กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 27 / 1 Chronicles 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

กองเวรต่าง ๆ ของแต่ละเดือน
27:1 บัดนี้ การนับชนชาติอิสราเอลตามจำนวนคือ บรรดาหัวหน้า บรรดานายพันนายร้อย และบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับใช้กษัตริย์ในราชการใด ๆ ที่เกี่ยวกับกองเวรที่เข้ามาและออกไป เดือนแล้วเดือนเล่า ทุกเดือนตลอดปี กองเวรแต่ละพวกมีจำนวนสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

Twelve Captains Supply Each Separate Month
27:1 Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.

27:2 ผู้ดูแลกองเวรที่หนึ่งในเดือนแรกคือ ยาโชเบอัมบุตรชายของศับดีเอล และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:2 Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.

27:3 จากลูกหลานของเปเรศ เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการกองทัพทั้งสิ้นในเดือนต้น

27:3 Of the children of Perez was the chief of all the captains of the host for the first month.

27:4 และผู้ดูแลกองเวรของเดือนที่สองคือ โดดัยคนอาโหอาห์ และในกองเวรของเขา มิกโลทเป็นผู้ปกครองด้วย ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนเช่นกัน

27:4 And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler: in his course likewise were twenty and four thousand.

27:5 ผู้บัญชาการกองทัพคนที่สามสำหรับเดือนที่สามคือ เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา ผู้เป็นปุโรหิตใหญ่ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:5 The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.

27:6 นี่คือเบไนยาห์คนนั้น ผู้ที่เป็นชายฉกรรจ์ในสามสิบคนนั้น และเป็นผู้บัญชาการของสามสิบคนนั้น และในกองเวรของเขามีอัมมีซาบาดบุตรชายของเขา

27:6 This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son.

27:7 ผู้บัญชาการคนที่สี่สำหรับเดือนที่สี่คือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ และเศบาดิยาห์บุตรชายของเขาดูแลต่อจากเขา และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:7 The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand.

27:8 ผู้บัญชาการคนที่ห้าสำหรับเดือนที่ห้าคือ ชัมหุทคนอิสราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:8 The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite: and in his course were twenty and four thousand.

27:9 ผู้บัญชาการคนที่หกสำหรับเดือนที่หกคือ อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเทโคอา และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.

27:10 ผู้บัญชาการคนที่เจ็ดสำหรับเดือนที่เจ็ดคือ เฮเลสคนเปโลนจากคนเอฟราอิม และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

27:11 ผู้บัญชาการคนที่แปดสำหรับเดือนที่แปดคือ สิบเบคัยคนหุชาห์จากคนเศ-ราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:11 The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

27:12 ผู้บัญชาการคนที่เก้าสำหรับเดือนที่เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทจากคนเบนยามิน และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:12 The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand.

27:13 ผู้บัญชาการคนที่สิบสำหรับเดือนที่สิบคือ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:13 The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.

27:14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสำหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอิม และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:14 The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.

27:15 ผู้บัญชาการคนที่สิบสองสำหรับเดือนที่สิบสองคือ เฮลดัยชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนีเอล และในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคนด้วยกัน

27:15 The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.

ประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งอิสราเอล
27:16 นอกจากนี้ เหนือเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลคือ ผู้ปกครองของคนรูเบนคือ เอลีเอเซอร์บุตรชายของศิครี สำหรับคนสิเมโอนคือ เชฟาทิยาห์บุตรชายของมาอาคาห์

Princes of the Twelve Tribes
27:16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:

27:17 สำหรับคนเลวีคือ ฮาชาบิยาห์บุตรชายของเคมูเอล สำหรับคนอาโรนคือ ศาโดก

27:17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:

27:18 สำหรับคนยูดาห์คือ เอลีฮู พี่ชายคนหนึ่งของดาวิด สำหรับคนอิสสาคาร์คือ อมรีบุตรชายของมีคาเอล

27:18 Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:

27:19 สำหรับคนเศบูลุนคือ อิชมัยอาห์บุตรชายของโอบาดีห์ สำหรับคนนัฟทาลีคือ เยรีโมทบุตรชายของอัซรีเอล

27:19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:

27:20 สำหรับคนเอฟราอิมคือ โฮเชยาบุตรชายของอาซาซิยาห์ สำหรับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าคือ โยเอลบุตรชายของเปดายาห์

27:20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:

27:21 สำหรับคนมนัสเสห์ครึ่งเผ่าในกิเลอาดคือ อิดโดบุตรชายของเศคาริยาห์ สำหรับคนเบนยามินคือ ยาอาสีเอลบุตรชายของอับเนอร์

27:21 Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:

27:22 สำหรับคนดานคือ อาซาเรลบุตรชายของเยโรฮัม คนเหล่านี้เป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งอิสราเอล

27:22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel.

การนับประชากรไม่สำเร็จ
27:23 แต่ดาวิดไม่ได้ทรงนับจำนวนคนที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้ว่าพระองค์จะทรงกระทำให้อิสราเอลทวีมากขึ้นดุจดวงดาวมากมายในฟ้าสวรรค์

Incomplete Numbering Stopped
27:23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.

27:24 โยอาบบุตรชายของเศรุยาห์ได้ตั้งต้นนับ แต่เขานับไม่สำเร็จ เพราะพระพิโรธก็ตกมาเหนืออิสราเอลในเรื่องนี้ ทั้งจำนวนนั้นก็ไม่ได้ลงไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์ดาวิด

27:24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในรัชกาลของดาวิด
27:25 และอัสมาเวทบุตรชายของอาดีเอลเป็นเจ้ากรมพระคลังนครหลวง และเยโฮนาธันบุตรชายของอุสซียาห์ เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในนคร ในหมู่บ้านและในป้อม

Officers under David
27:25 And over the king's treasures was Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, was Jehonathan the son of Uzziah:

27:26 และเอสรีบุตรชายของเคลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่ทำไร่นาหลวง

27:26 And over them that did the work of the field for tillage of the ground was Ezri the son of Chelub:

27:27 และชิเมอีชาวรามาห์เป็นผู้ดูแลสวนองุ่น ศับดีชาวเชฟามเป็นผู้ดูแลผลิตผลของสวนองุ่นสำหรับห้องเก็บน้ำองุ่น

27:27 And over the vineyards was Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite:

27:28 และบาอัลฮานันชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแลต้นมะกอกและต้นมะเดื่อที่อยู่ในหุบเขา และโยอาชเป็นผู้ดูแลคลังน้ำมัน

27:28 And over the olive trees and the sycomore trees that were in the low plains was Baalhanan the Gederite: and over the cellars of oil was Joash:

27:29 และชิตรัยชาวชาโรนเป็นผู้ดูแลฝูงวัวที่หากินอยู่ในชาโรน และชาฟัทบุตรชายของอัดลัยเป็นผู้ดูแลฝูงวัวในหุบเขาทั้งหลาย

27:29 And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:

27:30 โอบิลคนอิชมาเอลเป็นผู้ดูแลฝูงอูฐด้วย และเยเดยาห์ชาวเมโรโนทเป็นผู้ดูแลฝูงลา

27:30 Over the camels also was Obil the Ishmaelite: and over the asses was Jehdeiah the Meronothite:

27:31 และยาซีสชาวฮาการ์เป็นผู้ดูแลฝูงแพะแกะ บรรดาคนเหล่านี้เป็นพนักงานดูแลทรัพย์สมบัติของกษัตริย์ดาวิด

27:31 And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David's.

27:32 และโยนาธานลุงของดาวิดเป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่มีสติปัญญาและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายของฮักโมนีเป็นผู้เลี้ยงดูเหล่าราชโอรส

27:32 Also Jonathan David's uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons:

27:33 และอาหิโธเฟลเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ และหุชัยคนอารคีเป็นพระสหายของกษัตริย์

27:33 And Ahithophel was the king's counsellor: and Hushai the Archite was the king's companion:

27:34 และต่อจากอาหิโธเฟลคือ เยโฮยาดาบุตรชายของเบไนยาห์และอาบียาธาร์ และโยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์

27:34 And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army was Joab.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope