัดระบบใหม่สำหรับงานของคนเลวี
23:24 คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของเลวีตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของบรรพบุรุษของพวกเขา ตามที่เขาทั้งหลายได้ถูกนับไว้ตามจำนวนรายชื่อ เรียงตามลำดับทุกคน ผู้ซึ่งทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป

The Work of the Levites Reorganized
23:24 These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.

23:25 เพราะดาวิดตรัสว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ประทานการหยุดพักสงบแก่ประชากรของพระองค์ เพื่อเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นนิตย์

23:25 For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:

23:26 และสำหรับคนเลวีด้วยคือ เขาทั้งหลายจะไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรือภาชนะใด ๆ เพื่องานปรนนิบัติอีกเลย”

23:26 And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.

23:27 เพราะตามพระดำรัสสุดท้ายของดาวิด พวกคนเลวีถูกนับไว้ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป

23:27 For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above:

23:28 เพราะว่าหน้าที่ของพวกเขาก็เพื่อจะคอยช่วยลูกหลานของอาโรนในงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ มีงานดูแลบรรดาลานและห้อง และงานชำระสิ่งของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

23:28 Because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;

23:29 ทั้งเกี่ยวกับเรื่องขนมปังหน้าพระพักตร์ เรื่องแป้งละเอียดสำหรับเครื่องธัญญบูชา เรื่องขนมไร้เชื้อ เรื่องสิ่งต่าง ๆ ที่ปิ้งในกระทะเหล็ก เรื่องของบูชาคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน และเรื่องเครื่องตวงกับเครื่องวัดทุกขนาด

23:29 Both for the shewbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for that which is baked in the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;

23:30 และเพื่อยืนทุก ๆ เช้าถวายคำขอบพระคุณและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และเพื่อทำเช่นเดียวกันเวลาเย็น

23:30 And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even;

23:31 และเพื่อถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาทุกอย่างแด่พระเยโฮวาห์ในบรรดาวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่งค่ำ ในวันเทศกาลกำหนด ตามพระบัญชาที่สั่งไว้แก่พวกเขา ให้ถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทุกวันเรื่อยไป

23:31 And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:

23:32 และเพื่อเขาทั้งหลายจะดูแลพลับพลาแห่งชุมนุมชนและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้ลูกหลานของอาโรนพี่น้องของพวกเขา ในงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์

23:32 And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope