กลับหน้าแรก / Main Menu

 

1 พงศาวดาร 19 / 1 Chronicles 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-16)
19:1 บัดนี้ต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ นาหาชกษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนม์ และโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

War with Ammonites and Syrians (2 Sam. 10:1-16)
19:1 Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead.

19:2 และดาวิดตรัสว่า “เราจะแสดงความกรุณาต่อฮานูนโอรสของนาหาช เพราะว่าบิดาของท่านได้แสดงความกรุณาต่อเรา” และดาวิดทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปปลอบประโลมท่านเกี่ยวกับเรื่องราชบิดาของท่าน และพวกผู้รับใช้ของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน มายังฮานูน เพื่อจะปลอบประโลมท่าน

19:2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him.

19:3 แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนว่า “พระองค์ดำริว่าดาวิดส่งพวกผู้ปลอบประโลมมาหาพระองค์ เพราะดาวิดนับถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั้นหรือ พวกผู้รับใช้ของเขามาหาพระองค์เพื่อค้นหาและคว่ำและสอดแนมแผ่นดินมิใช่หรือ”

19:3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?

19:4 ดังนั้น ฮานูนจึงจับพวกผู้รับใช้ของดาวิดและโกนเขาทั้งหลายเสีย และตัดเครื่องแต่งกายของพวกเขาออกเสียที่ตรงกลางตรงสะโพก แล้วปล่อยพวกเขาไป

19:4 Wherefore Hanun took David's servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.

19:5 แล้วมีบางคนไปและกราบทูลดาวิดว่าคนเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างไร และพระองค์ได้ส่งคนไปรับผู้รับใช้เหล่านั้น เพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของเจ้าทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา”

19:5 Then there went certain, and told David how the men were served. And he sent to meet them: for the men were greatly ashamed. And the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.

19:6 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายได้ทำตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจต่อดาวิด ฮานูนและคนอัมโมนจึงส่งเงินหนึ่งพันตะลันต์ไปจ้างรถม้าศึกและทหารม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์

19:6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah.

19:7 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้จ้างรถม้าศึกจำนวนสามหมื่นสองพันคันและกษัตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน ผู้ซึ่งมาตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองเมเดบา และคนอัมโมนก็รวบรวมกันมาจากนครต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย และมาทำการสู้รบ

19:7 So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle.

19:8 และเมื่อดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้น พระองค์ทรงส่งโยอาบและกองทัพทั้งสิ้นผู้มีกำลังมากไป

19:8 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.

19:9 และคนอัมโมนได้ยกออกมา และจัดทัพไว้ตรงหน้าประตูเมือง และบรรดากษัตริย์ที่ยกมาอยู่ในชนบทต่างหาก

19:9 And the children of Ammon came out, and put the battle in array before the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field.

19:10 บัดนี้ เมื่อโยอาบเห็นว่าการสู้รบนี้ขนาบอยู่ข้างหน้าและข้างหลังท่าน ท่านได้คัดเลือกเอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่เลือกสรรไว้แล้ว และให้พวกเขาจัดทัพเข้าสู้คนซีเรีย

19:10 Now when Joab saw that the battle was set against him before and behind, he chose out of all the choice of Israel, and put them in array against the Syrians.

19:11 และท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน และคนเหล่านั้นก็จัดทัพเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน

19:11 And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

19:12 และท่านพูดว่า “ถ้ากำลังของคนซีเรียเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของข้า แล้วเจ้าจงยกมาช่วยข้า แต่ถ้ากำลังของคนอัมโมนเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของเจ้า แล้วข้าจะช่วยเจ้า

19:12 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee.

19:13 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราทั้งหลายประพฤติตัวอย่างกล้าหาญเพื่อชนชาติของพวกเรา และเพื่อนครต่าง ๆ ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”

19:13 Be of good courage, and let us behave ourselves valiantly for our people, and for the cities of our God: and let the LORD do that which is good in his sight.

19:14 ดังนั้น โยอาบกับกองทหารที่อยู่กับท่านได้เข้ามาใกล้ต่อหน้าคนซีเรียเพื่อสู้รบกัน และเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าท่าน

19:14 So Joab and the people that were with him drew nigh before the Syrians unto the battle; and they fled before him.

19:15 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว เขาทั้งหลายก็หนีไปต่อหน้าอาบีชัยน้องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในนคร แล้วโยอาบก็มายังกรุงเยรูซาเล็ม

19:15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

19:16 และเมื่อคนซีเรียเห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายจึงส่งพวกผู้สื่อสารไป และนำคนซีเรียซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นออกมา และโชฟัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นำหน้าพวกเขา

19:16 And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel, they sent messengers, and drew forth the Syrians that were beyond the river: and Shophach the captain of the host of Hadarezer went before them.

ดาวิดทรงนำการสู้รบเอง (2 ซมอ 10:17-19)
19:17 และมีคนกราบทูลดาวิด และพระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งหมด และข้ามแม่น้ำจอร์แดนและมาถึงพวกเขา และจัดทัพเข้าต่อสู้กับพวกเขา ดังนั้นเมื่อดาวิดทรงจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนซีเรีย เขาทั้งหลายได้สู้รบกับพระองค์

David Personally Takes over the Campaign (2 Sam. 10:17-19)
19:17 And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

19:18 แต่คนซีเรียหนีไปต่อหน้าคนอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถม้าศึกเจ็ดพันคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย และประหารโชฟัคแม่ทัพของเขาทั้งหลาย

19:18 But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.

19:19 และเมื่อพวกผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายก็กระทำสัญญาสันติภาพกับดาวิด และกลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทั้งคนซีเรียจะไม่ยอมช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป

19:19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope