กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 6 / 1 Chronicles 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ผู้สืบสายโลหิตของเลวี
6:1 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี

Descendants of Levi
6:1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.

6:2 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

6:2 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.

6:3 และบุตรทั้งหลายของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และมิเรียม และบุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์

6:3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.

ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย
6:4 เอเลอาซาร์ให้กำเนิดฟีเนหัส ฟีเนหัสให้กำเนิดอาบีชูวา

Priestly Line to the Captivity
6:4 Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,

6:5 อาบีชูวาให้กำเนิดบุคคี บุคคีให้กำเนิดอุสซี

6:5 And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,

6:6 อุสซีให้กำเนิดเศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์ให้กำเนิดเมราโยท

6:6 And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,

6:7 เมราโยทให้กำเนิดอามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กำเนิดอาหิทูบ

6:7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,

6:8 อาหิทูบให้กำเนิดศาโดก ศาโดกให้กำเนิดอาหิมาอัส

6:8 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz,

6:9 อาหิมาอัสให้กำเนิดอาซาริยาห์ และอาซาริยาห์ให้กำเนิดโยฮานัน

6:9 And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,

6:10 และโยฮานันให้กำเนิดอาซาริยาห์ (ท่านผู้นี้ทำหน้าที่ปุโรหิตอยู่ในพระวิหารซึ่งซาโลมอนทรงสร้างไว้ในกรุงเยรูซาเล็ม)

6:10 And Johanan begat Azariah, (he it is that executed the priest's office in the temple that Solomon built in Jerusalem:)

6:11 อาซาริยาห์ให้กำเนิดอามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กำเนิดอาหิทูบ

6:11 And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,

6:12 อาหิทูบให้กำเนิดศาโดก ศาโดกให้กำเนิดชัลลูม

6:12 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum,

6:13 ชัลลูมให้กำเนิดฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์ให้กำเนิดอาซาริยาห์

6:13 And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,

6:14 อาซาริยาห์ให้กำเนิดเสไรอาห์ และเสไรอาห์ให้กำเนิดเยโฮซาดัก

6:14 And Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak,

6:15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ยูดาห์และเยรูซาเล็มถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์

6:15 And Jehozadak went into captivity, when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.

แต่ละครอบครัวของบุตรชายสามคนของเลวี
6:16 บุตรชายทั้งหลายของเลวีคือ เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี

The Families of Three Sons of Levi
6:16 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.

6:17 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชมคือ ลิบนี และชิเมอี

6:17 And these be the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.

6:18 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล

6:18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.

6:19 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือ มาห์ลี และมูชี และคนเหล่านี้เป็นครอบครัวต่าง ๆ ของคนเลวีตามพงศ์พันธุ์บิดาของพวกเขา

6:19 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these are the families of the Levites according to their fathers.

6:20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือยาหาท บุตรชายของยาหาทคือศิมมาห์

6:20 Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,

6:21 บุตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรชายของโยอาห์คืออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย

6:21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son.

6:22 บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทคือ บุตรชายของโคฮาทคืออัมมีนาดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร์

6:22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

6:23 บุตรชายของอัสสีร์คือเอลคานาห์ บุตรชายของเอลคานาห์คือเอบียาสาฟ บุตรชายของเอบียาสาฟคืออัสสีร์

6:23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,

6:24 บุตรชายของอัสสีร์คือทาหัท บุตรชายของทาหัทคืออุรีเอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์ และบุตรชายของอุสซียาห์คือชาอูล

6:24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.

6:25 และบุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท

6:25 And the sons of Elkanah; Amasai, and Ahimoth.

6:26 สำหรับเอลคานาห์นั้น บุตรชายทั้งหลายของเอลคานาห์ มีดังต่อไปนี้ บุตรชายของเอลคานาห์คือโศฟัย บุตรชายของโศฟัยคือนาหาท

6:26 As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son,

6:27 บุตรชายของนาหาทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอับคือเยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือเอลคานาห์

6:27 Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.

6:28 และบุตรชายทั้งหลายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปีของเขา และอาบียาห์

6:28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah.

6:29 บุตรชายทั้งหลายของเมรารีคือมาห์ลี บุตรชายของมาห์ลีคือลิบนี บุตรชายของลิบนีคือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคืออุสซาห์

6:29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,

6:30 บุตรชายของอุสซาห์คือชิเมอา บุตรชายของชิเมอาคือฮักกียาห์ บุตรชายของฮักกียาห์คืออาสายาห์

6:30 Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.

6:31 และคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตั้งให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ หลังจากที่หีบแห่งพันธสัญญามาตั้งอยู่ที่นั่นแล้ว

6:31 And these are they whom David set over the service of song in the house of the LORD, after that the ark had rest.

6:32 และเขาทั้งหลายทำการปรนนิบัติด้วยการร้องเพลง ตรงหน้าที่พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุมนุมชน จนซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และจากนั้นพวกเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามตำแหน่งของแต่ละคน

6:32 And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order.

6:33 และต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรทั้งหลายของพวกเขา บุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาทคือ เฮมานผู้เป็นนักร้อง ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของเชมูเอล

6:33 And these are they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel,

6:34 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชายของโทอาห์

6:34 The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,

6:35 ผู้เป็นบุตรชายของศูฟ ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายของอามาสัย

6:35 The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

6:36 ผู้เป็นบุตรชายของเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายของโยเอล ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเศฟันยาห์

6:36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,

6:37 ผู้เป็นบุตรชายของทาหัท ผู้เป็นบุตรชายของอัสสีร์ ผู้เป็นบุตรชายของเอบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายของโคราห์

6:37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,

6:38 ผู้เป็นบุตรชายของอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายของโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายของเลวี ผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล

6:38 The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.

6:39 และพี่น้องของเขาคืออาสาฟ ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างขวามือของเขา คืออาสาฟบุตรชายของเบเรคิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอา

6:39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,

6:40 ผู้เป็นบุตรชายของมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชายของบาอาเสยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมัลคิยาห์

6:40 The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah,

6:41 ผู้เป็นบุตรชายของเอทนี ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาดายาห์

6:41 The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,

6:42 ผู้เป็นบุตรชายของเอธาน ผู้เป็นบุตรชายของศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายของชิเมอี

6:42 The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,

6:43 ผู้เป็นบุตรชายของยาหาท ผู้เป็นบุตรชายของเกอร์โชม ผู้เป็นบุตรชายของเลวี

6:43 The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.

6:44 และพี่น้องของพวกเขา คือบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ยืนอยู่ข้างซ้ายมือคือ เอธานผู้เป็นบุตรชายของคีชี ผู้เป็นบุตรชายของอับดี ผู้เป็นบุตรชายของมัลลูค

6:44 And their brethren the sons of Merari stood on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,

6:45 ผู้เป็นบุตรชายของฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอามาซิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์

6:45 The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,

6:46 ผู้เป็นบุตรชายของอัมซี ผู้เป็นบุตรชายของบานี ผู้เป็นบุตรชายของเชเมอร์

6:46 The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,

6:47 ผู้เป็นบุตรชายของมาห์ลี ผู้เป็นบุตรชายของมูชี ผู้เป็นบุตรชายของเมรารี ผู้เป็นบุตรชายของเลวี

6:47 The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.

6:48 และคนเลวีพี่น้องของพวกเขาได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า

6:48 Their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God.

ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน
6:49 แต่อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของท่านถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาของเครื่องเผาบูชาและบนแท่นบูชาของเครื่องหอม และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทั้งสิ้นในที่บริสุทธิ์ที่สุด และให้กระทำการลบมลทินบาปของอิสราเอล ตามทุกอย่างที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้

Aaron's Descendants
6:49 But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering, and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.

6:50 และคนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอาโรน บุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชูวา

6:50 And these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,

6:51 บุตรชายของอาบีชูวาคือบุคคี บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตรชายของอุสซีคือเศ-ราหิยาห์

6:51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,

6:52 บุตรชายของเศ-ราหิยาห์คือเมราโยท บุตรชายของเมราโยทคืออามาริยาห์ บุตรชายของอามาริยาห์คืออาหิทูบ

6:52 Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,

6:53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิมาอัส

6:53 Zadok his son, Ahimaaz his son.

นครต่าง ๆ ของคนเลวี
6:54 บัดนี้ สถานที่เหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของเขาทั้งหลายตามป้อมปราการในเขตแดนต่าง ๆ ของพวกเขา คือลูกหลานของอาโรน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของคนโคฮาท เพราะสลากตกเป็นของพวกเขา

Cities of the Levites
6:54 Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for theirs was the lot.

6:55 และเขาทั้งหลายได้ยกเมืองเฮโบรนในแผ่นดินแห่งยูดาห์ให้แก่พวกเขา และชานเมืองทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบนั้น

6:55 And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it.

6:56 แต่บรรดาทุ่งนาและหมู่บ้านของนครนั้น เขาทั้งหลายได้ยกให้แก่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์

6:56 But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.

6:57 และสำหรับลูกหลานของอาโรน เขาทั้งหลายได้ยกนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ให้แก่พวกเขาคือ เฮโบรนซึ่งเป็นนครลี้ภัย และลิบนาห์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้น ยาททีร์และเอชเทโมอาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครเหล่านั้น

6:57 And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,

6:58 ฮีเลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เดบีร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:58 And Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,

6:59 อาชันพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเบธเชเมชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:59 And Ashan with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs:

6:60 และจากดินแดนของเผ่าเบนยามินได้ยกเมืองเกบาพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น อาเลเมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอานาโธทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น นครทั้งสิ้นตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาเป็นนครสิบสามนครด้วยกัน

6:60 And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.

6:61 และสำหรับลูกหลานของโคฮาทที่เหลืออยู่จากครอบครัวของเผ่านั้น ได้ยกนครต่าง ๆ ให้แก่พวกเขาจากครึ่งเผ่า คือจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า โดยการจับสลาก เป็นนครสิบนครด้วยกัน

6:61 And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities.

6:62 และสำหรับลูกหลานของเกอร์โชม ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา จากเผ่าอิสสาคาร์ เผ่าอาเชอร์ เผ่านัฟทาลี และจากเผ่ามนัสเสห์ในบาชานให้แก่เขาทั้งหลาย ได้ยกนครสิบสามนครด้วยกัน

6:62 And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

6:63 สำหรับลูกหลานของเมรารี ได้ยกนครต่าง ๆ ให้แก่พวกเขาโดยการจับสลาก ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา จากเผ่ารูเบน เผ่ากาด และเผ่าเศบูลุน เป็นนครสิบสองนครด้วยกัน

6:63 Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.

6:64 และชนชาติอิสราเอลได้ยกนครต่าง ๆ เหล่านี้พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของนครนั้นให้แก่คนเลวี

6:64 And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.

6:65 และคนอิสราเอลได้ยกนครต่าง ๆ เหล่านี้โดยการจับสลาก จากเผ่าคนยูดาห์ เผ่าคนสิเมโอน และเผ่าคนเบนยามิน ตามที่กล่าวชื่อไว้นั้น

6:65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names.

6:66 และครอบครัวทั้งหลายของคนโคฮาทที่เหลืออยู่มีนครต่าง ๆ อันเป็นดินแดนของพวกเขาจากเผ่าเอฟราอิม

6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.

6:67 และคนอิสราเอลได้ยกนครลี้ภัยต่าง ๆ ให้แก่พวกเขา คือเมืองเชเคมในแดนเทือกเขาเอฟราอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น พวกเขายังยกเมืองเกเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้นให้อีกด้วย

6:67 And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs,

6:68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:68 And Jokmeam with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs,

6:69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองกัทริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:69 And Aijalon with her suburbs, and Gathrimmon with her suburbs:

6:70 และจากคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่า ได้ยกเมืองอาเนอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองบิเลอัมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น ให้แก่ครอบครัวลูกหลานของโคฮาทที่เหลืออยู่

6:70 And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.

6:71 สำหรับลูกหลานของเกอร์โชม ได้ยกจากครอบครัวของคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าให้แก่พวกเขาคือ โกลานในเมืองบาชานพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และอัชทาโรทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:

6:72 และจากเผ่าอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองดาเบรัทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:72 And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs,

6:73 เมืองราโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองอาเนมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:73 And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs:

6:74 และจากเผ่าอาเชอร์ คือเมืองมาชาลพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองอับโดนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:74 And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs,

6:75 เมืองหุกอกพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเรโหบพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:75 And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs:

6:76 และจากเผ่านัฟทาลี คือเมืองเคเดชในกาลิลีพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองฮัมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองคีริยาธาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:76 And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs.

6:77 สำหรับลูกหลานของเมรารีที่เหลืออยู่นั้นได้รับจากเผ่าเศบูลุน คือเมืองริมโมนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองทาโบร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:77 Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs:

6:78 และฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นที่เมืองเยรีโค คือฟากทิศตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนนั้น ได้ให้แก่พวกเขาจากเผ่ารูเบน คือเมืองเบเซอร์ในถิ่นทุรกันดารพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองยาฮาสพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:78 And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,

6:79 เมืองเคเดโมทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:79 Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs:

6:80 และจากเผ่ากาด คือเมืองราโมทในกิเลอาดพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:80 And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs,

6:81 เมืองเฮชโบนพร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น และเมืองยาเซอร์พร้อมกับชานเมืองทั้งหลายของเมืองนั้น

6:81 And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope