กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 1 / 1 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ตั้งแต่อาดัมถึงโนอาห์
1:1 อาดัม เสท เอโนช

Adam to Noah
1:1 Adam, Sheth, Enosh,

1:2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด

1:2 Kenan, Mahalaleel, Jered,

1:3 เอโนค เมธูเสลาห์ ลาเมค

1:3 Henoch, Methuselah, Lamech,

1:4 โนอาห์ เชม ฮาม และยาเฟท

1:4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.

บุตรชายทั้งหลายของยาเฟท
1:5 บุตรชายทั้งหลายของยาเฟทคือ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

Sons of Japheth
1:5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

1:6 และบุตรชายทั้งหลายของโกเมอร์คือ อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

1:6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.

1:7 และบุตรชายทั้งหลายของยาวานคือ เอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิม

1:7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.

ผู้สืบสายโลหิตของฮาม
1:8 บุตรชายทั้งหลายของฮามคือ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน

Descendants of Ham
1:8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.

1:9 และบุตรชายทั้งหลายของคูชคือ เส-บา ฮาวิลาห์ สับทา ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทั้งหลายของราอามาห์คือ เชบาและเดดาน

1:9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.

1:10 และคูชให้กำเนิดนิมโรด เขาเริ่มเป็นคนมีอำนาจมากบนแผ่นดินโลก

1:10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.

1:11 และมิสรายิมให้กำเนิดลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮิม

1:11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,

1:12 ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟีลิสเตีย) และคัฟโทริม

1:12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.

1:13 และคานาอันให้กำเนิดไซดอนผู้เป็นบุตรหัวปีของเขา และเฮท

1:13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,

1:14 คนเยบุสด้วย และคนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี

1:14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,

1:15 คนฮีไวต์ คนอารกี คนสินี

1:15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

1:16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท

1:16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

บุตรชายทั้งหลายของเชม
1:17 บุตรชายทั้งหลายของเชมคือ เอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค

Sons of Shem
1:17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

1:18 และอารฟัคชาดให้กำเนิดเชลาห์ และเชลาห์ให้กำเนิดเอเบอร์

1:18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.

1:19 และเอเบอร์ให้กำเนิดบุตรชายสองคน คนหนึ่งชื่อเปเลก เพราะว่าในสมัยของเขาแผ่นดินโลกถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ และน้องชายของเขาชื่อโยกทาน

1:19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.

1:20 และโยกทานให้กำเนิดอัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์

1:20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

1:21 ฮาโดรัมด้วย และอุซาล ดิคลาห์

1:21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,

1:22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา

1:22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,

1:23 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนทั้งหมดนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของโยกทาน

1:23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

ตั้งแต่เชมถึงอับราฮัม
1:24 เชม อารฟัคชาด เชลาห์

From Shem to Abraham
1:24 Shem, Arphaxad, Shelah,

1:25 เอเบอร์ เปเลก เรอู

1:25 Eber, Peleg, Reu,

1:26 เสรุก นาโฮร์ เทราห์

1:26 Serug, Nahor, Terah,

1:27 อับราม คนเดียวกันนั้นคืออับราฮัม

1:27 Abram; the same is Abraham.

1:28 บุตรชายทั้งหลายของอับราฮัมคือ อิสอัค และอิชมาเอล

1:28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.

บุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล
1:29 คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของพวกเขา บุตรหัวปีของอิชมาเอลคือ เนบาโยท ต่อมาคือ เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม

Sons of Ishmael
1:29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,

1:30 มิชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา

1:30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,

1:31 เยทูร์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล

1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

บุตรชายทั้งหลายของเคทูราห์
1:32 บัดนี้ บุตรชายทั้งหลายของเคทูราห์ภรรยาน้อยของอับราฮัมคือ นางคลอดศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายทั้งหลายของโยกชานคือ เชบาและเดดาน

Sons of Keturah
1:32 Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.

1:33 และบุตรชายทั้งหลายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทั้งหมดนี้เป็นลูกหลานของเคทูราห์

1:33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.

บุตรชายทั้งหลายของอับราฮัมกับอิสอัค
1:34 และอับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค บุตรชายทั้งหลายของอิสอัคคือ เอซาว และอิสราเอล

Sons of Abraham and Isaac
1:34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.

บุตรชายทั้งหลายของเอซาว
1:35 บุตรชายทั้งหลายของเอซาวคือ เอลีฟัส เรอูเอล เยอูช ยาลาม และโคราห์

Esau's Sons
1:35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.

1:36 บุตรชายทั้งหลายของเอลีฟัสคือ เทมาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข

1:36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

1:37 บุตรชายทั้งหลายของเรอูเอลคือ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์

1:37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

1:38 และบุตรชายทั้งหลายของเสอีร์คือ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน

1:38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.

1:39 และบุตรชายทั้งหลายของโลทานคือ โฮรี และโฮมาม และน้องสาวของโลทานคือ ทิมนา

1:39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.

1:40 และบุตรชายทั้งหลายของโชบาลคือ เอลียัน มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนัม และบุตรชายทั้งหลายของศิเบโอนคือ อัยยาห์ และอานาห์

1:40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.

1:41 และบุตรชายทั้งหลายของอานาห์คือ ดีโชน และบุตรชายทั้งหลายของดีโชนคือ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน

1:41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.

1:42 และบุตรชายทั้งหลายของเอเซอร์คือ บิลฮาน ศาวาน และยาอาคัน และบุตรชายทั้งหลายของดีชานคือ อูส และอารัน

1:42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.

บรรดากษัตริย์ของแผ่นดินแห่งเอโดม (ปฐก 36:1-43)
1:43 ต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ผู้ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดินแห่งเอโดม ก่อนที่มีกษัตริย์องค์ใดครอบครองอยู่เหนือชนชาติอิสราเอลคือ เบลาบุตรชายของเบโอร์ และเมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์

Kings of Edom (Gen. 36:1-43)
1:43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.

1:44 และเมื่อเบลาสิ้นพระชนม์แล้ว โยบับบุตรชายของเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

1:44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

1:45 และเมื่อโยบับสิ้นพระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่นดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนท่าน

1:45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

1:46 และเมื่อหุชามสิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนในทุ่งแห่งโมอับขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่ออาวีท

1:46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

1:47 และเมื่อฮาดัดสิ้นพระชนม์แล้ว สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

1:47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.

1:48 และเมื่อสัมลาห์สิ้นพระชนม์แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโหโบทซึ่งอยู่ข้างแม่น้ำขึ้นครอบครองแทนท่าน

1:48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.

1:49 และเมื่อชาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว บาอัลฮานันบุตรชายของอัคโบร์ขึ้นครอบครองแทนท่าน

1:49 And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.

1:50 และเมื่อบาอัลฮานันสิ้นพระชนม์แล้ว ฮาดัดขึ้นครอบครองแทนท่าน และเมืองหลวงของท่านชื่อปาอี และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ

1:50 And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.

เจ้านายทั้งหลายของเอโดม
1:51 ฮาดัดก็สิ้นพระชนม์ด้วย และเหล่าเจ้านายของเอโดมคือ เจ้านายทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านายเยเธท

Dukes of Edom
1:51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,

1:52 เจ้านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน

1:52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,

1:53 เจ้านายเคนัส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์

1:53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,

1:54 เจ้านายมักดีเอล เจ้านายอิราม คนเหล่านี้เป็นเจ้านายทั้งหลายแห่งเอโดม

1:54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope